Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6610 (Proglašavanje Isusovog Evanđelja ljubavi je najhitnije potrebno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6610, 31 Lipnja 1956

PROGLAŠAVANJE ISUSOVOG EVANĐELJA LJUBAVI JE NAJHITNIJE POTREBNO…

Moje Evanđelje treba biti rašireno cijelim svijetom… Ovu Sam uputu dao Mojim učenicima dok Sam još živio na Zemlji, i Ja dajem danas Svojim učenicima posljednjih dana istu uputu, jer postalo je više nužno nego ikad nagovijestiti (odnijeti) ljudima Moje Evanđelje, Evanđelje Ljubavi koje nije blisko ili više nije shvaćeno ozbiljno od strane svih, premda je ono dobro poznato. Ljudi su sebe udaljili od Mene budući više ne žive u Ljubavi, time Ja isto tako ne mogu biti sa njima. A život bez Ljubavi će rezultirati za vas u sigurnoj smrti… Otud je postalo neodložno da ljudi budu obaviješteni, da im je Moje učenje Ljubavi iznova proglašeno, da ih se upozna sa opasnošću u kojoj se nalaze ako podbace živjeti u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi, i što će postići ako oni sebe oblikuju u Ljubav…

Moje učenje Ljubavi mora biti proglašeno svim narodima ove Zemlje, i prema tome Ja iznova šaljem Moje učenike u svijet… Učiteljski material koji im dajem i kojeg oni trebaju razdavati je izvanredan, tako da će ljudi još jednom biti podučeni na isti način kako Sam propovijedao na Zemlji kao čovjek Isus kako bi donio spasenje ljudima od njihova beživotnog i ograničenog stanja. 

Više nego ikada je postalo nužno naglasiti Božansko učenje Ljubavi, jer ono se isuviše malo primjenjuje. Što bi trebalo biti normalno za ljude poput toga da se uzajamno ljube kao braća i čine jedni za druge što je običajno među braćom njima više nije poznato, svatko samo razmišlja o sebi samome, i svatko smatra njegovo bližnje ljudsko biće radije za neprijatelja nego za njegova brata… Nema zajednice koja se ujedinjuje sa Ljubavlju, nesebična Ljubav spram bližnjega je skoro sasvim iščezla no sebična ljubav je postala rastuće izražajnija, i prema tome ljudi su u velikoj opasnosti da sebe izruče smrti te da u ovom snu smrti budu morali iznova odugovlačiti (boraviti, venuti) vječnostima… ali što mogu izbjeći samo ako bi Ljubav još jednom bila zapaljena i prakticirana u njihovim srcima. Iz ovog razloga Ja opetovano dajem prvenstvo Ljubavi, Ja osobno neprestano propovijedam Ljubav; sama bit Moje Riječi, koja vam je prenijeta direktno od Gore, se uvijek jedino sastoji od Ljubavi koja Me motivira da vam pomognem, i koja mora biti prakticirana od strane vas, također, ako želite ukloniti tegobu vaših duša, ako se želite probuditi u život i ovaj život više nikada opet ne izgubiti.

I Ja budim sluge za Sebe svugdje… učenike, koje iznova podučavam kao tijekom vremena Mojeg života na Zemlji, učenike, kojima proglašavam Moje čisto Evanđelje sa uputom da ga predaju dalje, jer Ja znam da ljudi moraju biti obaviješteni o Evanđelju Ljubavi, o njihovom zemaljskom zadatku da sebe izbave iz njihova ropstva i tame kroz nesebičnu Ljubav. Jer premda ljudi poznaju Moje zapovijedi Ljubavi oni unatoč tome o njima govore nepromišljeno, oni ih ne razmatraju u njihovim srcima te sukladno djeluju…

I prema tome njihova pažnja treba iznova biti skrenuta na njih, opet i iznova njima se treba govoriti i stimulirati ih da djeluju sa Ljubavlju, njima treba biti rečeno da mogu postati blaženi jedino kroz Ljubav pošto se jedino kroz Ljubav oni mogu približiti te uspostaviti jedinstvo sa Mnom, što se mora dogoditi bez ikakve greške kako bi bili sretni. I time nema druge misije koja je više hitna nego ova: proglasiti Moje učenje Ljubavi ili ga iznova osvijestiti sa upućivanjem na Onog Koji je trpio zbog Ljubavi i umro na Križu. Jer svi ljudi moraju biti obaviješteni o Njemu Koji im je primjerom ukazao život Ljubavi (1 Ivanova 3:16;4:10-11), Koji je bio motiviran od strane Ljubavi otrpjeti najveću patnju i mučnu smrt kako bi spasio čovječanstvo od tame smrti.

Ljudi trebaju jedino biti podučeni da se (po)brinu za njihova bližnja ljudska bića sa nesebičnom Ljubavlju, da im prilaze poput braće i tretiraju ih kao braću… Jedino to jamči njihovo vlastito spasenje, ali bezosjećajan način života neizbježno vodi ljude u ruke Mojeg protivnika, koji je lišen sve Ljubavi. Ipak sve do samog posljednjeg dana ove Zemlje Moji će glasnici i dalje propovijedati Ljubav, sve do posljednjeg dana oni će, kao Moji učenici posljednjeg vremena, proglašavati Evanđelje Ljubavi, jer jedino osoba koja ga prihvati će izbjeći Kraj i doživjeti Moju Ljubav i milosrđe do istog opsega kako ju je osobno prakticirao. 

AMEN

Spread the Truth