Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6557 (Promjena bića… Borba protiv naopake ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6557, 29 Svibnja 1956

PROMJENA BIĆA…. BORBA PROTIV NAOPAKE LJUBAVI…

Najveći dobitak vašeg života je sjedinjenje sa Mnom. U njemu morate vidjeti vaš cilj, i ne smijete se “smiriti” sve dok nije došlo do sjedinjenja sa Mnom …. Svjesno i nesvjesno možete proizvesti to sjedinjenje, ali uvijek prije toga morate vjerovati u Mene. Morate Me priznati kao jedno Biće s kojim se želite sjediniti. Već ta želja u vama dokaz je za to da se još početno Mome protivniku pripadna volja okrenula k Meni.

I kad se sad u mislima zaokupljate sa Mnom, svjesno se i spajate sa Mnom, iako prava veza tek zahtijeva da se vi sami prije toga preoblikujete, da se potrudite svoje biće uskladiti sa Mojim pošto se Ja mogu sjediniti jedino sa savršenim, a ta savršenost od strane vas i može biti postignuta …. Vi se dakle morate prije toga oblikovati u Ljubav pošto je Moje pra-biće Ljubav.

A kad vi u mislima uspostavljate vezu sa Mnom, kad Mi se molite, pritječe vam snaga da bi mogli sprovesti tu vašu promjenu bića. Tad vaša volja pripada Meni i stoga vam mogu usmjeriti snagu što prije nije bilo moguće pošto pripadnost Mojem protivniku istovremeno predstavlja i otpor što znači odbijanje Moje Snage Ljubavi. Stoga je prije svega potrebna promjena volje, tek tad može doći do promjene bića koja zahtijeva Moju dostavu Snage. A Moja Snaga je zračenje Ljubavi …. i ono će se opet izraziti u aktivnosti Ljubavi …. Tako da kad činite djela Ljubavi imate pravo na tu Snagu i Mene Samoga time sve više privlačite k sebi ….

Ja Sam Sâma Ljubav i stoga do sjedinjenja sa Mnom može doći jedino kad se Ljubav združi s Ljubavlju …. kao što niti jedno djelo Ljubavi ne može biti učinjeno bez Mene. Stoga možete i nesvjesno uspostavljati sjedinjenje sa Mnom ako živite u Ljubavi pa čak iako misaonim putem ne tražite vezu sa Mnom …. No sasvim izvjesno će se u vama još pojaviti takve misli i više vas neće napustiti, jer svjesno priznavanje Mene mora uslijediti kako biste mogli postati blaženi i do toga će doći gdje Ja Sâm mogu biti čovjeku blizu pošto on djeluje u Ljubavi koristeći dakle Moju Snagu.

Nije tako teško pronaći to sjedinjenje čovjeku kojim ne dominira samoljublje, s druge strane teško je tamo gdje samoljublje čovjeku priječi nesebičnu Ljubav prema bližnjemu …. tamo dakle Moj protivnik vlada mislima čovjeka, tamo zrake Moje Ljubavi nemaju pristupa, tamo Sam Ja još udaljen i niti voljno, dakle svjesno, niti nesvjesno se sa Mnom ne uspostavlja veza. I bez Ljubavi čovjek je u svojoj srži još toliko nesavršen da se Ja Sâm ne mogu sjediniti s njim ….

Tad čovjek ne postiže svoj cilj na Zemlji, a biti će teško i u onostranom području pokrenuti ga na drugačije razmišljanje, jer sve dok je dominiran samoljubljem, ni potreba drugih duša neće ga doticati i nikada neće moći primiti Snagu pošto nikad neće dopustiti da se u njemu razvije volja za pomaganjem. Stoga je najbitnija a isto tako i najteža borba na Zemlji, borba sa samim sobom, borba protiv krivo usmjerene ljubavi koja mora biti promijenjena u potpunu ne-sebičnost kako bi se tek tad to moglo nazvati “Ljubavlju” Koja mijenja biće. Gdje se učini čak samo pokušaj, Ja pomažem Mojom Snagom pošto Ljubav mora pronaći Ljubav, tek tada se možete povezati sa Mnom i ostati povezani zauvijek ….

AMEN

Spread the Truth