Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3226 (“Tražite najprije Kraljevstvo Božje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3226, 20 Kolovoz 1944

„TRAŽITE PRIJE SVEGA KRALJEVSTVO BOŽJE…“

Tražite prije svega Kraljevstvo Božje i možete proći zemaljski život bez da brinete o tome što tijelo treba, jer će vam sve ovo biti dodano, kao što je Gospod obećao, budući je važna samo jedna stvar, da čuvate život duše, a onda će Sam Bog preuzeti brigu za vaše tijelo i njegove potrebe. Ali čim izgubite vjeru u ovo Obećanje, morate se sami brinuti, a time i padate u mreže protivnika koji ulaže sve napore da to predstavi kao najvažniju brigu i želi vam uskratiti misli o vašoj duši. I sada ste u opasnosti da postanete materijalisti, koncentrirajući sve svoje misli i djelovanja na materijalnu dobit, zanemarujući Božje Kraljevstvo putem stalne brige za tijelo, živeći naposljetku i dalje na potpuno zemaljski način, ne uzimajući u obzir spasenje vaše duše. Bog je postavio samo jedan cilj za vaš zemaljski život… da se vaša duša razvije u visinu… a da bi mogli postići ovaj cilj, morate se odvojiti od materije, morate žudjeti samo za onim što je od koristi za dušu. S punim pouzdanjem se možete osloboditi svake brige ako mislite na Kristovo Obećanje, jer Njegova Riječ je Istina, i tražite najprije Kraljevstvo Božje, tada ćete ispuniti Njegovu volju, a onda Bog brine za vas. No, ljudska žudnja se fokusira prvenstveno na očuvanje i dobrobit tijela, i to na pretjeran način, tako da se duhovna težnja pojavljuje u pozadini i razumljivo da nikakav duhovni napredak ne može biti dosegnut. A to je nedostatak povjerenja u Božju Ljubav, Koja drži sve što je On stvorio. Sa vjerom i povjerenjem u Božju pomoć, čovjek se može lišiti svake brige, može prolaziti kroz zemaljski život s lakoćom i neopterećen, čim svu svoju brigu polaže u spasenje svoje duše, čim potpuno svjesno teži Duhovnom Kraljevstvu, čim on u svemu nastoji ispuniti Božju volju i tako želi postići Božje Kraljevstvo. Ali gotovo je nemoguće pronaći vjeru među ljudima, i zato oni sami sebi stvaraju život pun briga i teškoća. Oni su se sami opteretili teretom kojeg im je Bog obećao ponijeti ako ispunjavaju svoj zemaljski zadatak… ako daju prednost duhovnoj dobrobiti ispred dobrobiti tijela. Bog podržava cijelo Stvaranje, On osigurava njegovo neprestano postojanje, i sve se razvija prema Božjoj volji. Ista je Njegova briga za najviše razvijeno stvorenje, čovjeka, i njegov zemaljski život je upravo jednako osiguran kao i onaj cijeloga Stvaranja.

Ipak, Bog je to učinio ovisnim o ljudskoj volji, On je postavio jedan uvjet čije ispunjenje jamči bezbrižno postojanje. Ali, ako ljudi ne ispune ovaj zahtjev, onda oni imaju težak zemaljski život, jer gube Božju brigu za tijelo. Čovjeku je dan zemaljski život za dobrobit duše, i stoga on mora najprije misliti na dušu, mora joj pružiti što joj je potrebno za njeno duhovno sazrijevanje… a to se može dohvatiti i primiti jedino od Duhovnog Kraljevstva. Čovjekova osjetila stoga trebaju stalno biti okrenuta prema Duhovnom Kraljevstvu, jer zemaljsko kraljevstvo ne nudi duši ishranu koja joj je potrebna. Zemaljsko kraljevstvo ispunja jedino potrebe tijela, a njih bi ljudsko biće trebalo u vjeri i povjerenju prepustiti Bogu, kako je On obećao, te još više težiti za Duhovnim Kraljevstvom, koje mu nije poklonjeno, nego daje u skladu sa njegovom žudnjom ono što duša traži.

Stoga, sve svoje brige prebacite na Gospoda (1 Petrova 5:7)… On će vam ih oduzeti, dok još više tražite prisno sjedinjenje s Njim, dok se duša još više odvaja od zemaljskog i priklanja samo onome što joj osigurava sjedinjenje s Bogom. Bit ćete uistinu čuvani u Njegovoj zaštiti i ništa vam neće nedostajati, jer On je pun Ljubavi i Snage, On vas može i hoće osigurati, ako jedino težite Njemu, Njegovom Kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth