Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6012 (Molitva u tišini… Priznavanje pred svijetom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6012, 30 Srpanj 1954

MOLITVA U TIŠINI… PRIZNAVANJE PRED SVIJETOM…

Oni koji Mi se mole trebaju to činiti u duhu i u istini (Ivan 4:23). Sviđa Mi se samo ono što dolazi iz dubine srca, i to dospijeva do Moga uha. Dakle, Ja gledam samo u čovjekovo srce i ne obraćam pažnju na riječi koje izgovaraju usta, ako srce u tome ne sudjeluje.

Ako se uspijete potpuno odvojiti od svijeta kako bi sa Mnom vodili intimni razgovor (= ‘u četiri oka’), tada Me već hvalite/veličate bez riječi kroz svoju volju za zbližavanje/spajanje sa Mnom, tada je to nijema molitva koju u mislima usmjeravate ka Meni; to je ispravno obožavanje/štovanje koje vašoj duši donosi obilnu milost/blagoslov, jer kontakt sa Mnom vas stavlja u posjed snage i milosti koju duša osjeća/doživljava kao pomoć za sazrijevanje. Ova unutarnja vrsta molitve je ispravna molitva koja Mi je mila, jer tada ste vi sami od sebe stupili/došli blizu Mene, tako blizu da vas sila/snaga Moje ljubavi može dotaći, sila koja vas sve gorljivije privlači k Meni.

Želite li pričati sa Mnom, riječi ustâ su tada uistinu suvišne, jer one lako mogu htjeti nešto sakriti ili obmanuti, što Ja doduše prepoznajem, ali što (vašem) bližnjem ne mora biti primjetno/vidljivo, zbog čega se ovaj onda dâ obmanuti i sa svoje strane tada primjenjuje isti oblik molitve.

Idite u vašu sobicu/odajicu kada se želite moliti (Matej 6:6). Povucite se u najveću tišinu, tamo ćete Me puno lakše pronaći i moći sa Mnom komunicirati onako kako komunicira dijete sa svojim ocem. I bez bojažljivosti ćete Mi sa dječjim povjerenjem reći sve. I naći ćete uslišenje svojih molbi, jer vaše molitve tada dopiru do Moga uha. Jer, Ja sam vam to zagarantirao riječima: Dođite k Meni, svi vi kojima je teško i koji ste opterećeni, Ja ću vas okrijepiti (Matej 11:28). Dakle, tko dođe k Meni, na njemu ću i ispuniti Moje obećanje, i to (u)toliko očiglednije koliko Mi se iskrenije pridruži i u tihom razgovoru (= ‘u četiri oka’) povjeri.

Jezik usta vam treba služiti za međusobno sporazumijevanje. Ali Ja ne trebam riječi, jer Ja znam sve, Ja vidim u vaše srce i čitam vam misli, tako da Me ne možete obmanuti ma koliko god lijepim riječima …. isto kao što nisu potrebne riječi želite li Me veličati i slaviti …. jer jedno tiho hvala, jedan ponizni poziv (upućen) Meni, život po Mojoj volji, vjera oživljena ljubavlju Mene uistinu raduju i u sebi uključuju i hvalu i slavu.

Međutim ustima Me trebate prizna(va)ti pred svojim bližnjima. Kad se radi o vašem stavu prema vjeri, trebate Me slobodno i otvoreno priznati i ne strepiti od posljedica vaše odvažnosti na to priznanje. Jer to priznanje bi opet trebalo biti poticaj vašim bližnjima koji su još slabi u vjeri, i istovremeno je potvrda da ste uz Istinu, da na van ne želite ostaviti dojam koji ne odgovara vašem unutarnjem mišljenju, vašem uvjerenju.

Neprestano trebate biti pravi, i Mene i Moje Ime stavljati iznad svih drugih imena, ako se to priznanje traži od vas …. Međutim, ono što imate za reći Meni Osobno, to Mi možete podnijeti/predložiti tiho i krišom, jer Ja želim čuti glas srca, a ne same riječi koje izgovaraju usta kad srce (u tome) ne sudjeluje.

Neizmjernu snagu imaju t(akv)e (ispravne) molitve, kad Mi budu združeno upućene …. kad se okupe ljudi kako bi Mi se usrdno obratili sa nekom određenom molbom/željom …. kad svi iz dubine svoga srca zamole jedno te isto, kad Mi bude upućena ista molba, pa bio to makar i samo jedan kratki poziv. Ja ću ga čuti i uslišiti, samo ako Mi se mole u duhu i u istini.

AMEN

Spread the Truth