Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7901 (Glava kuće riješava sve brige…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7901, 26 Svibanj 1961

GLAVA KUĆE RIJEŠAVA SVE BRIGE…

Samo sebe povjerite Meni i Mojem vođenju, i štogod činite ili ne činite će biti ispravno preda Mnom… vi ćete se zaputiti stazama na kojima možete uspješno raditi za Mene i Moje kraljevstvo… Vi ćete Mi služiti u skladu sa Mojom voljom, jer onda ću Ja uvijek biti sposoban ostvariti učinak u i kroz vas. Potrebna je jedino vaša privrženost Meni i vaša zemaljska staza neće biti mrtva točka/zastoj, ona će voditi do cilja. A Ja i dalje imam još puno posla za vas prije nego dođe kraj… Ja i dalje želim donijeti spasenje mnogim ljudima u njihovoj duhovnoj nevolji i trebam vas za to, budući je za vas lakše pristupiti onima koji još nisu pronašli put do Mene. I budući vas potrebujem, Ja ću se također pobrinuti da možete raditi za Mene u miru… Ja ću tako oblikovati vašu zemaljsku sudbinu da će biti podnošljiva za vas, da možete koristiti svu vašu snagu za Mene i tako Mi biti u službi sukladno Mojoj volji. Jer vaša potpuna privrženost/predanost Meni će Mi također dopustiti da pazim na vas i vodim vas, tako da možete ostvariti rad za Mene, tako da ćete biti potaknuti iznutra raditi u skladu sa Mojom voljom. Zato budite zadovoljni sa Mojim osiguranjem/obećanjem da ću riješiti svaku vašu brigu… Glava kuće će imati dobrobit Njegovih vjernih slugu na srcu… Ali Otac će također vjerno motriti Njegovu djecu i sa ljubavlju se pobrinuti za njih… I vi trebate znati da je sve uređeno u skladu sa misijom koju ste slobodno prihvatili, jer ova je misija izuzetno važna i značajna, budući još mnogo iskupiteljskog rada treba biti učinjeno prije kraja… tako što ćete vašim bližnjim ljudskim bićima nuditi Moju Riječ namjesto Mene, budući im Ja Osobno ne mogu još govoriti i stoga se to treba dogoditi kroz vas, tako da oni neće zalutati… Jer mnogi ljudi žele vjerovati ali ne mogu pronaći ispravno duhovno znanje koje će ih dovesti do žive vjere… Donositi im Moju Riječ i skretati njihovu pažnju na Boga i Stvoritelja, Koji također želi biti njihov Otac, je doista zahvalan zadatak koji može imati učinak za cijelu vječnost… Čak ako to spasi samo jednu dušu od ponavljanja njezinog napretka kroz djela stvaranja… rad u Mojem vinogradu neće biti uzaludan i rezultirati će u vašim duhovnim baš kao i zemaljskim blagoslovima… Ali budući vam Ja Osobno mogu govoriti, vi ste u posjedu neprocjenjivog duhovnog znanja, duhovnog znanja koje afektira svaku voljnu dušu, koje ju može uvesti u vjeru tako da će biti spašena zauvijek… I vi možete predati dalje ovo znanje; vi možete opetovano nanovo primiti Moje darove milosti i raditi sa njima… Vi ste u posjedu izvrsnog sjemena kojeg možete sijati, i vi ćete Mi uistinu služiti kao vjerne sluge ako ispunite Moju volju i nosite Evanđelje cijelim svijetom… Prema tome možete vjerovati kako ću Ja pripremiti staze kojima se trebate zaputiti… Vi možete vjerovati kako ću vam Ja uvijek dati podršku, da Mi možete prići kao vašoj Glavi kuće sa čak i najbeznačajnijim zahtjevom i Ja ću doista otkloniti svaku vašu brigu… Vi možete vjerovati da ću Ja preuzeti brige na Sebe sve dok ste Mi vi u službi, sve dok ste zainteresirani raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Posljedično tome, vi trebate pustiti sve brige koje vas i dalje iscrpljuju na zemaljski način, jer Ja želim da prepoznate kako imate Oca Koji vas Ljubi… da ste vi u službi dobrom Gospodaru… da vas Ja motrim/pazim budući ste Mi u službi, i da ću Ja blagosloviti vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth