Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3773 (Božja intervencija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3773, 17 Svibanj 1946

BOŽJA INTERVENCIJA…

Moja će volja poraziti ljudsku volju, Moja će intervencija spriječiti ljudske namjere, i vrlo brzo će svaka sila biti oslabljena utoliko što je sama po sebi bespomoćna protiv Moje volje… Jer Ja ću ukazati svijetu da Me on ne može isključiti i da ću Ja preusmjeriti zemaljske afere kada to ljudska bića više nisu sposobna napraviti sama. Ja dozvoljavam da se događaji odvijaju njihovim tokom sve dok nije jasno vidljivo koja sila sebe želi utvrditi na Zemlji, ali onda Ja više neću dugo oklijevati i onemogućiti ću ovu silu, pa ako samo privremeno, tako da će vrijeme biti ispunjeno. Ja ću se vidljivo pojaviti prije kraja, to jest, Ja ću još jednom pristupiti svim ljudskim bićima kao poražavajuća Sila koja sebe izražava uništavajuće budući ništa drugo nego strah može uvjeriti ljude da Me zazovu… strah od smrti od koje oni ne mogu biti spašeni bez Moje pomoći. Nema drugog načina da se njihove misli okrenu ka Meni. I zemaljska će se sila raspršiti u zrak (u smislu: od nje neće ostati ništa); ona je jednako nesposobna oduprijeti se prirodnim silama kroz koje ću Ja progovoriti. Iznenadna promjena će se dogoditi, sva će ljudska promišljanja/sagledavanja postati nevaljana, novi će problem morati biti riješeni, nove poteškoće će se pojaviti i mnogo snage će iznova opet biti potrebno da bi se savladala nova situacija… I to je Moja volja.

Imam suosjećanja spram čovječanstva koje, unatoč najtežoj nevolji, ne može pronaći svoj put do Mene, koje jedino zamjećuje svjetovne događaje i ne želi u njima otkriti učinak svojeg obmanutog razmišljanja i izuzetne udaljenosti od Boga… koje vjeruje da sva greška i izvor nevolje počiva u ljudskoj volji ali ne u njihovom vlastitom duhovnom siromaštvu, koje je uzrok i kojeg bi svako ljudsko biće trebao smjerati riješiti. I stoga ću Ja ljude suočiti sa Mojom voljom da učinim da shvate da su oni također u milosti druge Sile tako da će oni pristupiti ovoj Sili za pomoć… da će Me oni priznati… budući jedino onda ću im Ja biti u stanju pomoći. Ljudima hitno treba pomoć, ipak oni sebe zatvaraju za snagu koju potrebuju. I da bi ih učinio prijemčivima za ovu snagu Ja ću dozvoliti da se dogodi teška patnja. U samo kratkom vremenu vi ćete Me čuti, i Istina Moje Riječi će vam biti dokazana i blaženi su oni koji vjeruju prije nego im priskrbim dokaz, blaženi su oni koji se pripreme i neprestano crpe njihovu snagu iz Mene, jer oni se ne trebaju bojati nevolje, niti će oni biti ozlijeđeni prirodnim silama, budući je to Moja volja.

AMEN

Spread the Truth