Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8589 (Molitva za snagu i milost… Ponos… Poniznost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8589, 18 Kolovoz 1963

MOLITVA ZA SNAGU I MILOST… PONOS… PONIZNOST…

Imajte ne umu činjenicu da vi uvijek možete zatražiti Moj blagoslov, za vas same baš kao i za vaša bližnja ljudska bića i sve duše u duhovnom kraljevstvu… Vaša zamolba za dar milosti je uvijek jedan čin poniznosti ako ga vi zatražite za vas same, jer vi na taj način priznajete vašu slabost i u ovoj slabosti Me tražite da vas osnažim. I osoba koja se osjeća slaba će Mi uvijek prići sa poniznošću, a Ja podarujem Moju milost poniznima (Jakovljeva 4:6)… A ako zatražite milost za druge ljude, za drugo ljudsko biće ili za duše u onostranom, onda je to jedan čin nesebične Ljubavi, jer vi želite pomoći onima koji su slabi u duhu, vaše zahtjevanje snage za te jednako slabe duše i onda, zbog vaše Ljubavi, Ja im mogu dati snagu. Ali to je uvijek duhovni zahtjev kojeg vi potražujete od Mene, i doista, on će vam također uvijek biti uslišen. I vi ćete Me uvijek jedino tražiti sa poniznim srcem, vi priznajete vašu slabost i znate da snaga i milost jedino dolaze od Mene, i time vi priznajete vaše nesavršenstvo i žudite postati savršeni time što zahtjevate Moju potporu…

I ako vi sada uzmete u obzir da ste Me jednom napustili budući ste smatrali sebe snažnima i niste vjerovali kako više potrebujete Mene i Moju snagu, onda ćete također razumjeti da ste vi sebe same bili dobrovoljno lišili vašeg savršenstva… Ali vi ste utjelovljeni na Zemlji kao ljudsko biće u svrhu vraćanja k Meni, i ovaj povratak se mora odviti u obrnutom redu u odnosu na otpadništvo od Mene… Vi ste bili oholi i vjerovali ste za sebe da imate obilje snage… Sada ste, međutim, vi trebali prepoznati i priznati vašu slabost sa vrlodubokom poniznošću zaklinjući Me za dar snage…

Pošto ste se vi jednom okrenuli od Mene vašom vlastitom slobodnom voljom vi ćete trebati Mene zaklinjati za milost, za dar kojeg ne zaslužujete, kojeg ste vi sami oholo odbacili… Ali vjerujte Mi da ću vam Ja vrlo rado uslišiti takvu jednu zamolbu za snagu i milost, jer Ja Osobno želim za vas da postignete savršenstvo i budete iznova sposobni pridružiti Mi se kako bi primili blagoslove koje jedino sjedinjenje sa Mnom može priskrbiti… Sâmo vaše priznavanje nedostojnosti i slabosti Me već motivira obdariti vas sa obiljem darova… Prema tome vi Me možete opet i iznova tražiti za dar snage i milosti… To je duhovni zahtjev kojeg ću Ja uslišiti bez greške, jer Moja sreća se sastoji od toga da neprestano priskrbljujem snagu Moje Ljubavi Mojim živim tvorevinama da bi omogućio njihov napredak i da Mi se uvijek više približuju. Jer vi nećete biti to u stanju napraviti sami od sebe sve dok niste iznimno dobrodušni i na taj način nabavite snagu za sebe same.

Ali molitva u Duhu i u Istini za dar milosti i snage je jedno apsolutno jamstvo za njezino primanje, jer opet i iznova naglašavam: Ja podarujem Moju milost poniznima, jer jedino ponizno srce će Me tražiti za nju. I opet i iznova vas uvjeravam da će vam ovaj zahtjev biti uslišen, pošto vi, naposlijetku, na taj način priznajete vašu želju da Mi se približite, i time vi već prolazite vaš ispit volje na Zemlji: vi se dobrovoljno okrećete ka Meni od Kojeg ste se jednom okrenuli u oholosti i bahatosti… Međutim, svatko tko traži nije niti ohol niti bahat, kako on sebe podređuje Meni, i zbog njegove poniznosti Ja mu također mogu dati izobilno, i doista, nitko ne treba oskudijevati ako Mi pristupi sa ovom zamolbom, koju ću Ja rado saslušati i također uslišiti…

Jednom kada ova misao o potraživanju snage i milosti od Mene oživi u vama, onda ćete vi također priznati Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja Koji želi biti vaš Otac, vi ste već u kontaktu sa Mnom, što je uvijek prikazano kroz srdačnu molitvu, bez obzira što je to što potražujete… Ali snaga i milost su duhovna vlasništva koja Ja neću nikada uskratiti od osobe koja moli, budući ovo dokazuje njegovu poniznost, i Ja ću uvijek podariti Moju milost poniznima, kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth