Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3983 (Božje prisustvo tijekom duhovnih razgovora…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3983, 22 Veljače 1947

BOŽJE PRISUSTVO TIJEKOM DUHOVNIH RAZGOVORA…

Svaki duhovni razgovor mami Moje prisustvo ako je iskreno vođen i radi toga je ljudsko vlastito odobravanje, a ne njihovo odbijanje, prepoznatljivo. Ja sudjelujem u svakom razgovoru time što dovodim u red misli svake pojedinačne osobe u skladu sa njegovom prirodom, dozvoljavajući Mojem duhu da postane aktivan u njima tako da će ih on podučiti iznutra. Iz tog razloga, duhovni razgovori uvijek nalaze na Moje odobravanje, čak ako su vođeni u borbenom duhu kada se podržavaju različita mišljenja. Onda ću Ja Osobno govoriti kroz osobu koja sebe pokušava prilagoditi Mojoj prirodi, koja je sebe tako oblikovala kroz ljubav da može čuti Moj glas unutra ili koja je sposobna izraziti jasne misli koje izgledaju prihvatljive svakom umnom ljudskom biću. Jer Ja vrlo radosno boravim gdje su raspravljana duhovna pitanja, ona su, naposlijetku, dokaz da se traži istina i da Sam Ja Osobno u centru svake debate. Posljedično tome, Ja njima pokušavam saopćiti istinu, organizirati njihove misli i voditi ih tako da će se zaputiti ispravnim pravcem i osigurati za ljude apsolutnu jasnoću. Međutim, volja za istinom mora biti prisutna, ljudi se ne bi trebali svađati samo kako bi nametnuli njihova vlastita mišljenja nego poradi same istine, jer to garantira Moje prisustvo, baš kao što ću Ja definitivno Sebe držati na udaljenosti ako je duhovni razgovor motiviran jedino od strane čisto zemaljskih interesa, gdje je tako, u protivnom slučaju, konačna svrha onih koji raspravljaju nadomjestiti Mene, uzdrmati vjeru ljudi i dokazati im kako nema povezanosti između neba i zemlje, između ljudi i njihova Stvoritelja… i, prema tome, gdje su također raspravljane duhovne stvari ali jedino u smislu Mojega neprijatelja (Sotone). To je gdje će on biti prisutan i pobrkati ljudske misli, tako da će izgubiti svu jasnoću u njihovom razmišljanju i nikada biti u stanju pronaći istinu. Gdje Sam Ja priznat to je gdje Sam prisutan, gdje Sam odbačen tamo je Moj neprijatelj prisutan, i rezultati duhovnih razgovora se odvijaju/kreću sukladno. Ipak ljudi će imati velike koristi ako čovjek koji je Meni posvećen sudjeluje u protivnom razgovoru, kojeg Ja Osobno mogu naknadno podržati i kroz kojeg Ja Osobno mogu govoriti kako bi podučio ljude i odvratio ih od njihovih pogrešnih misli. U tom slučaju je Moje prisustvo nužno, baš kao i moguće, budući postoji primajuća posuda u koju mogu pustiti da utječe Moj duh… Onda će započeti duhovna borba, borba svjetla protiv tame u kojoj sudjeluju ljudi, i uspjeh takvog razgovora ovisi o volji za istinom. Međutim, Ja ću blagosloviti sve one koji dozvoljavaju da njihove misli putuju u duhovno kraljevstvo, jer jedino oni će biti sposobni shvatiti istinu ako najozbiljnije žude za njom.

AMEN

Spread the Truth