Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3924 (Ljubav – izgrađujući princip… Ne-Ljubav(nost) – uništavajući princip)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3924, 5 Studenog 1946

LJUBAV – IZGRAĐUJUĆI PRINCIP… NE-LJUBAV(NOST) – UNIŠTAVAJUĆI PRINCIP…


I nepromjenjivi zakon Ljubavi može biti narušen slobodnom voljom. To je zakon koji je temelj Božanskog reda i koji je stoga po sebi vječno nepromjenjiv i čije ispunjenje omogućava razvoj ka gore, izgradnju i održanje svih iz Boga proizišlih stvaranja. Ako se taj zakon naruši neizbježna je posljedica nazadovanje i razaranje. I ljudskoj volji je dano na izbor da se stavi pod taj zakon i tako dakle ostane u Božanskom redu ili da u odnosu na Božanski red djeluje protiv zakona.

Shvatljivo je da su posljedice ispravne ili naopake volje od iznimne važnosti za duhovno (koje je) u čovjeku utjelovljeno radi zadnjeg ispita volje. Jer, ogriješiti se o temeljni zakon znači u stvari uništavati element života, pošto je pra-supstanca svega stvorenoga Ljubav …. Sila koja proizlazi iz Boga kao vječne Ljubavi, koja je dakle i praiskonska Sila koja sve održava. Tako da je ogrješenje o Ljubav ne-poštivanje te Sile i njenog pra-izvora te protu-djelovanje, a ono je dakle razorno tamo gdje je Ljubav bila izgrađujuće aktivna.

Božanski red ne može se održati tamo gdje se ne poštuje zakon Ljubavi, i onda je dakle duhovni i zemaljski kaos, duhovno i zemaljsko propadanje neizbježna posljedica toga, što na koncu dovodi do raspada. Ljudskom razumu to ne može biti učinjeno shvatljivo sve dok se on sam ogrješuje o Božanski zakon …. Ali ako ga ispunjava, njemu je i to objašnjenje razumljivo, pošto on sam Silu Ljubavi može osjetiti ali i u jasnoći duha spoznaje sve međuodnose i time se dakle razvija uzlaznom putanjom. 

Prvi skroz isključuje tu silu koja je jedina izgrađujuća i konstantna, i on ostaje mrtvo stvorenje u stanju smrti dok nije prožet Snagom Ljubavi. Jedino ispunjenje temeljnog zakona stvara život, koji bez Ljubavi nije zamisliv, jer život je stanje Božanskog reda. I zemaljski život čovjeka duhovna je smrt ako je vođen bez Ljubavi. Izgrađujući princip ostaje Ljubav do u svu vječnost, razarajući princip je ne-Ljubav-nost i mržnja ….

A tako ljudi u kojima je dominantan potonji princip nikada ne mogu očekivati život, život duše u ovostranom i u onostranom …. Jer život na Zemlji samo je privid života koji se na kraju raspadne u ništa. Ali tko slavi Božanski princip, tko poštuje zakon Ljubavi i po njemu živi, njegov život je neuništiv, ostaje nedotaknut od razarajućeg djelovanja ne-Ljubav(nost)i, to je život prepun snage, pošto je neprestano hranjen od praizvora snage, pošto se sam kroz život u Ljubavi spaja sa vječnom Ljubavlju i dakle nikad više ne može izgubiti život, koji je u suštini svoje biti samo očvrsnuta Sila Ljubavi.

Tko to shvati, već se nalazi visoko u spoznaji koju mu može donijeti jedino Ljubav, integracija u vječni zakon i dakle život u Božanskom redu …. A taj se ne mora bojati smrti, pošto za njega nema smrti, taj živi i živjeti će u vječnosti, sjedinjen s vječnom Ljubavlju, Koja je bila njegov izvor, Koja je kao vječna stvaralačka sila neprestano aktivna i bezbrojnim bićima daje vječni život ….

AMEN

Spread the Truth