Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3571 (“Moj će Glas odjeknuti odgore…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3571, 8 Studeni 1945

“MOJ ĆE GLAS ODJEKNUTI ODGORE…”

I Moj će glas odjeknuti odgore… On će biti moćan i ljudi će ga morati slušati pa čak ako inače ne obraćaju pažnju na Mene. Zavisno o stanju njihovih duša oni će ili dobrovoljno ili nedobrovoljno morati podići njihove oči spram neba. Je oni će naći sebe izloženima sili koju više ne mogu izbjeći. Treba priznati, to će jedino dodirnuti srca nekolicine, ipak ovi će biti pomognuti pak ako se fizička pomoć podbaci materijalizirati. Ali kao pravilo, strah i briga u svezi fizičkog života će prevladavati i Moj glas neće biti dovoljan da bi ga prihvatili i vratili se k Meni unatič krajnje nevolje i tuge. Oni neće željeti shvatiti da se Moj glas odonosi na one koji su i dalje udaljeni od Mene i, budući su tvrdoglava srca, oni će jedino pokušati sebe spasiti a ipak će biti bespomoćni protiv prirodnih sila.

Oni će izgubiti svo uporište, jer tlo će se njihati, gromovita oluja će ispuniti zrak i svatko će se morati osloniti na sebe kako nitko neće biti sposoban pomoći drugome. I Moj će glas odjeknuti odgore… Ja ću progovoriti sa glasom groma i svi prirodni elementi će se povinovati Mojoj volji, oni će govoriti namjesto Mene i svjedočiti o Mojoj moći. Ja ću se očigledno suočiti sa ljudima a neću ih prisiliti da vjeruju, jer to će i dalje biti na njima da prihvate prirodne sile ali da zaniječu Mene kao Biće Koje također rukovodi prirodne sile sukladno Njegovoj volji. I stoga konačna sredstva poučavanja prije kraja neće isto tako prisiliti ljude da vjeruju, premda to treba dovoljno jasno govoriti za Mene i može također biti prepoznato od strane ljudi dobre volje koji nisu potpuno porobljeni od strane Mojega protivnika koji ih želi razdvojiti od Mene zauvijek.

Što Sam proglasio kroz Moj Duh će sebe ispuniti… Zemlja će drhtati i prirodni elementi će prouzročiti neizračunljivu štetu i oduzeti bezbrojne žrtve. Ipak ovo je bilo određeno od vječnosti, budući je čak ovo zbivanje  sredstvo pomoći korišteno od strane Mene kako bi i dalje pridobio ljude za Mene, budući drugi oblici nevolje i patnje nisu dovoljni da bi im dopustili pronaći njihov put nazad k Meni i Ja moram zamahnuti sa oštrom palicom nad otvrdnutom (isto tako u smislu: okorjelom u grijehu) ljudskom rasom. I apsolutno je istinito da Ja neću otpočinuti dok nisam povratio sve Moje žive tvorevine. I stoga Moja Ljubav, koja ih želi spasiti od njihove ruine, neće nikada dokončati čak ako ova Ljubav nije prepoznatljiva u Mojoj aktivnosti. Ipak svatko tko zamjeti Moj glas će također osjetiti Moju Ljubav i on će Mi biti zahvalan za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth