Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6743 (Ispunjenje misije zahtjeva potpunu predaju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6743, 21 Siječnja 1957

ISPUNJENJE MISIJE ZAHTJEVA POTPUNU PREDAJU (PREPUŠTANJE) ….

Darovi milosti neprestano vam dotječu, i stoga s tim trebate marljivo raditi, kao što je Moja volja. I Ja ću vam uvijek u srce staviti Moju volju, vama koji ste Mi spremni služiti. Onda ćete postupati onako kako je dobro za vaš i za spas duša vaših bližnjih. Ali da bi u sebi osjetili Moju volju, morate Mi se prepustiti skroz i bez rezerve, ne smijete se opredjeljivati s obzirom na vašu volju, nego u svemu morate dopustiti da Ja upravljam, i onda će vam se sve događati onako da uvijek samo trebate postupati u skladu s vašim osjećajem, i biti će ispravno.

Znači preduvjet za aktivnost koja je blagoslovljena od Mene je taj da se neprestano spajate sa Mnom u mislima, putem molitve i djelā Ljubavi i to da svaki posao započinjete tek nakon što ste uspostavili tu vezu. Svaki dan mora započeti i završiti prepuštanjem Meni; uvijek Me morate moliti za savjet i pomoć, ne smijete raditi ništa bez da ste to prije toga preporučili Meni i Mome blagoslovu. Tek tada će i blago Milosti koje vam bogato pritječe u vašim rukama biti od blagoslova za vas i za vaše bližnje, čak i kad se čini kao da imate malo uspjeha. Kad Ja vas, Moje sluge, skroz posjedujem, Ja Sâm radim kroz vas, i Moj rad uistinu neće biti uzaludan.

Potpuno predavanje vaše volje Mojoj volji uvijek iznova je ono što moram tražiti od vas, jer i najmanja vlastita volja, je prilika za Mog protivnika da se ugura u vaše misli. Svaki dan vašeg života stoga treba biti jedna jedina misao na Mene, tad će se i zemaljski sve urediti, jer vaš Otac uistinu zna kako da opskrbi Svoju djecu, a Njegova djeca su ona koja Mu se skroz i bezrezervno predaju.

Moja briga je uvijek samo to da vi ljudi dospijevate do života i da ne propadate nazad u vaše mrtvo stanje putem vlastite krivice, uvijek vas želim samo održati žive, i stoga se morate neprestano prepuštati Onome Koji je Sami Život od Vječnosti …. stoga je propadanje nazad u stanje smrti nemoguće, jer vam neprestano pritječe životna snaga, i vi ju i koristite prema Mojoj volji.

Ja vas želim skroz posjedovati …. no vi morate htjeti isto, morate slobodnom voljom težiti k Meni. Tada ću neprestano biti uz vas, savjetovati vas i usmjeravati, i Moja Volja odlučivati će vaše akcije. Ja moram moći nesmetano djelovati u vama, što vi dopuštate tek onda kad su M(en)i vaše srce i vaša osjetila neprestano usmjerena. Neprestano morate težiti sjedinjenju sa Mnom, i ništa vas ne treba sputavati …. Vašu misiju na Zemlji možete ispuniti tek onda kad Ja Sâm mogu govoriti u vama i kroz vas. 

Ja vam doduše postavljam zahtjev koji vam se čini nemoguć za ispuniti, no što bliže Mi prilazite, toliko jača će u vama samima biti i potreba za dubokom vezom sa Mnom. No na početku vam predstavlja problem zapostaviti sve radi Mene, svijet ostaviti skroz iza sebe i oči okrenuti sasvim prema Meni, no uskoro vaše oko žudi samo još svjetlo odozgor, dok svijet nestaje u sivoj magli, u tami.

Poklonite Mojim Riječima pažnju, tražite Me neprestano, i ne odvajajte se od Mene kad ste Me pronašli, jer samo intimna čežnja za Mnom vodi vas do cilja, do potpunog sjedinjenja …. a time će i vaš zemaljski put za vas postati lakši, jer iz Mene ćete neprestano moći crpsti snagu, i od Mene ćete biti vođeni na svim putevima. No onaj koji ide sam ići će krivim putevima, pošto je vlastita volja još vrlo pod utjecajem Mog protivnika. Ali kad vašu volju skroz i bezrezervno podredite Mojoj Volji, Ja imam pravo i moć na vas da djelujem, a tad vam je i uspjeh osiguran …. tad je i svaka misao, svaka riječ i svako djelo blagoslovljeno, jer tada ćete uvijek samo misliti, željeti i postupati kako je Moja volja ….

AMEN

Spread the Truth