Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3223 (Doba Kraja… Znaci… Zaustavljanje (kaznenog) suda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3223, 16 Kolovoza 1944

DOBA KRAJA …. ZNACI …. ZAUSTAVLJANJE (KAZNENOG) SUDA ….


Preokret vremena biti će obilježen svjetskim događajima, kao što stoji zapisano. No duhovno stanje i kvaliteta (ljudi) razlog je za sve što se događa. Zemaljski događaji samo su rezultat duhovnog nazadovanja, tj. duhovno nisko stanje uzrokuje sve događaje koji se odigravaju na Zemlji, pošto svi ljudi na Zemlji moraju ponijeti patnju da bi postigli još moguće poboljšanje njihovog duhovnog stanja. A po nevolji i bijedi koja ide Zemljom, po užasima čiji su autori ljudi, po stravičnim uništenjima, u kojima se isto tako izražava ljudska volja, morate prepoznati duhovno dno i onda se pobrinuti da to prvo bude ispravljeno prije nego možete računati da se zemaljski događaji i odnosi (p)okrenu u za vas podnošljive oblike. 

Patnja može popustiti jedino kad svaki pojedinac teži tomu da svoj život usmjeri u vode koje su Bogu-ugodne, kad se potrudi raditi na sebi i svojoj duši, i kad je na taj način voljan voditi život aktivne Ljubavi. Tek tad će zemaljske nevolje popustiti i doći će do poboljšanja. Započelo je posljednje vrijeme, i ono neće više dugo trajati, duhovni procvat nije više za očekivati na ovoj Zemlji jer čovječanstvo ne spoznaje niski stupanj na kojem živi, i stoga se niti ne mijenja. I pored toga, pojedinac se treba truditi sebe i svoju dušu još spasiti, prije nego je došao Kraj.

Pojedinac tu duhovnu promjenu itekako može poduzeti na sebi, jedino što on treba je htjeti napredovati u spoznaji te ispuniti svoju životnu svrhu, samo treba ne opirati se potpuno Bogu tako što je pristupačan za učenja koja su mu putem Božjih glasnika dostavljana, i on će biti bogato obdaren milošću, jer Božja pomoć osigurana je svakome tko ispravno razmišlja i samo ima volju doći do Njega.

I stoga je Bog uvijek kroz vidjeoce i proroke upućivao na vrijeme Kraja, On je ljudima skretao pažnju na znake, kako bi se pojedinac zamislio, spoznao istinitost toga što je zapisano, a tad i pozdravio sve poduke koje su mu dostavljene putem Božje Ljubavi. Jer svatko je sam za sebe odgovoran; čak i ako se cijeli svijet kvari i propada, pojedinac se iz toga može spasiti, on može izbjeći kazneni Sud koji je izvjestan pošto on može određivati sam za sebe, pošto može ići putem prema Bogu, ako ga njegova volja vodi tamo. A njegova volja je slobodna …. on se može okrenuti k Bogu, kao što se može i okrenuti od Njega ….

I zato čovjek po znacima vremena Kraja treba prepoznati veliku opasnost u kojoj se nalazi njegova duša, ako se ona ne promjeni, još prije nego je došao Kraj. Zbog toga Bog ne navodi točno vrijeme, tako da čovjek na sebi smjesta poduzme akciju preobrazbe; stoga će on biti posjećen patnjom i bijedom kako bi mogao razmisliti i kako bi mu tad mogla biti dana mogućnost da dođe do spoznaje. Jer samo čovjek koji razmišlja može biti podučen, inače svaka poduka samo prolazi pored uha ….  

Proći će još samo kratko vrijeme do Kraja, no to vrijeme može se još dobro iskoristiti, ako je čovjek ozbiljne volje da postigne svoj cilj. On može brzo napredovati, umnoženu Milost vremena Kraja može iskoristiti i time sazrijeti u daleko kraćem vremenu, no mora marljivo stremiti i svoj duhovni razvoj pretpostaviti svim zemaljskim nastojanjima. On mora raditi na sebi, kao da će svakog dana biti opozvan sa Zemlje; mora se prepuštati svim dobrim silama i na izvjestan način dati se upravljati od njih; treba biti naklonjen Bogu sa gorljivom Ljubavlju i mora biti izuzetno aktivan u Ljubavi u odnosu na svog bližnjega. Tad on od sebe može otkloniti kazneni Sud time što pripada stadu onih koji će biti prebačeni prije Kraja ….

Bezbrojnim ljudima biti će predstavljen njihov krivi životni stil, biti će obaviješteni po pitanju Kraja, no ne obraćaju pažnju na upute, i njima će Kraj doći tako iznenadno, jer oni ne prate znakove vremena, oni su usmjereni samo zemaljski i nisu pristupačni za ikakvo duhovno vodstvo i poduku. Posljedično se niti ne brinu za svoje duševno spasenje, budući da negiraju život nakon smrti. A to su oni koji privlače Kraj, koji su duhovno tako u zaostatku da se prije može govoriti o nazadovanju nego o stagniranju, i time oni dakle daju direktan povod za preoblikovanje Zemlje.

Jer pošto oni ne uspostavljaju ikakvu vezu sa dobrim silama, otvoreni su za djelovanje loših sila, čiji je cilj te duše udaljiti od Boga. Pa te sile imaju uspjeha, jer sve namjere ljudi usmjerene su samo umnažanju zemaljskih posjeda, lagodnom životu tijela i svjetovnim zadovoljstvima i užicima. I zato ova Zemlja prestaje postojati u svojoj sadašnjoj formi, i čak i ako ljudi sami direktno ne sudjeluju u razaranju nje, oni su sami uzročnici toga, pošto je njihov način života potpuno protivan Božjoj volji i stoga je došlo vrijeme koje njihovom životu priređuje kraj ….   

AMEN

Spread the Truth