Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3209 (Razvoj događaja pred Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3209, 1 Kolovoz 1944

RAZVOJ DOGAĐAJA PRED KRAJ…

Ne bi bilo blagotvorno (= ne bi bilo od nikakve koristi) precizirati čovječanstvu vrijeme duhovnog preokreta, pošto je precizno znanje o tome suzbijanje slobodne volje, jer čovjek bi se onda u određeno vrijeme osjećao prisiljen promijeniti svoj životni stil (= neduhovan način života).

Božja volja međutim nije da čovjek bude unaprijed upoznat sa spoznajom/znanjem o tome kada će dan i sat Njegovog suda (= na ovom mjestu tekst govori o ‘sudu kojeg Bog zadržava’) doći – oni jedino trebaju znati da je kraj blizu, i prepoznati kraj po znakovima vremena. Ali tamo gdje ga ljudi od vjere pitaju za razjašnjenje, On će im odgovoriti na način koji će ponajbolje služiti dobru njihovih duša.

Sudnjem danu prethodi posljednje vrijeme, a ovo potonje je obilježeno vjerskim sukobom izuzetne surovosti. Stoga čim se ovaj sukob bude vodio otvoreno, čim je sva tajnost ostavljena po strani i ljudi se okrutno suprostavljaju svakom duhovnom nastojanju; čim se budu izdavale naredbe i odredbe koje zabranjuju ljudima svako duhovno stremljenje, čim se više ne vrši ni jedna od Božanskih zapovijedi; čim krene progon protiv svih vjernika i kada im više nikakva prava ne budu dozvoljena, zadnja faza posljednjih vremena je došla, i posljednji sud se može očekivati svakog dana ili sata.

Međutim, prije nego se razbukta ovaj vjerski sukob, čovječanstvo će se (pro)naći u duhovnom i prirodnom kaosu, i nazadovanje/retrogresija u svakom pogledu će svugdje biti očigledno/a. Ljudi koji su pod Sotoninom kontrolom/vlašću će inicirati to nazadovanje/regresiju; on će se ukazati u zemaljskom uništenju i razaranju, u odredbama/odlukama koje su lišene ljubavi, u nečistom/grešnom načinu života, u pobuni i buntovništvu protiv vladara i okrutnom/j svladavanju/supresiji od strane potonjih; u ograničavanju slobode i zaobilaženju pravde i pravednosti.

Ovi uvjeti (ili ‘ovakvo stanje’) će međutim slijediti nakon velikog zemljotresa koji će se dogoditi Božjom voljom, da bi se priveo kraju sukob među narodima kojeg ljudska volja ne uspijeva završiti. Za one ljude koji će biti pogođeni zemljotresom to će značiti promjenu uobičajenog načina života, vrijeme najvećih gubitaka i teških životnih uvjeta.

To vrijeme će, u početku, uistinu biti pogodno za brže/bolje širenje Božje Riječi, ali ono neće predstavljati zamah prema gore (upswing) za crkvenu hijerarhiju, pošto će ljudi biti gorljivo angažirani u poboljšanju svojih životnih uvjeta, i to stremljenje neće biti kompatibilno sa duhovnim nastojanjem/naporom – sa vjerom u Autoritet kojem moraju polagati račune, i sa Božanskim zapovijedima koje zahtjevaju ljubav. I stoga sve što spriječava ponovno uspostavljanje prijašnjeg životnog standarda, biva napadnuto, i vjerski sukob se prema tome začinje ne zadugo nakon Božje intervencije, koja će usmjeriti globalna zbivanja u jednom novom pravcu. Događaji će se brzo izmjenjivati pošto čovjekov nizak duhovni stupanj razvoja to ubrzava, a nisku duhovnost je moguće prepoznati po ljudskim djelima koja su lišena ljubavi, po njihovom razmišljanju, koje svjedoči o najdubljoj izopačenosti/nemoralnosti, i koje (= to izopačeno/nemoralno razmišljanje) priprema djela koja se moraju nazvati Sotonskim.

I po tome ćete vi ljudi prepoznati vrijeme (ili ‘točku u vremenu’) kada treba očekivati Božju intervenciju. Vi ćete u samim globalnim zbivanjima imati sat (= aparat koji vam ukazuje vrijeme), percipirat ćete u djelima na koja su ljudi sposobni da su se oni u potpunosti udaljili od Boga, i to će nedvosmisleno poricati stajalište da se od ovog čovječanstva može očekivati duhovna renesansa.

Oni ljudi koji imaju vjeru u Boga (ili ‘koji stoje u vjeri prema Bogu’) će zaista osnažiti svoju unutarnju vezu sa Njime, oni će uistinu biti ‘Njegova Crkva’, koja će se očuvati usred bijede i nevolje, ali njih/ovakvih će biti samo šačica. Svijet međutim negira Boga, i želi zlo te se bori protiv svega što stoji za Boga. I ta duhovna oskudica/bijeda (= siromaštvo) je indikativna kraju.

Obratite stoga pažnju na znakove vremena, obratite pažnju na ljudsko ponašanje, njihovo otpadništvo i njihovo naginjanje (ili ‘sklonost ka’) ka svijetu, kako ljudi strpljivo stoje pod Sotoninim utjecajem, kako su u njegovim okovima i kako čine sve što je protiv Božjih zapovijedi; kako im više ništa nije sveto, niti život bližnjih, niti njihova dobra i imovina; kako laž slavi pobjedu, i kako se pljuje na istinu. Onda znajte da kraj nije daleko, onda ćete biti u stanju slijediti događaje kako su vam obznanjeni, jer sve će se dogoditi u generaciji jednog čovjeka, koji tako reći ubrzava raspadanje/rušenje, koji prihvaća destruktivni princip, koji prema tome nije konstruktivno već destruktivno angažiran. I sa krajem ovog čovjeka je došao i kraj svijeta, tj. kraj Zemlje u njezinom sadašnjem obliku, zajedno sa krajem onih ljudi koji tu Zemlju trenutno nastanjuju, koji su zajahali (stands astride = se može prevesti i kao ‘dominirati’) na Božje pripadnike.

Prema tome vi znate da nema puno vremena, da sada (više) nije odobren dugačak termin, da ćete se ubrzo suočiti sa krajem. Vi se stoga morate pripremiti; morate živjeti kao da je svaki dan posljednji, pošto ne znate kada ćete biti pozvani u onostrano Kraljevstvo, ili da li ćete živjeti da vidite kraj Zemlje. Ali ako ste potrebni kao borci za Boga u vremenu sukoba pred kraj, Bog će ispravno voditi vaše razmišljanje i vi ćete razaznati kada je došlo vrijeme – vrijeme Božanske intervencije kroz oslobađanje prirodnih sila, vrijeme vjerskog sukoba, i posljednjeg suda. Božja je volja da uzbunite/alarmirate čovječanstvo, i stoga će On prosvjetliti vaš duh i voditi vaše razmišljanje na takav način da ćete percipirati/opažati ispravno, i objaviti i prenijeti vašem bližnjem ono što je ispravno percipirano/uočeno/shvaćeno.

AMEN

Spread the Truth