Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3762 (Važnost dostave Božje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3762, 6 Svibanj 1946

VAŽNOST DOSTAVE BOŽJE RIJEČI…


Svjetovi će proći i bezbrojni svjetovi (stvaranja) će nanovo nastati, duhovno će biti pročišćeno i dospjeti do savršenosti, eonima godina će Moja stvaralačka volja biti radina i načiniti će novih svjetova, koji će onda opet isteći kad su ispunili svoju svrhu, biti će neprestana promjena, nastajanje i propadanje materijalnih svjetova, i u beskrajno dugom vremenskom periodu ‘duhovno’ (stvorenje) će se izbaviti iz sve forme, kako mu više ne bi bilo potrebno nikakvo (materijalno) stvaranje, pa da kao ‘slobodno duhovno’ djeluje u duhovnom kraljevstvu, kao što mu je i bila namjena od pra-početka ….

No jedno ostaje nepromjenjivo, kao što je i bilo od vječnosti, a tako će i ostati za vječno …. Moja Riječ …. Jer Ja Sâm sam Riječ, i Ja se vječno ne mijenjam …. Moja Riječ je najčišća Istina i prema tome mora uvijek i vječno imati isto značenje, Moja Riječ je pra-zakon od vječnosti koji o(p)staje čak i kad prođu nebo i Zemlja (Matej 24:35), svi svjetovi koji su nastali putem Moje volje u svrhu sazrijevanja ‘duhovnoga’ …. Moja Riječ je neposredno isijavanje Moga Sebstva, Ona je izražaj Ljubavi prema svemu stvorenomu što je sposobno percipirati Moju Riječ …. Moja Riječ je perceptibilna veza Mene sa Mojim stvorenjima kojima Sam dao sposobnost da Ju prime srcem i razumom.

I Riječ se neće nikada promijeniti, nikada neće uminuti (proći, propasti), o(p)stati će vječno. I kad Ja dakle putem dostave Moje Riječi očito stupam u vezu s Mojim stvorenjima, to vam svjedoči o Mojoj ogromnoj Ljubavi prema vama, jer tako je silno to što ste vi ljudi učinjeni dostojnima biti neposredno dotaknuti od Mog Ljubavnog zračenja, da bi se već na Zemlji osjećali posve blaženo kad bi mogli obuhvatiti važnost ovoga u svoj njegovoj dubini.

Ali vi ste slabi i malovjerni …. dršćete i strašite se, a pritom biste se mogli osjećati puni snage, vi koji to što će vječno postojati možete primati neposredno od Mene. U kakvoj punini snage se nalazite i koliko ste bojažljivi pošto ste još preslabe spoznaje! “Nebo i Zemlja proći će, ali Moja Riječ ostati će vječno ….” (Matej 24:35) To su Moje Riječi, a o njima razmišljajte sa svom ozbiljnošću kako biste postali svjesni tog velikog dara Milosti kojeg od Mene svakodnevno primate. U Riječi sam Ja Osobno uz vas, i uistinu Mene se ne može odstraniti ….

Tako da Moja Riječ putem ljudske volje ni neće moći biti lišena snage; te vam Moja Riječ, kad jednom pronađe put do vas, više neće biti oduzeta, jer Ja ne odlazim od vas ako žudite Moje prisustvo. I Ja Sâm sam prisutan u Riječi …. Ne strahujte dakle od nikakvog nasilja protiv Mene, sve dok ste sa Mnom u vezi …. a još manje strahujte da ćete ikada napustiti tu vezu jednom kad ste u nju ušli, a koju Sam Ja putem dostave Moje Riječi Sâm blagoslovio ….

Vi ćete Mi ostati vjerni usprkos zemaljskoj nevolji i muci, i isto tako vjeran ostajem i Ja vama te vječno više ne odlazim od vas, štitim vas i u Riječi vam uvijek iznova prilazim tako blizu da ćete u Moje prisustvo konačno biti toliko uvjereni da vas ništa više ne može uzdrmati. Tad vas opet uvjeravam da Moja Riječ jeste i ostati će Istina, da se sve oko vas može srušiti, no da Moja Riječ nikada ne gubi na istinitosti ni na snazi i da Mi stoga možete vjerovati i možete dospjeti do unutarnjega mira, ako Me pustite da vam govorim ….

Ja Sâm vam dolazim u Riječi …. Čega se još bojite, ako sam Ja Sâm uz vas? …. Samo Ja imam moć, snagu i volju pomoći vam u svakoj potrebi tijela i duše, niti jedna sila nije jača nego Ja …. I Moja Riječ osigurava sigurnu zaštitu vama koji ste nositelji Istine i koji Mi trebate služiti u zadnjem vremenu pred Kraj. I stoga se s punim povjerenjem prepustite Mom vođenju i ne bojte se, jer Moja volja upravlja svim događajima onako kako Moja Mudrost nalazi da je za blagoslov vaše, i duša vaših bližnjih.

AMEN

Spread the Truth