Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6476 (Duhovno propadanje usred zablude i neistine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6476, 15 Veljače 1956

DUHOVNO PROPADANJE USLJED ZABLUDE I NEISTINE…

Samo kada bi vi ljudi razumjeli da krivnja za duhovno propadanje ljudi počiva u zabludi i neistini, da jedino Istina može voditi ka uzlazu… Vi ste nesvjesni činjenice kako su zabluda i neistina Sotonina mreža laži koja je naumljena zaplesti vas i da vas on uvijek jedino pokušava spriječiti primiti Istinu… Čista Istina je životo-dajno piće, za razliku od neistine, koja je zatrovana voda koja vodi do vaše smrti. Ako ću vam Ja dati život, kako Sam obećao, onda vam također moram dostaviti Istinu, moram privući vašu pažnju na neminovnu štetu koju će prouzročiti vaše prihvaćanje zablude i neistine… obmanjujućih učenja koja proturječe Istini… I Ja vas moram upozoriti na rizik da budete zavedeni od strane ovih obmanjujućih učenja. Vi ljudi nećete nikada biti u stanju iscjeliti vašu dušu ako joj neprestano dostavljate zatrovanu vodu, otud, njezino stanje će postati rastuće gore, i Sotonina je jedina namjera da vi više nećete biti sposobni sebe podignuti, da ćete biti preslabi da bi stremili nagore i on vas osigurano može držati u bezdanu. Prema tome Ja ću uvijek biti nestrpljiv da vam ponudim eliksir života, da vam dostavim Istinu koja će vas, budući potječe od Mene, uvijek afektirati sa njezinom punom snagom i privući vas k Meni. Ljudi ne prepoznaju opasnost i prema tome ne pokušavaju sebe osloboditi od obmanjujućeg mentalnog znanja, od učenja koja proturječe Istini od Mene… Oni srču otrovno piće sve pohlepnije budući, naračun njihova nesavršenog stanja, oni preferiraju njega više od životodajne vode Čiste Istine. Međutim, sve dok je njihovo razmišljanje i dalje obmanjujuće oni su također nesposobni osjećati dobrobiti svjetla… Sve dok se oni i dalje drže pogrešne slike kakva im je predstavljena od strane Mojega neprijatelja, oni Me još ne mogu pravilno prepoznati, budući će se i Moja Ljubav baš kao i Moja mudrost i svemoć činiti dvojbenima svakome tko ne poznaje Istinu. Sve dok ljudi ostanu nesvjesni Istine oni će se susretati sa proturječjima, dok Čista Istina rješava svaku protivnost/nesukladnost.

Ljudi rijetko razmišljaju na isti način i mnoga različita mišljenja bi vam trebala dokazati da ste i dalje jako daleko udaljeni od Istine. Jer sva se gledišta ujedine u Istini i ljudi će onda prionuti uz Istinu sa uvjerenjem. Nema mira, nema sklada, nema jasnoće više među ljudima, svaka osoba razmišlja drugačije, i Moj protivnik igra ulogu u svemu ovome budući on zbunjuje razmišljanje ljudi. I sve dok čovjek nije nadahnut od strane ozbiljne želje da jedino zna Istinu on će također pronaći izvrsno tlo za uzgajanje njegova sjemenja… Jedino čovjek koji žudi Istinu može sebe zaštititi od njegova utjecaja, od njegova otrovnog dodira… Međutim, mnogi ljudi koketiraju sa njihovim vlastitim mentalnim znanjem, sa informacijom koju su primili koju više ne žele pustiti ali koja ne proizlazi uvijek iz izvora koji garantira Čistu Istinu. I stoga im sve više pogrešaka može biti dostavljeno od strane Mojega protivnika, budući se oni ne odupiru tome… Ipak to će ih također spriječiti da dosegnu najviši vrh (Matej 5:48; Ivan 17:21, 22, 26), jer ovaj se vrhunac može doseći jedino kroz Istinu a nikada kroz zabludu, kroz promišljenu neistinitost. Ali vi ljudi trebate znati u svezi opasnosti da vas protivnik želi držati dolje i uvijek pokušava zamračiti stazu spram uzlaza za vas… Vi morate također znati kako on i dalje vrši veliki utjecaj na vas sve dok mu vaša bliska veza sa Mnom i vaša iskrena žudnja za Istinom ne zaniječu ovaj utjecaj… Vi možete sebe odbraniti od njega ali vi to također morate željeti napraviti… Vi morate žudjeti ništa drugo nego Čistu Istinu i u ovoj žudnji apelirati Meni za zaštitu od zablude, od obmanjujućeg razmišljanja, od utjecaja Mojega protivnika (Sotone)… I ova ozbiljna žudnja je vaša najsigurnija zaštita, ona je garancija da će vam Istina biti dostavljena/priopćena, da ćete vi onda najjasnije shvatiti što proturječi ovoj Istini od Mene… Jer čim vi žudite za Istinom vi žudite Mene, i Ja vam doista neću Sebe zanijekati budući vam želim dati život a ne smrt… i budući život može biti zadobijen jedino kroz Istinu.

AMEN

Spread the Truth