Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6745 (Djelovanje Duha… Zajednica vjernika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6745, 24 Siječanj 1957

DJELOVANJE DUHA… ZAJEDNICA VJERNIKA…

Blaženi oni koji se nađu u Ljubavi prema Meni, čija je želja služiti Meni i bližnjemu, i zajednički djelovati za Mene i Moje kraljevstvo. Kada se Moj Duh spušta na Zemlju, onda razdjeljujem darove koji su uvijek određeni za svu Moju djecu koja ih žele prihvatiti. Jer, svi ljudi na Zemlji trebaju takve darove, i zato također mora biti proslijeđeno dalje sve što Moja Ljubav nudi, što se putem Mog Duha posreduje čovjeku koji dopušta djelovanje Moga Duha u sebi. Ali, tko sada stoji u Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, neće ništa htjeti zadržati za sebe samoga, nego će se s punim žarom odrediti za razdjeljivanje onoga što njega samoga čini sretnim. I tako se oblikuje jedna ‘mala zajednica’, i Ja sada mogu govoriti svim članovima ove zajednice, čim dovodim Moju Riječ na Zemlju. A svi koji Me ljube, također prepoznaju Očev glas kada On njima govori, jer ako Me oni ljube, pripadaju Mojih vlastitima, koje ću Ja uvijek opskrbiti u skladu s njihovom žudnjom. A nitko kome Ja Osobno govorim ne izdvaja se od svojih bližnjih, jer snaga Moje Riječi koja njemu pritječe, nagoni ga da je preda dalje, potiče ga na aktivnost, jer Moja snaga budi u život… I to je zaista blažena aktivnost, približiti ljudima Mene i Moje kraljevstvo, raditi u Mome vinogradu, biti Mi vjerni sluga, kojemu ću uvijek pridijeliti posao, sve dok Mi je on voljan služiti. A nad svime vidljivo počiva Moj blagoslov. Jer ne postoji hitniji posao na Zemlji, nego što je stvaranje i djelovanje za spasenje duša bližnjih, a gdje se ovaj posao obavlja bez odgađanja, tamo je također i sve zemaljsko uređeno, jer Ja uistinu tjelesno i duhovno brinem za Moje vlastite, za sve, koji se udruže u Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, koji vjeruju u Mene, i tako pripadaju crkvi uspostavljenoj od strane Mene na Zemlji, koja okuplja (združuje) sve Moje ovce, čiji Pastir Sam Ja Osobno. Ne tražite ovu crkvu u nekoj organizaciji, nego znajte da Mojoj crkvi mogu pripadati članovi svih organizacija, i da su to uvijek ljudi koji stoje u živoj vjeri u Mene u Isusu Kristu, jer su ispunjeni Ljubavlju za Mene i za bližnjega, i koji zato i djelovanje Moga Duha na sebi doživljavaju, što je obilježje „Kristove crkve“… S njima tako Ja Osobno mogu stupiti u vezu, bilo izravno, bilo na neizravan način, ali uvijek im Ja Osobno mogu govoriti i uvijek će oni prepoznati Moj glas kao glas Oca, Čija djeca oni žele biti… Zbog toga se mora i također hoće Moja crkva proširiti na Zemlji, Ja ću se posvuda obraćati ljudima kroz Moj Duh, i svugdje će se stvarati male zajednice, koje međutim sebe same razgraničavaju (razdvajaju) od kraljevstva Mog protivnika upravo kroz Ljubav i njihovu živu vjeru, jer gdje ovo ne postoji, Moj Duh ne može djelovati, i tamo je mrtva zemlja unatoč organizacijske aktivnosti… (24 Siječanj 1957) Dakle, Ja govorim o „zajednici vjernika“… i o „djelovanju Duha u zajednici“, jer je jasno da se nijedan čovjek ispunjen Duhom neće izdvojiti, nego će se osjećati iznutra pokrenut komunicirati bližnjima, i tako će sam po sebi stvoriti malu zajednicu, koja živi i djeluje u Mome Duhu, koja stoga proživljava Riječ, koju joj Ja dostavljam kroz Moj Duh. A, članovi ove zajednice su živi kršćani, na taj način i živi predstavnici Isusa Krista, koji stalno svjedoče za Njega. Na njima je također očigledno otkupljenje po Isusu Kristu, jer krivnja grijeha koja zatamnjuje duhovno stanje čovjeka, je uklonjena od onih koji sada stoje u jasnoj spoznaji, koje je Moj Duh mogao uvesti u svu Istinu… jer siguran znak otkupljenja kroz Isusa Krista je, da Se Moj Duh izlijeva u srce čovjeka, što je prije Isusove smrti na križu bilo nemoguće. Ali, tko nastavlja ići u duhovnoj tami, tko još nije iznutra osvijetljen, još nije poduzeo put ka križu, čak i ako njegova usta ispovijedaju za Njega… Još nije potpuno okrenuo svoje srce Njemu, u njemu se još nije zapalila Ljubav koja ga nagoni da se u potpunosti preda Božanskom Otkupitelju… Ali, gdje je Ljubav za Mene, a ona dolazi do izražaja u nesebičnom Ljubavnom djelovanju na bližnjega, tamo će se također Moj Duh spustiti, i u svjetlosti koju on zrači, ljudi koji su istog Duha se prepoznaju i nalaze se zajedno u Moje Ime (1 Ivanova 1:7). I onda Se očituje Moj Duh, On govori svima koji otvore svoja srca i koji Me žele čuti… Zbog toga se posvuda stvaraju male zajednice, a one će nastati iz svih duhovnih pravaca, jer se svugdje i u svim duhovnim usmjerenjima nalaze ljudi koji su ispunjeni Ljubavlju, koji su uspostavili intimno (prisno) sjedinjenje sa Mnom, i koji bude u život duhovnu iskru u sebi… Dolje k njima Se sada spušta Moj Duh, i od tog trenutka će širiti dalje zrake svjetla Ljubavi i također će naći pristaše, ljude koji se osjećaju oslovljenima od strane Mene, koji u svoja srca puštaju pritjecati struji milosti Moje Ljubavi i koji svi sada opet gorljivo rade za Mene i Moje kraljevstvo… Stoga se nikada ne treba pitati za vjeroispovijest (denominaciju), nego jedino obratiti pažnju na Duh Koji oživljava jednu malu zajednicu… jer „djelovanje Moga Duha“ mora biti očito, da bi se sada pripadalo zajednici vjernika, od kojih je sastavljena crkva koju Sam Ja utemeljio na Zemlji. Shvatite sve Moje Riječi duhovno, i nastojte steći ovo razumijevanje, tako da dopustite biti osvijetljeni Mojim Duhom… što međutim uvijek pretpostavlja živu vjeru, koja kroz Ljubav dolazi u život… Ali, ne smatrajte svaku „neobičnu“ pojavu „djelovanjem Duha“, jer također i Moj protivnik prilazi neobičan u pojavi, ali on neće osvijetliti vaš duh, nego će vas uvijek tjerati više u tamu… Ali, gdje je Ljubav i vjera, gdje Isus Krist Osobno može djelovati, jer Ga Ljubav prepoznaje i priznaje, tamo nije moguće nikakvo protivničko djelovanje… tamo Ja Osobno djelujem kroz Moj Duh.

AMEN

Spread the Truth