Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6110 (Snažna vjera… Uspjeh… Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6110, 16 Studeni 1954

SNAŽNA VJERA… USPJEH… LJUBAV…

Sa snažnom vjerom u Moju pomoć vi ćete postići sve, čak ako vam to izgleda nemoguće… Jer ništa nije nemoguće za Mene (Marko 10:27; Luka 1:37) … Ali Duh Ljubavi mora biti aktivan u vama… sve što činite ili želite postići treba biti utemeljeno na Ljubavi. Onda se Moja snaga Ljubavi, koju ste vi stekli sami kroz vašu Ljubav, morati neporecivo pokrenuti na djelovanje. I time ćete vi biti sposobni postići sve što želite napraviti za Mene i Moje kraljevsto, jer onda će vaša Ljubav za Mene i vaša bližnja ljudska bića biti pokretačka sila koja će vam, zauzvrat, jamčiti upliv Moje snage Ljubavi… i vi ćete također biti izrazito učinkoviti, samo ako vjerujete… Čvrsta vjera je važan činbenik za vaš uspjeh koja će, međutim, biti izvjesno prisutna gdjegod postoji Ljubavi… I ako vaša vjera u Moju pomoć počinje slabiti onda samo ozbiljno razmotrite u vašem srcu da Ja Jesam, naposlijetku, Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… da vas Ja ljubim i prema tome vam neću zanijekati ništa osim onog što će nanijeti štetu vašoj duši… ali što vi ionako ne bi zatražili jednom kada ste počeli živjeti u Ljubavi… Jer onda će vaš prosvjetljeni duh također shvatiti zašto ne bi trebali postaviti takav zahtjev…

Ipak ako trpite zemaljsku nedaću, ako ste teško opterećeni vašim križem, ako sebe nađete u pogibelji tijela i duše, onda Mi dođite sa povjerenjem i vi ćete doživjeti Moju Ljubav, vaše će vam molitve biti uslišene… jer Ja vas ljubim… Opet i iznova vi morate imati Moju vrloduboku Ljubav na pameti ako ste u opasnosti da postanete neodvažni, ako je vaša vjera slaba… Ja se neću okrenuti od vas čak ako počinite grijeh ali utoliko još manje ako ste u nevolji… Prema tome, vjerujte i imajte povjerenja, i vi hoćete primiti zemaljsku pomoć… i vjerujte i imajte povjerenja da ću vas Ja također poduprijeti duhovno čim Mi vi želite služiti. Vi ne bi trebali nikada dvojbiti da ćete uspjeti, budući se uvijek možete okoristiti Mojom snagom koja je na svačijem raspologanju ako su vaši planovi utemeljeni na Ljubavi za Mene i vaša bližnja ljudska bića… Sa Mnom i Mojom snagom vi ćete postići sve samo ako vjerujete čvrsto i bez sumnje (Marko 9:23).

AMEN

Spread the Truth