Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7903 (Služba svećenika…Pravi učenici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7903, 28 Svibanj 1961

SLUŽBA SVEĆENIKA… PRAVI UČENICI…

Ja sam jednom poslao Moje učenike vani u svijet; tako su oni trebali objaviti Moju volju, Moje Evanđelje Ljubavi. A Ja sam ih tijekom Mojega zemaljskog puta podučavao, Ja sam njima vodio primjerni život u Ljubavi, i tako Moje učenike osposobio da budu pravi navjestitelji Mojega Božanskoga učenja Ljubavi. Oni su trebali ljudima predstaviti hitnost života u Ljubavi, a također im učiniti razumljivim učinak takvoga, te su stoga učenici također morali sami na sebi moći dokazati ono što su o tome objavljivali svojim bližnjima: Oni sami su morali raspolagati neuobičajenom snagom, i neuobičajenim znanjem, tako da su ljudi po tome prepoznavali Istinu Mojega učenja, i sada sami nastojali tome da stignu do savršenstva. A, prvi učenici su također imali neuobičajenu snagu i neuobičajeno znanje, jer ih je mogao ispuniti Moj Duh, budući su kroz Moju žrtvenu smrt na Križu bili otkupljeni (izbavljeni), i oni su kroz svoju Ljubav stajali u prisnoj vezi sa Mnom… Sada će vam također biti razumljivo, da Mojim istinskim učenicima i sljedbenicima (nasljedovateljima), mogu biti nazvani jedino oni učenici koji također prinose dokaz da su ispunjeni Mojim Duhom, da kroz život Ljubavi i najintimniju povezanost sa Mnom, također crpe neuobičajenu snagu od Mene, te raspolažu znanjem u skladu sa Istinom, koje su primili od Mene Osobno… Bit će vam razumljivo da se sljedbenikom Mojih učenika ne može nazvati svatko kome je putem ljudi dodijeljena jedna služba, koju jedino Ja mogu dodijeliti, budući Ja znam o stanju zrelosti i volji svakog čovjeka, pa tako i o tome koga Ja biram za jednu takvu službu. „Služba svećenika“ se ne dodjeljuje od ljudi, to je služba o kojoj jedino Ja trebam odlučiti, budući ljudi nisu u mogućnosti procijeniti kako je ustrojena unutarnja zrelost i volja onoga kojeg postavljaju u jednu takvu službu… I tako ćete vi često naići na istinske „svećenike“, odnosno, Božje sluge, tamo gdje ih vi ne očekujete, i vi ćete smjeti uskratiti vaše priznanje onome koji se sam u to postavio, budući je za to potreban Moj poziv, koji je također kao takav i prepoznatljiv. Unutarnji život pojedinca je presudan za odnos u kojem čovjek stoji prema Meni. A, ugovor je zaključen jedino između Mene i čovjeka, i za to uistinu ne treba nitko treći koji bi odlučio, tamo gdje Ja Jedini radim izbor, koga Ja šaljem vani u svijet kao Mojega istinskog učenika, kako bi bližnjima objavio Moje Evanđelje. Ako nema stvarne sposobnosti koja dozvoljava djelovanje Mojega Duha, onda ni čovjek ne može ispravno obavljati misionarski rad, onda Mi on neće biti pogodan alat, on se neće moći izdavati za Mojega učenika, a onda će i njegov rad biti bez uspjeha, unatoč tome što on vjeruje da obavlja rad u vinogradu… Za vrijeme Mojega zemaljskog života, Ja Osobno sam Sebi izabrao Moje učenike, a to također činim još i sada, ali jedan od Mene pozvani sluga, koji je u visokom stupnju zrelosti, moći će također i procijeniti koji zadatak on sada treba obaviti, a on će to također dobrovoljno izvršiti, jer Ja Sam djelujem kroz njega i sa njim, te on sada također raspolaže neuobičajenom snagom, i neuobičajenim znanjem, koje ga potiče na neumornu aktivnost u Mojemu vinogradu. A, ovi Moji učenici će Ljubav propovijedati, i Ljubav živjeti… Oni će stajati u ispravnoj spoznaji, oni će za Mene i Moje Ime istupati pred cijelim svijetom… Njihov položaj u svijetu će biti drugačiji nego što vi ljudi očekujete… budući su oni aktivni za Mene u skrovitosti, ali se ne boje nikakve moći (sile, vlasti) kojoj su podvrgnuti, budući oni prepoznaju Mene kao njihovog Gospodara, Čije upute oni slijede… oni služe Meni u slobodnoj volji, i vjerni su Mi sluge u posljednjem vremenu prije Kraja… Oni ne traže nikakve izvanjske počasti i priznanja, ne traže poziciju (čin) i počasti (visoki položaj), ali oni neće ustuknuti pred onima koji stoje na poziciji i visokom položaju, i koji žele biti priznati kao nasljednici apostola, kao sljedbenici ovih učenika koje sam Ja jednom poslao vani u svijet sa zadatkom: „Otiđite i podučite sve narode…“ (Matej 28:19). Jer, Moji pravi učenici znaju o njihovoj misiji i oni vjerno nastoje voditi službu u koju sam ih Ja postavio… I, Moji pravi učenici se neće bojati ni u posljednjem vremenu pred Kraj, kada će se zapaliti vjerska borba; onda će oni Mene i Moje Ime priznati pred cijelim svijetom, oni će svjedočiti o Meni, i jaki u vjeri istupati za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth