Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6551 (Stremljenje za duhovnim darovima… Karakteristika Kristove Crkve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6551, 20 Svibanj 1956

STREMLJENJE ZA DUHOVNIM DAROVIMA… KARAKTERISTIKA KRISTOVE CRKVE…

Vi trebate marljivo pokušavati postići darove Duha (1 Korinćanima 12:31; 14:1), jer oni vam ne mogu biti dani; vi ćete ih morati steći tako što ćete sebe pripremiti da će Moj Duh biti sposoban djelovati u vama. Ne mislite da ih možete primiti ako ste podbacili napraviti rad unapređenja vaše duše, ako vaša priroda nije dovoljno promijenjena da je postala ljubav… Vaša je duša morala doseći specifični stupanj zrelosti prije nego Moj Duh može djelovati u vama, i ovaj stupanj zrelosti potrebuje vašu čvrstu volju da na Zemlji živite potpuno u skladu sa Mojim Zapovijedima, on potrebuje negiranje vlastitog ja, nesebično pomaganje vašem bližnjemu, potpuno okretanje spram Mene… Jedino onda ću Ja biti sposoban izliti Mojega Duha na vas, i onda će ljudsko biće biti sposobno primiti darove Duha za koje je on posebice kvalificiran i koji će odrediti njegov budući rad za Mene i Moje kraljevstvo. Svi vi možete uzeti dijela u darovima Duha, jer svi vi ste pozvani marljivo su-rađivati u radu za kraljevstvo Božje… Ali jedino nekolicina ih je odabrano… Jedino nekolicina ispune uvjete što je popraćeno sa djelovanjem Mojega Duha, jedino nekolicna uzmu rad unapređenja njihovih duša tako ozbiljno da oni sebe oblikuju u primajuću posudu za Moj Duh, i prema tome Ja mogu obdariti samo nekolicinu sa darovima Duha… Ali svatko tko ga posjeduje je već blaženo sretan na Zemlji, jer on zna za sebe da je u srdačnom kontaktu sa Mnom, on zna da Ja Osobno djelujem u njemu i on će uspješno raditi za Moje kraljevstvo.

Međutim, vi ljudi ne možete dokazati vašu pripadnost Kristovoj Crkvi… Crkvi koju Sam Ja Osobno uspostavio na Zemlji (Matej 16:18)… na nijedan drugi način nego kroz posjedovanje duhovnog dara, jer to je karakteristika Moje Crkve. Različiti darovi svjedoče o djelovanju Mojega Duha; ali naočigled izvanredna snaga će uvijek postati očigledna, jedna sposobnost će izbiti na površinu u ljudskom biću koju on nije stekao kroz primjenu ili proučavanje ili fizičko naprezanje nego koja mu je sasvim jasno bila ‘dana’… bilo da, on vrši čudesa, iscjeljuje bolesne, podučava sa mudrošću ili ima dar prorokovanja…

Svi oni dokazuju njihovo članstvo u Kristovoj Crkvi njihovom živom vjerom koja je nikla iz Ljubavi i tako su oni u srdačnom kontaktu sa Mnom Osobno, tako da Ja mogu djelovati kroz Moj Duh kako smatram blagotvornim za spasenje njihove duše i one njihovih bližnjih ljudskih bića. Otud vi ljudi trebate jedino ozbiljno stremiti da postignete živu vjeru… i prema tome živite život Ljubavi… Onda ćete učiniti štogod je potrebno da povećate stupanj zrelosti vaše duše i također postanete svjesni Mojega prisustva u vama i, kao rezultat ove svjesnosti, također imate izvanrednu snagu na vašem raspolaganju koju vam Ja dodjeljujem tako da će to biti pomoćno/hrabreće za vas i vaše okruženje… I svatko tko je tako stekao jedan neobičan dar Duha će također biti odan radnik u Mojem vinogradu, jer on će raditi sa ovim darom kako bi vodio njegova bližnja ljudska bića u živu vjeru u Mene u Isusu Kristu… Jer svaka osoba prosvjetljena od strane Mojega Duha će uvijek svjedočiti za Božanskog Iskupitelja, budući je iskupljenje kroz Njega moralo prethoditi prije nego će Moj Duh biti sposoban raditi, prije nego darovi Duha mogu biti distribuirani… i budući jedino osoba iskupljena sa Isusovom krvlju također ima snagu tako raditi na unapređenju njegove duše da će ona postići potreban stupanj zrelosti da primi darove Duha… Sa pomoći Isusa Krista svi ljudi mogu i hoće uspjeti… I iz tog razloga svaka duhovno-probuđena osoba će proglašavati Onoga Koji je obećao Njegovog Duha… I svaka osoba koja može prikazati Duhovni Dar svjedoči o činjenici da je on pronašao spasenje kroz Isusa Krista od noći smrti, jer Moja snaga djeluje u njemu, Moje svjetlo sjaji unutra u njemu, Ja Osobno Sam u njemu i radim kroz Moj Duh.

AMEN

Spread the Truth