Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8960 (Ljubav prepoznaje pogrešku u onostranom… Zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8960, 7 Travanj 1965

LJUBAV PREPOZNAJE POGREŠKU U ONOSTRANOM… ZAUZIMANJE…

Sve što vam i dalje jeste i mora ostati skriveno od vas na Zemlji, budući vaše stanje zrelosti ne bi bilo sposobno to shvatiti, će vam biti otkriveno. Ali čim uđete (u kraljevstvo onostranog) sa samo malom količinom znanja vi ćete znati kako možete podići vašu svjesnost u bilo koje vrijeme… Vi ćete znati da jedino trebate biti aktivno puni Ljubavi kako bi primili bez ograničenja. Ali trebate imati ovaj tračak svjetla, onda ćete automatski doći do mjesta gdje je daljnje znanje dostupno, i vaš viši razvoj će se nastaviti. A vaša čežnja da čujete se pojačava što vam je više znanja dano, budući su Moji darovi neograničeni no za njima se uvijek mora žudjeti cijelim srcem… I time, svako ljudsko biće koje na Zemlji živi sa Ljubavlju također zna da on ima svjetlo koje osvjetljuje stazu kojom mora putovati. Jedino Ljubav će biti uzeta u obzir, i stoga se stanje duše podudara sa njezinim stupnjem Ljubavi kada ona uđe u duhovno kraljevstvo. Ali onda će ona također prepoznati pogrešku kao takvu i razdvojiti sebe od nje, jer nikakvo se blaženstvo ne može očekivati od pogreške. Pogrešno shvaćanje zbunjuje (ljudske) misli i trebati će prethoditi dugačka borba prije nego je duša oslobođena od njega…

Činjenica da mnogi ljudi odu sa Zemlje sa pogrešnim shvaćanjem bi imala male posljedice da je osoba bila nadvladala njegovu sebičnost i živjela u nesebičnoj Ljubavi spram bližnjega. Onda bi on automatski pristigao do lokacija gdje svjetlo blista, gdje je ono ili zračeno na Zemlju ili mu dostavljeno od strane svjetlosnih glasnika. Otud njegova sudbina zavisi o stupnju njegove Ljubavi, i jedino Ja mogu prepoznati ovo budući ni jedna misao nije sakrivena od Mene. Ako Me ljudsko biće nastoji dosegnuti… ako je on jedino zainteresiran činiti što je Meni ugodno, on dokazuje da želi ispuniti njegov zadatak na Zemlji. Ako se on onda zaputi pogrešnom stazom, koja čini teškim pronaći Me, onda će njegova volja za Mnom biti uzeta u obzir i Ja ću mu pomoći postići savršenstvo.

Ali jedino osoba koja prihvaća njegova bližnjeg kao njegova brata može ljubiti Mene, budući je nesebična Ljubav uvijek dokaz Ljubavi za Mene (1 Ivanova 4:20)… s obzirom da Ja zanemarujem puke riječi bez žive vjere. U tom slučaju, međutim, duša sebe isto tako neće razdvojiti od pogreške, budući je jedino Ljubav svjetlo koje duši priskrbljuje tračak svjetla. Onda je ulazak osobe u kraljevstvo onostranog samo nastavak onog što je za njega bilo više važnije nego njegova Ljubav za Mene, onda on ostaje predmetom pogreške (zablude) sve dok nije u stanju sebe osloboditi od nje. Ali pošto vi ljudi na Zemlji ne znate u kojem stanju osoba živi njegov zemaljski život, i vi isto tako ne možete biti direktno obaviješteni o tome pošto bi vi trebali poslati posredničke misli za sve duše, zauzimanje je doista nužno ako želite zaštititi svaku dušu od potencijalno vrlo dugog vremena prije nego ona sebe može razdvojiti od pogreške. Vi jedino možete biti sigurni da će potpuno ljubavne duše ući u sfere svjetla, sve druge duše potrebuju vaše zauzimanje. I one će vam doista biti zahvalne za to, naposlijetku, jedino molitva ispunjena Ljubavlju poslana Meni će biti pomoćna… a ne molitve zajednica, koje su naumljene pomoći duši da stekne blaženstvo.

Prisjetite se umrlih, i obznanite im da im želite dati Moju Riječ da ih prosvijetlite, koja je hrana i piće za duše, ishrana da ih osnaži, budući mnoge duše i dalje trpe veliku nedaću time što žive u sumraku, ako nisu sasvim progutane od strane vrloduboke tame. Čak onda vi možete osloboditi te duše kroz srdačnu molitvu, one će osjetiti blaženo olakšanje i postepeno odustati od njihova protivljenja Meni… Ja želim da sve duše pronađu spasenje čak tada, Ja ne želim da one iznova budu proždrijete od strane bezdana. Ja želim da im je Isusov Čin Spasenja donešen opet i iznova, kojeg će oni bolje shvatiti što im je dano više svjetla. Jer zauzimanje ispunjeno Ljubavlju je snaga koja će koristiti svakoj duši za koju se molite… Sve duše vas zaklinju za ovo budući su one nesretne sve dok nisu pronašli spasenje kroz Isusa Kista, Koji je umro na Križu sa sve grijehe.

AMEN

Spread the Truth