Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6083 (Vjerska borba… Nijekanje postojanja (tj. izdaja) Boga… Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6083, 19 Listopada 1954

VJERSKA BORBA …. NIJEKANJE POSTOJANJA (TJ. IZDAJA) BOGA …. KRAJ ….

(2 Solunjanima 2)

Predstoji vam vrijeme gdje ćete biti stavljeni pred odluku da Mene i Moje ime priznate pred svijetom …. a to će se događati tako da ćete svi biti zapanjeni brutalnošću ljudi koji su poslušni Mome protivniku …. što dolazi do izražaja u tome da oni javno nastupaju protiv Mene. Oblik vjerske borbe koju možete očekivati sada vam je gotovo nezamisliv, budući da Zemlja još od svog postanka takvo nešto nije doživjela …. Budući da je u svako doba među ljudima bila prisutna vjera u Više Biće, kojem su ljudi podređeni. I tom Biću se molilo, pa čak i ako su ljudi najčešće pravili krivu predstavu tog Bića i time je na izvjestan način nastala određena vrsta politeizma (mnogobožja) …. no uvijek je od strane ljudi “Bogu” bila dana počast. I sporno pitanje uvijek je bilo jedino to koji od mnogih bogova je bio pravi Bog, ako bi se htjelo uvažiti samo jednog boga …. 

No borba koja će se sada rasplamsati, vodit će se oko potpunog iskorjenjivanja vjerskih učenja …. glede Bića koje može biti priznato jedino baš putem vjere …. Vjera u Više Biće treba biti zatrta …. vjera sama po sebi ljudima će biti predstavljana kao nešto štetno protiv čega se stoga svom žestinom valja boriti ….  znanstvenim putem pokušava se objasniti i obrazložiti sve u Stvaranju, a Stvaralačku Silu isključiti ….  dakle potpuno je nijekati …. nastoji se za ljude stvoriti neki drugi misaoni nivo, tako da se od njih rigorozno zahtjeva da odustanu od svog dosadašnjeg razmišljanja i znanja i da to pred drugim ljudima potvrde …. Dakle jasno i nedvosmisleno Meni Samome se najavljuje borba od strane Mog protivnika koji se samo služi ljudima kako bi postigao svoj cilj, potisnuti Me iz srca ljudi …. 

Ne  radi se o pobjedi jedne filozofije nad drugom, ne radi se o reformiranju jednog učenja …. radi se samo o vjeri u Mene, Koji moram biti priznat kao Spasitelj Isus Krist, ako će ljudi postati blaženi. I vi sad trebate Mene izdati, trebate se odlučiti za Mene ili za Mog protivnika …. taj zahtjev biti će postavljen vama ljudima, a njemu trebate pružiti otpor. Vi se javno trebate izjasniti za Mene …. trebate se neustrašivo postaviti na Moju stranu i time dati dokaz toga da pripadate Mojima, koji Mi ostaju vjerni do kraja i koje ću Ja izbaviti u najvećoj nevolji. To je kraj, kad će Moj protivnik očigledno postupati protiv Mene Samoga. Tad je došao čas suda, jer tada on prelazi granice svoga ovlaštenja, i tada se Ja uplićem i zarobljavam ga …. Tada istupa Moja Vlast, Sila i Slava, i sprovodi naplatu po pravdi ….

AMEN

Spread the Truth