Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3454 (Zauzimanje za sirote duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3454, 2 Ožujak 1945

ZAUZIMANJE ZA SIROTE DUŠE…

Noć smrti okružuje sve duše koje su prilikom odlaska sa Zemlje udaljene od Boga načinom života koji je bez Ljubavi, svojom pripadnošću protivniku Boga, i dakle svojom potpuno naopakom voljom. One tjelesnom smrću gube svu životnu snagu i tad, potpuno bez snage i svjetla prepuštene su silama tame, koje ih pokušavaju povući sve niže u duhovnom području, što znači, njihova volja sve više služi zlu, i prema dolje isto tako može razvijati snagu, pošto mu ta pritječe od dolje. No da bi volju uključile u ispravnom pravcu, nedostaje im snage. I tako bi te duše bile nepovratno izgubljene da se na njih ne sažale stvorenja koja ljube …. ljudi koji se na Zemlji tiho za njih zauzimaju i koji im putem molitve u Ljubavi dostavljaju snagu, koja im volju upravlja ka dobru, ili pak svjetlosna bića koja uvijek iznova dolaze u blizinu tih snage lišenih duša i pokušavaju ih potaći na promjenu njihove volje. No snaga im se od strane svjetlosnih bića može dati tek onda kad su oni sami voljni tu snagu koristiti za aktivnost u Ljubavi. Dakle, prvo se nužno mora promjeniti volja tih duša, a tu pomaže zauzimanje ljudi na Zemlji. Jer duša je bez snage i sama od sebe ne može promjeniti volju. Ako joj se putem zauzimanja ne posreduje snaga, ona je prepuštena silama tame, i uspon ka gore, oslobađanje od mračne sile užasno je teško i zahtijeva dugo vremena.

Molitva za zalutale duše u onostranom, tako je prijeko potrebna želi li se pomoći tim dušama, i svaku priliku ljudi trebaju koristiti za te sirote duše, pošto ljudima još stoji na raspolaganju snaga, koja ispaćenim dušama u duhovnom carstvu nedostaje. Od neprocjenjive je vrijednosti taj čin Ljubavi kad ljudi pomažu dušama u njihovoj najvećoj nevolji, u njezinoj bespomoćnosti, jer su bez snage i bez svjetla prepuštene zlim silama. Svaka molitva za njih otima ih od tih sila, i kad je duša iskusila dobrobit molitve koja joj je poklonjena u Ljubavi, zahvalna je za svaku pomoć, te i koristi snagu molitve na ispravan način …. Ona okreće svoju volju od zloga, dobija osjećaj za patnju drugih duša, i sama počinje osjećati Ljubav, što više Ljubavi joj je putem molitve ljudi dano ….

Jer, Ljubavna molitva topi najtvrđe ovoje, i zato ne može biti dano dovoljno Ljubavi tim dušama koje su u mračnoj duhovnoj noći napustile zemaljski život i u onostranom ostaju u potpunom nedostatku snage, sve dok im se ne olakša sudbina putem zauzimanja. A onda je uspješan i trud svjetlosnih bića koja im prenose snagu, samo ako je duša spremna tu snagu koristiti za djelovanje u Ljubavi. Jer tad im je volja ispravno usmjerena, ona teži ka gore, a ta volja se tad i isplati.  No, na početku je potrebno zauzimanje ljudi na Zemlji kako bi se potpuno slomljena volja uzdigla i kako ne bi bila korištena u krivom pravcu …. A snaga Ljubavi prouzrokuje promjenu volje. I tad je duša spašena, pošto započinje svoj lagani uspon, pobjegla je silama tame, jer je Ljubav jača i jer Ljubavna molitva dušu može otrgnuti tami.

AMEN

Spread the Truth