Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6729 (Žudnja za Istinom… Odustajanje od prethodnog znanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6729, 5 Siječanj 1957

ŽUDNJA ZA ISTINOM… ODUSTAJANJE OD POSTOJEĆEG ZNANJA…

Opet i iznova ćete primiti duhovno znanje od izvanjskih izvora koje je, međutim, jedino vrijedno ako je poteklo iz istog izvora kao i Riječ što vam je prenijeta/priopćena od gore, koja je potekla iz samog Prvobitnog Izvora mudrosti (Ivan 4:14). I oni od vas, koji direktno primaju Moju Riječ, mogu ovo procijeniti vrlo brzo, budući vam otkriveno znanje već omogućava točnu i pravičnu prosudbu, prema tome sva duhovna informacija mora korespondirati sa ovim znanjem. Ja ispunjavam svu Moju djecu sa Mojim duhom koja se okrenu ka Meni Osobno sa vrlo dubokom žudnjom za istinom, koji su prema tome voljni služiti Meni i istini time što će potonju predavati dalje. Budući je pogreška/zabluda najveća opasnost za duševni napredak ljudi Ja ću se uvijek pobrinuti eliminirati prijašnju sa istinom. Tako, transmisija istine će biti Moj najveći prioritet, i svatko tko Mi ponudi svoju uslugu, svatko tko je ispunjen sa žudnjom za istinom, će od strane Mene biti prihvaćen da ju širi. Ali baš ova žudnja za istinom treba biti prisutna da bi se bilo u stanju primiti istinu od Mene Osobno. Svačije iskreno stremljenje za onime što je dobro i istinito je Meni ugodno… Meni je milo ako ljudsko biće opet i iznova pokaže ovu veliku žudnju za istinom, ako Mi priđe sa praznim srcem kako bi mu ga Ja ispunio, jer on jedino može primiti čistu istinu ako je voljan odreći se prethodnog znanja koje mu nije bilo dostavljeno/priopćeno od strane Mene. To znanje može zasigurno također korespondirati sa istinom, ali onda će ga on također primiti od Mene opet, ali najprije se mora zbiti potpuno odricanje od duhovne informacije kako bi se spriječilo miješanje duhovnog znanja različite kvalitete i stoga da se ne bi u opasnost dovela čista istina. Ali posebice na ovaj Moj zahtjev se vrlo rijetko obraća pažnja, rijetko ga se izvršava.

Prema tome, također je jedino rijetko moguće pronaći posudu koja, pošto je sebe potpuno ispraznila, sebe otvara za Božanski upliv duha kako bi naknadno bila ispunjena sa slasnim/probranim sadržajima… Jer čista istina od Mene je doista probrano znanje, ona je, naposlijetku, pritjecanje odgore, jedan izražaj Mene Samoga, dar milosti ponuđen od strane Moje Očeve ljubavi koja želi zauvijek povratiti svoju djecu. I ovo slasno/probrano znanje treba biti pažljivo zaštićeno od onečišćenja, da se ne pomiješa sa drugim duhovnim znanjem koje može obezvrijediti Moje darove. Informacija koju vam nudim kroz unutarnju Riječ, koja vam time jasno pritječe kroz Moju direktnu Riječ, se prema tome treba ponovno distribuirati što je moguće preciznije/točnije, ona ne smije postati predmetom intelektualnih objašnjenja i na taj način postati protkana sa osobnim mislima, jer ljudsko razmišljanje nije lišeno pogreške, budući ono vrlo lako može pasti pod utjecaj Mojeg neprijatelja. Jedino ako osoba govori namjesto Mene i u Moje ime o onome što mu je Moj duh otkrio on može biti siguran da će Moj duh onda također djelovati kroz njega i da ću Mu riječi koje govori Ja postaviti u usta (Matej 10:19, 20). I prema tome Ja snažno potičem svakog primatelja Moje Riječi da održava duhovno znanje čistim, jer gdje Ja govorim, gdje Ja prenosim Moju Riječ na Zemlju, ljudski dodaci doista više nisu potrebni već su prije opasnost na koju vas upozoravam. Jer znanje koje vam je potrebno vam je dano od strane Mene Osobno… što ne posjedujete vam nije potrebno za misiju za koju Sam vas odabrao… za koju vas obrazujem tako da ju možete ostvariti. Ja Osobno ću vam uvijek dati ono što žudite primiti, i vi ćete uvijek biti u posjedu najčišće istine.

AMEN

Spread the Truth