Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3589 (“Vrata pakla…” Kristova Crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3589, 29 Listopad 1945

‘VRATA PAKLA…’ KRISTOVA CRKVA…

Sama suština (bit) Kristovog učenja je zapovijed Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega. Otud, gdjegod je ova podučavana i prakticirana, tamo je istinsko Kršćanstvo, tamo je Kristova Crkva, koja ima njezin temelj u njezinoj čvrstoj vjeri u Njega i koja će prema tome nastaviti postojati kada sve drugo dokonča. Njegova Crkva obuhvaća vjernike koji žive sukladno Njegovoj zapovijedi Ljubavi i koji su prema tome prožeti od strane Njegovog Duha koji sebe očituje otvoreno ili potajno, zavisno o tome što je najbolje za pojedinačnu dušu. I Isus Krist je jamčio da će ova Crkva trajati zauvijek sa Riječima ‘Vrata paklena neće prevladati protiv nje…’ (Matej 16:18) U isto vrijeme Njegove Riječi su naznačile da ona hoće biti napadana od strane paklenih sila… I Njegova Riječ je Istina i obistinit će se na kraju vremena koje je od strane Boga podareno za iskupljenje duša. Onda će Kristova Crkva biti salijetana od strane sila koje su neprijateljske spram Boga, ipak ona će ostati pobjedonosna i biti će prepoznata kao vječna od strane njezinih sljedbenika, od strane zajednice vjernika koji prakticiraju istinsko Kršćanstvo, poslušni su Kristovim učenjima i žive život Ljubavi.   

Međutim, ova Kristova Crkva će biti malena, jedino mala grupa će njoj pripadati a ipak, ona će biti reprezentirana diljem cijelog svijeta… istinski s-Ljubavlju aktivni ljudi i prema tome istinski Kršćani će živjeti diljem svijeta. Njihova Ljubav će im steći mudrost, i time će oni također biti vrlo duboko pobožni (posvećeni) i priznati Boga Ljubavi Koji je utjelovio Sebe na Zemlji u Isusu Kristu i svjesno streme spram Njega. Svima njima je bilo obećano od strane Boga da će On ostati sa njima sve do Kraja (Matej 28:20), On im je obećao Njegova Duha budući oni u Istini pripadaju Njegovoj Crkvi koju je On Sam utemeljio. I time će ih On zaštititi sve do Kraja od duhovne i zemaljske propasti, budući žive u skladu sa Kristovim učenjem… sa Ljubavlju za Boga i njihova bližnjega… i pripadaju onima koji će biti zaštićeni od smrti, koji će biti odvedeni od strane Boga u kraljevstvo mira (Knjižica br. 43) prije nego se dogodi golemo uništenje (Knjižica br. 11)… Mala grupa koja sačinjava Njegovu Crkvu će biti nanovo temelj na Novoj Zemlji, Kristovo će učenje biti još jednom proglašavano, Ljubav će biti kultivirana i ljudi Nove Zemlje će živjeti u dubokoj vjeri, jer Božja Ljubav im je otkrila sebe, On Osobno će prebivati među njima budući oni ispunjavaju Njegove zapovijedi Ljubavi za Boga i njihova bližnjega (Knjižica br. 42)… I time će Božja Crkva nastaviti postojati, ona će preživjeti sva vremena budući će uvijek biti slijeđena od strane ljudi čija vjera u Iskupitelja svijeta njih ispunjava sa Ljubavlju i čija aktivnost se sastoji od neprestanog služenja u Ljubavi… budući ništa ne može prestati postojati što porijeklo ima u Bogu, što prihvaća Ljubav kao svoj temeljni princip i prema tome jeste Božansko.

AMEN

Spread the Truth