Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2838:4 (Kruh naš svagdanji daj nam… i ‘OVAJ’ dan)

Print Friendly, PDF & Email

Kruh naš svagdanji daj nam… i ‘OVAJ’ dan (Matej 6:11; Luka 11:3)

2838. [4]  Da ‘svakodnevno’ i ‘ovaj dan’ označava/reprezentira što je neprekidno, je također očito/jasno iz žrtve koja se prinosila svakog dana. Ova se, na račun značenja ‘dana’, ‘svakodnevnog’, i ‘ovog dana’, nazvala trajnom ili neprestanom žrtvom (Brojevi 28:3, 23; Ponovljeni Zakon 8:13; 11:31; 12:11). Ovo je još jasnije vidljivo iz nebeskog kruha (= manna) koji je daždio sa neba, o kojem je kako slijedi rečeno u Mojsiju:

‘Gle, učinit ću da vam daždi kruh s neba; i ljudi će izaći i iz dana u dan skupljati koliko im za taj dan treba; i neka nitko ne ostavlja od njega ništa do ujutro! Što su ostavili do jutra im se ucrvilo i usmrdjelo, osim što je bilo sačuvano dan prije Šabata (= dan potpunog odmora).’  Izlazak 16:4, 19-20, 23

To je bilo zato što kruh sa neba (= manna) predstavlja Gospodinovo Božansko Ljudsko (Ivan 6:31, 32, 49, 50, 58). I pošto on predstavlja Gospodinovo Božansko Ljudsko, on predstavlja nebesku hranu, koja nije ništa drugo nego ljubav i milosrđe zajedno sa dobrima i istinama vjere. Ova hrana je od strane Gospodina dana anđelima na nebesima svakog trenutka, i tako neprestano i do u vječnost (vidi br. 2493). Ovo je također ono što u Gospodinovoj Molitvi predstavljaju riječi ‘Kruh naš svagdanji daj nam i ovaj dan’ (Matej 6:11; Luka 11:3); to jest, svakog trenutka do u vječnost.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2838:4’

Spread the Truth