Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6486 (Karakteristika Istine – Isus Krist… Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6486, 27 Veljače 1956

KARAKTERISTIKA ISTINE: ISUS KRIST… LJUBAV…

Sve što svjedoči o Meni je Istina, jer Moj protivnik (Sotona) neće nikada svjedočiti za Mene i Moje ime. Posljedično, gdjegod ljudi govore u ime Mene i Mojeg kraljevstva, gdje je Moje ime hvaljeno i slavljeno i Moj čin Spasenja spomenut kako bi također vodio bližnja ljudska bića ka Meni, gdje je jasno/nedvojbeno propovijedano Evanđelje Ljubavi, to ne može biti djelo Mojega neprijatelja… uvijek pod uvjetom da nisu samo prazne Riječi recitirane koje više nemaju ništa zajedničko sa ‘živim’ proglašavanjem Isusa Krista. I zato ćete vi uvijek biti sposobni formirati ispravan sud s obzirom na to kako i kada vam je Istina, koja potječe od Mene, proglašena. Jer Moj čin Spasenja će uvijek biti naglašavan kao znak učenja Božanskog porijekla, za kojeg Ja Osobno želim da bude distribuiran među ljudima. Otud ne bi trebalo biti teško za vas ljude sprovesti ispitivanje ako je vaša ozbiljna volja primiti Istinu… U tom slučaju će Isus Krist Osobno biti kriterij, jer Moj neprijatelj neće nikada Njega propovijedati, namjesto toga on će učiniti sve što je u njegovoj moći da bi potkopao Kristov čin Spasenja kako bi spriječio ljude od toga da Mu priđu za izbavljenje od grijeha i smrti. Jedino Ljubav koju je Isus, čovjek, vama ukazao primjerom na Zemlji (1 Ivanova 3:16; 4:10-12), vas može iskupiti, iz ovog razloga Njegovo Božansko učenje Ljubavi mora uvijek biti naglašeno; Ljubav mora biti propovijedana i življena od strane svih onih koji su Moji istinski predstavnici na Zemlji, koji govore u Moje ime i dodjeljuju vam Istinu od Mene… I još jednom vi imate pouzdanu karakteristiku istinskog predstavnika Mojeg imena: Propovijedanje Ljubavi i Ljubavi-pune akcije. Gdje ovo nedostaje, Istina ne može postojati, budući Ja Osobno ne mogu biti prisutan gdje Ljubav nedostaje, a jedino Ja Osobno mogu biti izvor Istine. Vi uvijek možete sami prepoznati ove karakteristike, a gdje su odsutne možete sa pravom odbiti što vam je ponuđeno, vi se uvijek jedino trebate pobrinuti da ne dopustite sebi biti obmanutima sa praznim riječima, jer Moj protivnik se koristi istim Riječima, premda one mogu uvijek biti prepoznate kao obmanjujuće svjetlo od strane svakoga tko ozbiljno žudi za Istinom. I stoga je na vama da li ćete primiti istinitu duhovnu informaciju i prepoznati je… Vi ne trebate živjeti u zabludi, za vas neće nikada biti nemoguće prepoznati ju, jer vaša vlastita volja odlučuje vašu silu prosudbe… Vi možete izvan svake opasnosti odbiti bilo kakvu duhovnu informaciju koja ne postavlja Isusa Krista i Njegov čin Spasenja u centar pažnje… Jer onda Ja isto tako ne bi bio ispravno prepoznat, budući Sam Ja ostvario čin Spasenja u Isusu Kristu i nikada opet ne mogu biti razdvojen od Isusasa Kojim Sam bio sposoban postati kao Jedno (Ivan 10:30) kroz Njegovu veću od najveće Ljubavi spram Mene i za njegova bližnja ljudska bića… Svatko tko Mene želi priznati mora također priznati Isusa Krista, jer On i Ja Smo jedno… I ako ovo nije jasno prepoznatljivo u učenju, ono ne može biti Čista Istina, u tom slučaju nesebična Ljubav isto tako neće biti naglašavana, koja je jedina volja Isusa, čovjeka, i prema tome je Moja volja također i prema tome je sažetak učenja kojeg je Isus propovijedao na Zemlji… Ovo mora uvijek biti proglašavano ali neće nikada biti proglašeno gdje Moj protivnik (Sotona) smjera ugušiti Istinu i zamijeniti je sa njegovim vlastitim znanjem… Obratite pažnju na ove karakteristike i vi ćete također inteligentno i jasno prepoznati svako obmanjujuće učenje… čak ako je ono lijepo formulirano ali unatoč tome mu nedostaje žive vjere u Isusa Krista i jedinu učinkovitu Ljubav… a prihvatite bez oklijevanja svako učenje koje svjedoči o Meni U Isusu Kristu.

AMEN

Spread the Truth