Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6014 (Pristupanje mjestu pogubljenja… Put ka Križu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6014, 2 Kolovoz 1954

PRISTUPANJE MJESTU POGUBLJENJA… PUT KA KRIŽU…

Pristupite mjestu pogubljenja, tako da se stavite pod Moj Križ, tako da Moja Krv opere vašu dušu od svih grijeha… Vi osobno morate doći k Meni, jer jedino pod Križem možete naći oprost vaših grijeha, jedino pod Križem vas Ja mogu odriješiti, te vi svi morate svoje grijehe donijeti pod Križ, i položiti ih na breme koje sam Ja uzeo na Moja ramena, kako bih vas rasteretio, kako bih iskupio nepravdu koju ste vi počinili… Ja idem sasvim blizu vas, da vas zovem, ali Ja vas uvijek pozivam jedino prema Križu, gdje sam Ja izvršio Djelo Iskupljenja za vas. I stoga svi vi morate pristupiti ovom mjestu pogubljenja, tako da vi preda Mnom priznate vašu krivnju, tako da vi (o)držite sud sa samim sobom (sami sebe osudite), te priznatu krivnju sada povjerljivo i pouzdano Meni predate, da ju Ja ponesem za vas. Vi morate sebe spoznati i preda Mnom se priznati grješnikom, vi ne smijete ohola duha vjerovati da niste počinili grijeh, jer svi ste vi grješnici, budući grješna duša prebiva u vašem tijelu, koja nosi zemaljsko odijelo zato jer je jednom prema Meni zgriješila. To što vi živite na Zemlji, dokaz je vaše krivnje, inače bi vi kao blažena duhovna bića prebivali u svjetlosnim duhovnim sferama, i bili vječno blaženi u Mojemu prisustvu. Vi najprije morate iznova u zemaljskom životu steći pravo na Moju prisutnost, vi se morate htjeti vratiti k Meni, od Kojega ste se jednom dobrovoljno odvojili… A to dobrovoljno odvajanje od Mene je bilo grijeh, upravo zbog kojeg je čovjek Isus umro na Križu… vi ne znate o ovom vašem velikom grijehu, ipak vi znate da ste vi još uvijek nedostatni (manjkavi, defektni), da ste vi nesavršeni, a tome mora prethoditi uzrok (razlog), budući iz Mene, vašeg Stvoritelja od vječnosti, jedino savršeno može proizaći… Pa tako vi onda također prepoznajete, da vi jeste opterećeni grijehom, a ova spoznaja vas mora navesti da uteknete Onome, Koji je na Križu umro za vas, i vi Mu morate prići u poniznosti, i moliti Ga da vas On oslobodi od te krivnje… Križ može i hoće biti vaše izbavljenje (iskupljenje), ako vi odete tamo, i uvrstite se u redove onih koje je Krv Isusa Krista izbavila… Također, na ovaj hod ka Križu se odnosi Moj poziv: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni…“ Gdje sam Ja, tamo ćete vi naći izbavljenje, slobodu, okrjepu, jer sva vaša opterećenja sam Ja ponio za vas. U to vi morate vjerovati, a ako vi Mene dakle priznate, ako vi vjerujete u Misiju čovjeka Isusa Krista, u Kojem sam Ja bio prisutan, Čiji omotač je Mene Samoga sklonio… vi ćete i sami krenuti putem ka Križu… Vi ćete k Meni podignuti svoje srce i ruke, i moliti Me za oproštenje vaših grijeha, vi ćete htjeti sudjelovati u milostima koje sam Ja kao čovjek za vas stekao, i vi ćete uistinu naći izbavljenje kroz Moju Krv, izbavljenje od grijeha i smrti…

AMEN

Spread the Truth