Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6086 (Zemaljski zadatak: Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6086, 22 Listopad 1954

ZEMALJSKI ZADATAK: ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI…

Svakome od vas je bio dan zadatak, i svatko ga ispunjava u skladu sa svojom voljom, jer volja svakog ljudskog bića je slobodna. Ali poznavati vaš zadatak je preduvjet, a to znanje vam je dostavljeno kroz Moju Riječ… koju kasnije uistinu možete čuti/poslušati i uz nju prionuti ali ju također možete odbaciti… posljedice čega ćete, međutim, vi sami morati snositi. Svatko tko udovoljava zahtjevima Moje Riječi ispunjava Moju volju, time također Njegov zemaljski zadatak, i prema tome ta osoba može također govoriti o duhovnom napretku. Ipak, čak osoba zemaljskog uma treba znati kako će jednog dana morati odgovarati za svoj neuspjeh… da joj Riječ sa porukom Moje volje nije bila ponuđena bez razloga… da ona također na nju mora obratiti pažnju ako želi ispuniti svoj zemaljski zadatak… Čovjek mora znati kako njegov život neće trajati zauvijek i da on treba iskoristiti svoj kratak život na zemlji za vječnost. A iskoristiti ga znači najprije ispuniti Moje zapovijedi ljubavi… čineći tako on će onda postati dostojan Moje ljubavi i primit će snagu za unaprijediti svoju dušu… za ostvariti psihološki rad koji je svrha njegovog zemaljskog postojanja. Svatko tko nastoji živjeti u ljubavi će također znati da on nije bio postavljen na zemlju proizvoljno ili bez razloga nego da je to povezano sa postignućem cilja, i on će iskreno stremiti prema tom cilju… prema ujedinjenju sa Mnom… 

Međutim, svatko tko zanemari ljubav, tko jedino pokušava postizavati za svoju vlastitu blagodat, zatvara sebi samome ulaz u vječni život… jer njemu nedostaje ljubavi, koja je jedina kluč ka sreći. Njemu također nedostaje realizacije, on ne zna ništa o značenju i svrsi njegovog zemaljskog postojanja niti prihvaća objašnjenje o tome. Ispunjavanje Mojih zapovijedi ljubavi spram Boga i čovjekovog bližnjega će osigurati da ljudsko biće stekne realizaciju, a svatko tko koristi Moje zapovijedi kao vodeći princip za svoj život na Zemlji će morati postati prosvjetljen. On ne može zalutati; njegov put će bez greške voditi do sfera vječnog blaženstva, jer on sebe u potpunosti podređuje Mojoj volji, on svoj život vodi unutar Mojeg vječnog reda, u neprestanom je kontaktu sa Mnom i prema tome prima snagu u izobilju. A on će, zauzvrat, koristiti ovu snagu opet jedino za izvođenje djela ljubavi, jer će ga tako činiti prisiliti Moj duh koji je u direktnom kontaktu sa Mnom i koji na njega nije sposoban utjecati ni na jedan drugi nego na dobar način… Tako će on ispuniti svoj zemaljski zadatak tako što će sebe baš kao i svoga bližnjega pokušati integrirati sa vječnim redom, tako što će pokušati uspostaviti vječni red unutar sebe i, u skladu sa svojom realizacijom, također pomoći svojim bližnjima podrediti sebe Meni i Mojoj volji, tako da će i oni, također, uspostaviti ovaj kontakt sa Mnom i ostvariti svrhu svojih zemaljskih života.

AMEN

Spread the Truth