Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8593 (Patnja produhovljava dušu i tijelo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8593, 21 Kolovoz 1963

PATNJA PRODUHOVLJAVA DUŠU I TIJELO…

Vi jedino trebate unići u Moj pritok snage, to jest, vi jedino trebate potpuno svjesno sebe podrediti Meni i otvoriti vaša srca za Moju iluminaciju ljubavi i Moja snaga ljubavi će postati aktivna u vama, ipak vaša će duša uvijek doživjeti ovaj upliv snage više nego vaše tijelo i naknadno opet duhovno napredovati. Prisjetite se da je tijelo naumljeno pomoći vam to ostvariti ali da duhovne nezrele supstance potrebuju vašu pomoć kako bi također sazrijele na Zemlji. Vaša se pomoć sastoji u tome da povjerite te duhovne supstance Meni tako što Me u bezglasnoj molitvi tražite da im dodijelim snagu. Moj neprijatelj često pokušava spriječiti vaš duhovni rad tako što koristi ove neduhovne supstance da bi vas gnjavio fizički ili psihološki… Ali vi trebate znati da će vaša molitva namjesto tih i dalje nezrelih duhovnih supstanci unutar vas biti uvijek uspješna, i prema tome vi bi trebali Meni apelirati za pomoć i zaštitu od svih napada od strane Mojeg neprijatelja (Sotone). I vjerujte kako ništa nije nemoguće i da Ja također mogu poduzeti neobične akcije ako vi imate ovo snažno vjerovanje… Onda će vas ti nezreli duhovi morati napustiti, ako sebi ne dozvole biti umirenima i produhovljenima s vaše strane, ali oni proigravaju veliki blagoslov koji im je bio podaren u privilegiji što im je bilo dozvoljeno pridružiti vam se kako bi također ostvarili potpunu zrelost u vašoj fizičkoj čauri, u vašem tijelu. Nastavite ih podsjećati na taj blagoslov i pokušajte ih uvjeriti da prihvate vašu volju i da sazriju poput vaše duše, tako da mogu skratiti njihov proces razvoja ako k srcu prime vaš savjet. Ipak koju god patnju vi mogli trpiti prihvatite ju ponizno i strpljivo, jer ona će vas sigurno sazrijeti i jednog dana ćete Mi čak zahvaliti za patnju koju ste trebali otrpjeti.

Međutim, ako, uslijed vaše podređenosti i strpljenja, nezrele duhovne supstance također dosegnu zrelost, onda ćete vi postići visoki stupanj zrelosti na Zemlji, tako da ćete biti blizu savršenstvu kada trebate ostaviti vaš zemaljski život. Ali Moja snaga je uvijek na vašem raspolaganju i ona je doista dovoljna za produhovljavanje supstanci koje su na početku njihova razvoja; ipak vi bi trebali svjesno zatražiti Moju snagu i dopustiti joj da zrači u vaše srce… vi Mi se trebate moliti, vaše misli trebaju tražiti Mene i uvijek jedino žudjeti za Mojim prisustvom… Vi trebate čeznuti za Mojom zrakom ljubavi čemu ću Ja radosno udovoljiti… Vi jedino trebate sebe predati Meni i biti voljni primiti priliv Moje ljubavne snage, što uvijek potrebuje srdačan kontakt sa Mnom. Ako postanete apsorbirani u mislima koje uvijek jedino uključuju duhovno kraljevstvo, vašeg Boga i Stvoritelja, onda ste vi također spremni primiti Moj priliv snage, onda ćete vi otvoriti vaše srce i Ja vas mogu opet osvijetliti kao u početku kada ste bili blaženo sretni u gorućoj ljubavi spram Mene. Moja ljubav spram vas je ostala ista, jedino vaša ljubav se umanjila ali će opet doseći isti stupanj koji vam je dao neizrecivo zadovoljstvo u samom početku. I prema tome vi sami morate doći k Meni i Ja ću uvijek biti spreman za vas, Ja ću vam dati što vas usrećuje i prožeti vaše tijelo i dušu sa Mojom snagom ljubavi, koja će vas onda također voditi do potpune zrelosti, do konačnog savršenstva. U asocijaciji sa Mnom vi više nećete biti sposobni patiti, čak ako to izgleda tako vašim bližnjim ljudskim bićima. Bliska vas unija čini neosjetljivima na sav bol, onda će Moja snaga biti snažnija, i prožeti će vas… rezultirajući ili u potpunom oporavku vašeg tijela ili… ako je vaš čas došao… u vašem bezbolnom prijelazu u duhovno kraljevstvo, jer ako ste intimno ujedinjeni sa Mnom vi ste također postigli vaš cilj na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth