Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5785 (Neprestani kontakt sa Bogom osigurava uspjeh…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5785, 10 Listopad 1953

NEPRESTANI KONTAKT SA BOGOM OSIGURAVA USPJEH…

Zatražite Moju podršku u svemu što poduzimate… Ne započinjite ništa bez Mene, ne krećite ni jednom stazom bez Mene, uvijek dopustite Meni da vodim put, i onda ću Ja biti vaš cilj kojeg ćete sigurno postići. I stoga vi također trebate doći k Meni sa svim duhovnim brigama i uvijek ćete primiti ispravan savjet, jer onda ćete biti vođeni od strane Mojega duha… vi ne možete učiniti ništa nego misliti i ponašati se ispravno i uspješno raditi za Mene i Moje kraljevstvo… I uvijek će izgledati kao da govorite i prosljeđujete vašom vlastitom voljom. Jer Ja ne očitujem Sebe tako očigledno da bi se vi osjećali prisiljeni udovoljiti Mojoj volji, a ipak je Moja volja koja sada sebe izražava kroz vas. Ako najprije preporučite sva djela, misli i izgovorene riječi Meni, vi možete također počivati uvjerenima u Moj utjecaj, ipak sam ovaj prvi kontakt sa Mnom je suštinski važan kako bi osjetili Moju volju u vama i razmišljali, govorili i djelovali sukladno. I prema tome vi ne trebate brinuti kako nećete biti sposobni vršiti rad za Mene i Moje kraljevstvo sve dok ga ne smatrate za zaposlenje nego jedino uvijek želite biti u službi Meni, i stoga, kao Moje sluge, ostanete u neprestanom kontaktu sa Mnom kako bi primili Moje poduke. Jer potonje se događa kroz vaše srce u Koje će Moj Duh postaviti osjećaje koji će prouzročiti da djelujete u skladu sa Mojom voljom… I onda će sva vaša započinjanja biti blagoslovljena.

AMEN

Spread the Truth