Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8587 (Ispravno objašnjenje Djela Spasenja i postanka Boga čovjekom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8587, 15 Kolovoza 1963

ISPRAVNO OBJAŠNJENJE DJELA SPASENJA I POSTANKA BOGA ČOVJEKOM…

Uvijek iznova zazvučat će vam Moja Riječ, kako bi vas sa svom hitnošću uputila na Isusa Krista, Božanskog iskupitelja, u Kojem sam Se Ja Sam utjelovio, kako bi vama ljudima otvorio vrata u kraljevstvo svjetla, koje je za vas bilo zatvoreno radi vašeg nekadašnjeg odvajanja od Boga. Vi zbog toga prolazite putem preko ove Zemlje kako biste bili iskupljeni od vašeg iskonskog duga i krivice, a kako vaša slobodna volja mora stremiti tom iskupljenju, i nužno je da budete prosvijetljeni u skladu sa Istinom glede objašnjenja i značenja Isusovog djela spasenja …. Mora vam se dostaviti znanje o tome, kako biste se onda u slobodnoj volji odlučili za Njega ili protiv Njega. I s obzirom na to će vam biti vaša daljnja sudbina kada budete morali napustiti Zemlju i kad uđete u onostrano područje.

Uvijek nanovo vam je bilo pružano ovo znanje, no vi ste obično pre-ravnodušni da biste mogli iz toga izvući neki rezultat …. No, taj zadatak je totalni imperativ za Zemlji, da krenete putem ka Križu, da pronađete put do Isusa Krista i da od Njega izmolite pomoć za vaš zemaljski put, kako biste stigli do ispravnog cilja. Jer, vrlo brzo je zemaljski život čovjeka protekao, a ono što u zemaljskom životu propustite, to više nećete moći nadoknaditi, čak iako vječno ne propadnete ….

No, čovjek Isus je za vas na Križu umro da bi vam učinio dostupnim najviši cilj, da biste mogli postati “djetetom Božjim” …. On je za vas zaslužio milost putem Njegove patnje i umiranja, što vi jedino trebate iskoristiti kako biste u zemaljskom životu postigli cilj …. On se je Sam žrtvovao da bi vama ponovno kupio život, što međutim za preduvjet ima povezanost sa Mnom a ta veza je moguća jedino kad ste ponovno slobodni od krivice koju ste sebi namakli nekadašnjim odvajanjem od Mene ….

Vi ste prije toga morali biti oslobođeni sve krivice, jedan čovjek je za vas morao prinijeti žrtvu okajnicu kako bi se zadovoljila Moja pravda, jer Ja sam potpuno savršen tako da pravednost nisam mogao zaobići, čak iako je Moja Ljubav prema vama beskrajna …. A tu žrtvu otkupljenja čovjek Isus je prinio iz Ljubavi prema Njegovoj paloj braći i time je opet oslobodio put ka Meni …. Kad vi sad kao ljudi prolazite preko Zemlje, trebate vašu nekadašnju krivicu prinijeti pod Križ i predati ju Onome Koji je za to umro Svoj život  ….

Vi trebate i morate pronaći do Isusa, kako biste bili izbavljeni od vaše velike iskonske krivice, inače vam je zemaljski život uzaludno proživljen, pošto dug sprječava ulazak u područje svjetla i vi zauvijek morate venuti u tami, jer nekadašnji grijeh sprječava svako svjetlo iz Mene, grijeh vas odvaja od Mene Koji se nikada ne mogu sjediniti s jednim grešnim stvorenjem.

Budite svjesni toga da vi kao ljudi stupate na Zemlju već opterećeni tim dugom grijeha i da je vrijeme na Zemlji samo kratko, no da vi tokom tog kratkog vremena možete biti potpuno oslobođeni i kao blažena bića možete ući u područje svjetla, kad vam je Isus otvorio vrata, kad ste Ga pronašli u zemaljskom životu, kad ste Mu se povjerili i prepustili i krenuli putem ka Križu …. gdje ste se mogli osloboditi sve krivice i tad mogli ponovo ući u Njegovo kraljevstvo, koje nije u tami nego u svjetlu …. 

Budite svjesni toga da Mu se morate predati u skroz slobodnoj volji i da je baš zbog toga potrebno ispravno znanje, jer kad spoznate da je Njegova Ljubav patila i umrla za vas, kako bi vas opet privela Meni, i učiniti ćete sve kako biste zadobili oproštenje vaše krivice grijeha …. Jer na Njegovu Ljubav, koju vam je dokazao kroz smrt na Križu, uzvratit ćete, a kako sam ta Ljubav Ja Sâm, i Mene ćete, vašeg Oca od vječnosti, spoznati u Isusu i sa Mnom opet uspostaviti vezu od koje ste nekoć slobodnom voljom odustali ….

Stoga vam uvijek nanovo moram govoriti i moram vam dati ispravnu sliku …. Uvijek vam iznova mora u skladu sa Istinom biti dostavljeno znanje o Isusu Kristu, Spasitelju svijeta, Koji je iz Ljubavi prema vama umro i Koji je tako Mene Samoga, kao vječnu Ljubav, apsorbirao u Sebi …. jer, Ja Sâm sam vas htio spasiti od vaše krivice i za to sam se morao poslužiti ljudskom formom …. u koju sam se mogao useliti, pošto je čovjek Isus bio ispunjen Ljubavlju i time Mi u Sebi priredio boravište ….

Njegova ljudska čahura zapremila je Moju Ljubav, ona je Mene Samoga smjestila u Sebi, i Bog je postao “čovjekom”, i čovjek Isus postao je “bogom” …. Jer Ja sam Duh, Koji nije ograničen, ali sam Sebi stvorio ograničeni omotač, u kojem sam bićima mogao biti vidni Bog, bićima koja su nekoć pro-izišla iz Mene i koja nikada ne bi mogla izdržati niti jedan pogled u Moj cijeli plamen Ljubavi bez da prestanu postojati …. Ja Sâm sam se utjelovio u čovjeku Isusu, Koji se Sâm cijeli produhovio i time dakle postao samo vidljiva forma vječnog Božanskog Duha, forma koju su onda sva bića na određenom stupnju zrelosti mogla gledati licem u lice ….

Tek kad ste vi ljudi ispunjeni Ljubavlju, moći ćete donekle shvatiti veliku tajnu Mog postanka čovjekom, ali i (svakom) ljubavnom čovjeku to mora biti objašnjeno u skladu sa Istinom, tako da ću Ja uvijek nanovo donositi svjetlo među ljude, uvijek nanovo ću davati razjašnjenja glede duhovnih tajni, koje sâm ljudski razum nikada ne može shvatiti …. Stoga Ja jedino mogu biti u liniji sa duhom u čovjeku, a on prije toga putem Ljubavi mora biti probuđen u život …. Tako da vas hitno upozoravam na to da ispunjavate Moje zapovjedi Ljubavi, kako biste shvatili to što vam se od duhovnih istina dostavlja …. Jer tada ćete i ići ispravnim putem, i sami ćete krenuti putem ka Križu i biti ćete spašeni od grijeha i smrti ….

AMEN

Spread the Truth