Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5168 (Molitva za milost i snagu, za prosvjetljenje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5168, 10 Srpnja 1951

MOLITVA ZA MILOST I SNAGU, ZA PROSVJETLJENJE DUHA ….

Neka vaša stalna molitva bude i ostane: “Oče, ispuni nas Tvojim Duhom, Tvojom snagom i Tvojom Milošću ….”. Tom molitvom vi svjedočite duhovno siromaštvo priznajući vašu slabost i molite Mene za dostavu Ljubavi, za snagu i Milost i za prosvjetljenje kroz Duh. A Ja ću vas uslišiti, jer svaku molitvu, koja se tiče vaše duhovne skrbi, Ja čujem, i uslišavam, i pomažem vam prema gore. Ako se brinete za dobro vaše duše, vi ste i obuhvatili smisao i svrhu zemaljskog života, i onda je Meni lako dati vam ono što želite bez da ugrožavam vašu slobodnu volju. Tad ste svjesni svog još nesavršenog stanja i trudite ga se otkloniti slobodnom voljom.

Dolazite kod Mene da vam Ja pomognem, i uistinu će vam se pomoći, jer Moje srce raduje se radi vaše potrebe i čežnje za Mnom, i Ja vas mogu obdariti kao dječicu, koja u svojoj slabosti i neznanju moraju biti pažena i učena tako da mogu rasti i uspijevati te ići ispravnim putem …. da bi mogla krenuti putem koji vodi k Meni, u visinu, ka Svjetlu. Snaga, Milost i prosvjetljenje duha …. ako to molite, posjedujete sve …. Moju Ljubav, Samilost i potpunu jasnoću u svezi vašeg zemaljskog zadatka kao i njegovo rješenje. Ulazite u stanje spoznaje i onda vidite, dok ste prije još bili slijepi a zato i neblaženi.

Kad vas dotakne struja Moje snage, vi i osjećate Moju Ljubav za vas, Koja vas silno privlači. Ja vas ljubim, iako ste još nesavršeni, i stoga vam neprestano dostavljam Moju Milost, da bi vas učinio savršenima, ako tu Milost koristite. A vi ćete to i činiti, jer Mi se obraćate za prosvjetljenje duha i zato skroz jasno spoznajete što vam nedostaje, kako trebate živjeti i kojim putem morate ići, da bi postali blaženi. Sve postižete kad Me molite za snagu i Milost, za prosvjetljenje putem Duha. Jer tad je vaše srce već otvoreno za struju Ljubav-ne snage, Moj Duh u vama može biti aktivan, jer vi Ga više u tome ne priječite, pošto se vi sami otvarate za Moju struju Milosti i Ljubavi, a ona će neizbježno djelovati u jednom voljnom, Meni naklonjenom zemaljskom djetetu.

Ja vas uistinu silno ljubim, pa opet, prvo vas mora obuhvatiti Moja Milost, jer vi radi vašeg nesavršenog stanja niste dostojni od Mene primiti Ljubav, i Ja zato Milost moram staviti na mjesto pravde. Ja vas moram privući k Sebi, pošto sami od sebe ne dolazite, no vi sami možete odlučiti da li ćete prihvatiti Moju Milost …. Ja vas ne prisiljavam da Me slijedite, ali Moja Milost silno djeluje na onoga koji ne pruža otpor. A svaka molba za Milost je odustajanje od tog otpora …. Znajte da vas Ja obilato mogu obasuti, kad vi putem vaše molitve pokažete volju za tim da od Mene primite i koristite te Milosti …. 

Zazivajte Me za snagu i Milost i izlijevanje Duha na vas …. Tad je istinska poniznost u vama, jer vi osjećate da ste u potrebi za tim. A poniznome Ja dajem Moju Milost …. On Me zaziva i u svojoj poniznosti Mi je došao već značajno bliže, pošto je uspostavio djetinji odnos, koji u sebi sadrži Ljubav i poniznost prema Meni i čovjeka oblikuje onako da ga Ja mogu obilato obdariti Mojom Milošću i Mojom snagom i Mojim Duhom …. Koji onda u njemu postaje aktivan i uvodi ga u svu Istinu …. 

AMEN

Spread the Truth