Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6618 (Božja volja… Ljudske zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6618, 10 Kolovoz 1956

BOŽJA VOLJA …. LJUDSKE ZAPOVIJEDI ….

Što Bog od vas zahtijeva, nije ništa nemoguće za ispuniti, nego vi to možete vrlo lako učiniti, samo ako ste voljni poštovati Božju volju. Jer tada primate snagu za izvađanje toga što se od vas zahtijeva. Vaše izvorno biće bilo je Ljubav, jer vi ste proizašli iz izvorne sile, iz Božanske Ljubavi. A ako sada nemate nikakve Ljubavi, onda je to do vaše vlastite volje koja se okrenula od Boga i time se opirala i Njegovom Ljubav-nom zračenju, dakle vi ste ju odbili …. No ako se sada opet u slobodnoj volji okrenete k Njemu, onda se otvarate i Njegovom zračenju Ljubavi i primate ju u obliku snage, koju onda i koristite u Božjoj volji …. za djela Ljubavi …. Budući da je Božanska sila Ljubavi za vas unutarnji nagon da budete aktivni u skladu sa vašim izvornim bićem. A sve što Bog od vas traži je ovo: da se iz slobodne volje opet okrenete Njemu a time ste i sposobni preobraziti se u Ljubav. Od svih svojih stvorenja Bog to zahtijeva, bilo to na Zemlji, bilo u onostranom, pošto bez takvog jednog preoblikovanja u Ljubav biće nikada ne može naći sjedinjenje sa Bogom, koje ga jedino čini blaženim.

Vama ljudima je sada dan ovaj zemaljski život za to, a istovremeno vam On daje Svoje Evanđelje …. znanje o Božjoj volji i vašem zemaljskom zadatku. On vam približava Božansko učenje Ljubavi, kako bi vas prije svega potakao na razmišljanje, a to onda treba usmjeriti vašu volju. Tko dakle svoju volju usmjeri ka Bogu, za njega će i biti lako postići Nebesko Kraljevstvo, znači biti prebačen u stanje blaženosti, koje je uvjetovano ispunjavanjem Božanske volje. Međutim čija je volja još uvijek upravljana od strane Božjeg protupola, budući da mu čovjek sam na to daje pravo, taj će morati uložiti veliki trud da bi se opet oslobodio te sile, i taj teško da će se odluči(va)ti za Ljubav-na djela, pošto je on potpuno bez snage usljed voljnog okretanja od Boga, koje ni ne znači ništa drugo nego da on svu dostavu snage odbija što onda dolazi do izražaja u razmišljanju i postupcima koji su bez Ljubavi.

Život u Ljubavi na Zemlji je sve što Bog od vas ljudi traži, jer radi se samo o preoblikovanju vaše naopake volje i suštine u ono što ste izvorno bili. Samo ono što može voditi do te preobrazbe bića, samo ono što potiče život Ljubavi u nesebičnosti, može biti smatrano Božjom voljom. No vi ljudi ste si na svoju ruku dali još zapovijedi i time ove Božanske zapovijedi koje traže jedino Ljubav prema Bogu i bližnjemu, žestoko zapostavili, pošto se te zapovijedi koje ste sami dali više pazi nego one koje je Sâm Bog dao i koje jedine vode do blaženosti.

Kad želite biti poslušni …. patite se sa teretom koji vam ne donosi puno blaženstva, i koji je za vas prije velika opasnost ako radi toga zaboravite Božanske zapovijedi Ljubavi. Pa vas se stoga uvijek nanovo mora prosvjetljavati po pitanju toga, uvijek nanovo mora vam se prikazivati Božansko učenje Ljubavi i njegov učinak na vašu dušu. I morate znati da ne napredujete niti jedan korak ako te zapovijedi Ljubavi preskačete …. koliko god se trudili ispuniti ono što vam ljudi zapovijedaju, što vam se osim toga predstavlja kao “Božja volja” …. 

Samo djela Ljubavi odlučujuća su za vašu sudbinu u vječnosti, a ona nisu teška za one koji putem okretanja k Bogu od Njega i primaju snagu …. Kad su vaše misli, vaša volja, usmjerene k Bogu, i iskra Ljubavi u vama pretvoriti će se u plamen, a vi ćete iznutra biti poticani na djelovanje u Ljubavi …. No da biste svoju volju okrenuli k Bogu, On vam se otkriva na mnoge načine, u Stvaranju, u vašoj zemaljskoj sudbini i putem Svoje Riječi …. I svaki čovjek koji je dobre volje može Ga spoznati ….

AMEN

Spread the Truth