Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3698 (Božja Riječ odražava Duh Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3698, 26 Veljače 1946

BOŽJA RIJEČ ODRAŽAVA DUH LJUBAVI…

Prepoznajte Duh Ljubavi koji vam govori kroz Moju Riječ… Uzmite u obzir da ste duhovno slabi, da vi zasigurno nosite Mene unutar vas samih kao vrlo sićušnu iskru ali da će ova duhovna iskra nastaviti počivati uspavana u vama dok ju ne probudite kroz djela Ljubavi. Otac-Duh vam govori sa Riječima Ljubavi kako bi probudio u vama Ljubav, tako da ćete aktivirati vašu unutra-prebivajuću duhovnu iskru i dati joj život kroz Ljubav. Jednom kada ste stekli realizaciju vi ćete također shvatiti zašto vas neprestano podsjećam da ljubite, ipak oni od vas koji ste i dalje duhovno slijepi morate najprije obratiti pažnju na činjenicu da je svaka Riječ koju čujete kroz Moje sluge na Zemlji bila dana od strane Mene sa Ljubavlju i treba vas motivirati da Ljubite. Da ste bili sposobni reći da čak jednoj Mojoj Riječi nedostaje Ljubavi, moglo bi vam biti oprošteno zato što ju niste prihvatili. Ipak svaka vam riječ mora dokazati Ljubav Davatelja, svaka Riječ mora svjedočiti za Mene kao vječnu Ljubav Koja jedino želi opet zadobiti što je bila izgubila kroz okrutnost. I Ja vas jedino želim pridobiti nazad budući vas Moja Ljubav želi učiniti blaženo sretnima kroz cijelu vječnost. Opet i iznova vam Ja ukazujem vašu jadnost, vaše nesavršeno stanje, koje vas ne može učiniti sretnima i koje Ja želim riješiti. I budući je jedino Ljubav to u stanju učiniti Ja vam neprestano propovijedam Ljubav i podsjećam vas sa svakom od Mojih Riječi, da vi možete jedino sebe oblikovati kroz Ljubav u blaženo sretna stvorenja koja su neopisivo sretna kada su blizu Ocu, vječnoj Ljubavi. Čim ste vi stekli uvjerenje da su sve Moje Riječi dane sa Ljubavlju, da one samo skreću pažnju na Ljubav, vi ćete također prepoznati vaše izvorište, vi ćete morati gledati na Moju Riječ kao na izljevanje Mene Samoga, kao djelo Ljubavi za grešnu ljudsku rasu kako bi joj osigurao pomoć. I ako prepoznate duh u Mojoj Riječi, vi ćete uskoro prepoznati Mene, neće vam više biti neshvatljivo da vam Ja Osobno govorim, jer Ljubav rađa mudrostAko dozvolite Riječima Ljubavi da u vama ostvare učinak, onda ćete uskoro živjeti sa njima u skladu, i onda ćete također razmišljati ispravno, vi ćete postati upućeni, prepoznati golemu Istinu sastavnu Mojoj Riječi i time također naučiti prepoznati Mene i Ljubiti sve više duboko. Ali ovo ozbiljno ispitivanje mora biti sprovedeno od strane vas vašom vlastitom slobodnom voljom… vi morate sebe zapitati, ako vam je Moja Riječ ponuđena, da li vam Duh Ljubavi govori kroz nju… vi ne možete biti prisiljeni da pitate ovo pitanje, ono se mora pojaviti vašom vlastitom slobodnom voljom, jer ovo dokazuje vašu volju za Istinom, za ispravnim razumijevanjem. I vi ćete primiti odgovor, sam Duh Ljubavi će govoriti unutar vas i smjerati utjecati na vaše srce i, pod uvjetom da ste voljni, ne bez uspjeha. Istina postoji tamo gdje možete prepoznati Ljubav, jer Ljubav je Božanska i može jedino potjecati iz vječne Ljubavi. Oni od vas koji dvojbite Istinu Moje Riječi trebate imati ovo na umu. Vi možete prihvatiti bez oklijevanja što je sastavno Duhu Ljubavi, i vi se nikada ne trebate bojati da ćete biti zavedeni od strane ovog duha, jer Bog je izvor Ljubavi, i cilj Ljubavi je Bog… I vi ćete Me uvijek dohvatiti ako dozvolite sebi biti privučeni od strane Moje Ljubavi, koja vam pristupa u Riječi opet i iznova, koja može biti prepoznata u svakoj od Mojih Riječi od strane svakoga tko ju želi prepoznati.

AMEN

Spread the Truth