Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5782 (Božanska iskra… Bezgranično znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5782, 7 Listopada 1953

BOŽANSKA ISKRA …. BEZGRANIČNO ZNANJE ….

Sve-ispunjujući Duh, Sâmo Vječno Božanstvo, je i u Svojim stvorenjima aktivno u onoj mjeri u kojoj ona to svojom voljom dopuštaju …. Svaki čovjek nosi u sebi iskru Božanskog Duha, i on je time dakle neraskidivo povezan sa Vječnim Božanstvom …. A ta Božanska iskra mogla bi u nezamislivoj mjeri utjecati na razmišljanje i postupanje čovjeka, kad bi njegova volja ispunjavala one uvjete koji su nužni za djelovanje Duha u čovjeku. 

Jer ta iskra je, kao udio Boga, kao zračenje Njega Samoga, isto tako strahovite svjetlosne snage …. i ona prema tome isijava svjetlo mudrosti …. ona čovjeka podučava iznutra i daje mu potpunu spoznaju …. ona u njemu pali žarko svjetlo, i već s obzirom na to kako čovjek koristi to svjetlo, u njemu se razvijaju sposobnosti koje su Božanske …. sve dok on sam ne uzmogne djelovati u snazi i svjetlu …. Jer svo njegovo postupanje i htijenje utemeljeno je u mislima koje je Božanski Duh u čovjeku potakao i usmjeravao. 

Tako da je čovjeku na Zemlji uistinu moguće da postigne natprirodno i da raspolaže znanjem koje mu je inače potpuno nedostupno, kad on dakle Božanskoj iskri u sebi, udjelu Boga, dopusti neograničeno djelovanje …. što međutim uvijek zahtijeva predaju vlastite volje, podlaganje pod Božansku volju. Onda ga Duh Božji može potpuno prožeti, te čovjek tada misli i postupa samo onako kako Bog to hoće, kako odgovara vječnom redu, i on niti je ograničen u svojoj spoznaji niti u svojoj snazi, jer svaka prepreka za neograničeno djelovanje snage Duha je odstranjena putem volje čovjeka …. 

Čovjek je posuda koja je na početku zatvorena i puna prljavštine, no koja se može otvoriti i potpuno isprazniti, kako bi onda Božanskoj iskri napravila mjesta da se može slobodno razvijati, da neprestano pritječe duhovna snaga i onda ta posuda postane puna Božanskog Duha …. Kojoj je onda sve moguće izvesti i iz koje isijava najsjajnije svjetlo …. I čovjek postaje silan i mudar, jer onda on sa Samim Bogom stoji u vezi, on Boga nosi u sebi i svjestan Ga je …. Živi u Bogu i sa Njim te tada djeluje iz Njegove snage …. 

AMEN

Spread the Truth