Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6716 (Nesebična Ljubav… Suradnici… Promjena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6716, 16 Prosinac 1956

NESEBIČNA LJUBAV… SURADNICI… PROMJENA…

Ja imam veliku radost u onima koji uvijek tek nesebično služe bližnjega, koji ne poznaju koristoljublje, čija Ljubav uvijek želi samo usrećiti, i koji stoga ostvaruju svrhu njihovog zemaljskog života… koji svoje biće, koje je u početku pokazivalo još mnoge znakove sebične ljubavi, preoblikuju u Meni ugodnu Ljubav prema ‘bližnjemu’, koja sada obuhvaća i Ljubav prema ‘Meni’. Zemaljski put čovjeka treba ostvariti tu promjenu, budući se onda također dogodio povratak Meni, što Mene Osobno, kao i biće, neopisivo usrećuje… Ali, ova preobrazba se ne događa u velikom opsegu, naprotiv, sebična ljubav će postajati sve više prepoznatljiva, što se više bliži Kraj… Jer, sebična Ljubav će biti podjarivana (raspirivana) od Mojega protivnika, ona je njegovo oružje, ona je njegovo biće, i stoga također propast svakog bića koje mu je nalik. U vremenu Kraja s pravom može biti rečeno da se Ljubav ohladila među ljudima. I zato Moje oko s uživanjem počiva na onima, koji još pokazuju Ljubav u sebi i u svojim postupcima, jer ovi malobrojni su dobrovoljno prionuli uz Mene, oni se vraćaju svome izvornom biću, oni se odvraćaju od Mojega protivnika, čije se ne-ljubavi (neljubaznosti, nemilosrdnosti) gnušaju, jer u njima blista svjetlo spoznaje, koje im je zapalila njihova Ljubav. Tko jednom dopusti razbuktati Ljubav u sebi, više se ne okreće natrag u svoje staro stanje, jer prepoznaje blagodat svjetla, koje mu je darovala Ljubav. A on onda ni ne treba voditi nikakvu borbu protiv svoje sebične ljubavi, istinska, nesebična, usrećiti-željna Ljubav, tako ga je uzela u posjed, da on može biti sretan još jedino u ovoj Ljubavi, on će sebe samoga i svoju fizičku dobrobit staviti u stranu, on će uvijek jedino brinuti da ublaži bijedu i nevolju, da pomogne i utješi; on će jasno prepoznati sva zla koja izviru iz izopačene ljubavi, on će zato također pomagati i duhovno, i željeti zapaliti svjetlo i u onima koji još nisu ispravno prepoznali svrhu svoga postojanja… On će jednako željeti dovesti bližnje do unutarnjeg stava da uvijek jedino nesebično postupaju i pričinjaju sreću. Čovjek koji živi u Ljubavi, onda radi sa Mnom i u Mojoj volji, budući je kroz Ljubav duboko (iskreno) povezan sa Mnom, i zato ne može djelovati drugačije nego u Mojoj volji. A, Moja je radost pronaći takve suradnike na Zemlji, na njih se odnosi čak Moja osobita (posebna) Ljubav, za njih vrijedi Moja zaštita, dok god oni borave na Zemlji, a očekuje ih i neusporedivo blaženstvo u duhovnom kraljevstvu, kada ih opozovem sa ove Zemlje. A ova istinska, nesebična Ljubav je to što vas čini blaženim bićima…što vas približava Meni, budući se vaše biće deificira (obogotvoruje) kroz takvu Ljubav, i budući se vi sada oblikujete na Moju sliku, u djecu, kojoj Ja hoću i mogu darovati Sebe Samoga. Ono što vi stječete kroz takvu ispravnu Ljubav, baca u sjenu sve što bi vi mogli dobiti sebičnom ljubavlju… jer su ova samo prividna dobra, koja nemaju nikakvu trajnost, kroz koja vi međutim proigravate istinska dobra, koja vas mogu usrećiti u duhovnom kraljevstvu…Vi gubite beskrajno mnogo kroz vašu pogrešnu ljubav, ali vama jedino može uvijek iznova biti propovijedana nesebična Ljubav za bližnjega, i vi možete uvijek jedino biti upućeni na Jednoga, Koji je na Zemlji živio vama za primjer: na Isusa Krista… A, kada ste vi sami preslabi da bi promijenili vašu sebičnu ljubav, ali želite biti blagoslovljeni, onda molite Njega da vas On osnaži, i ova molitva uistinu neće ostati neuslišana. Vi ćete upoznati blagoslov i sreću nesebične Ljubavi, a tako i ništavnost onoga što ste prethodno žudili za sebe same… Radujem se svakom čovjeku koji njeguje ispravnu Ljubav, stoga i pomažem svima onima, koji se okreću jedino Meni u Isusu Kristu… koji imaju volju, samo su preslabi svoju volju sprovesti u djelo… Njima Ja pružam snagu, tako da i oni postignu ono što je svrha života svih ljudi: promjenu njihovog bića u Ljubav.

AMEN

Spread the Truth