Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6433 (Isusovo rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6433, 24 Prosinac 1955

ISUSOVO ROĐENJE…

Ni jedno biće neće nikada biti sposobno shvatiti beskrajnu Ljubav koja Me motivirala sići na Zemlju i nastaniti se u jednom djetešcetu Koje je postalo i ostalo Moj omotač sve do Njegove smrti. Vječno Božanstvo je Sebe utjelovilo u živoj tvorevini koju je Ono bilo Samo formiralo, Koja je Sebe tako dobrovoljno oblikovala tijekom Njezina zemaljskog života da je ostala dostojna primanja Mene… Ja Sam se želio spustiti na Zemlju tako da bi donio spasenje vama ljudima u vašoj izuzetnoj duhovnoj nedaći i za ovo Sam potrebovao formu koja bi Me primila… budući Sam poradi vaše slobode volje Ja bio morao živjeti među vama kao ljudsko biće… I ova forma je trebala ispuniti sve preduvjete da bi bila sposobna zakriliti najvišeg Duha od vječnosti bez da iščezne zbog Moje snage Ljubavi… Time je ova osoba najprije trebala Sebe produhoviti kroz Ljubav, tako da Sam Ja, kao Sama Ljubav, pronašao u Njemu ispravnu posudu u Koju Sam bio sposoban izliti Sebe, Koja Me tako bila sposobna zakloniti unutar Sebe bez da prestane postojati… Djetešce Isus je bio rođen bez grijeha, On je bio začet od strane Mojega Duha, Moja volja i Moja snaga su Ga doveli u život, i Moj je Duh bio u stanju zaposjednuti djetešce i izraziti sebe, pa iako jedino s vremena na vrijeme, kako bi dao Njegovu okruženju znak o Njegovoj Božanskoj misiji. I ovaj Duh je Sebe razvio u čovjeku Isusu, budući ga je Njegova Ljubav nanovo hranila sve više i više… budući Me Isusova Ljubav više ili manje prisilila dati Mu Sebe u svoj punini, tako da je čovjek Isus bio prožet od strane svjetla i snage, od strane mudrosti i sile… Ja Osobno Sam djelovao kroz čovjeka Isusa i sve što je On onda mislio, govorio i činio je bila snaga Mojega Duha, to je bila snaga Moje Ljubavi koja je ostvarila sve u Njemu, kojoj ništa nije bilo nemoguće… Nikakvo ograničenje nije postojalo za Njega nakon što se zbilo sjedinjenje sa Mnom usljed bezgranične ljubavi čovjeka Isusa, jer Ja Osobno Sam bio u Njemu sada i Moja je volja bila Njegova, Moja Ga je snaga prožela, i prema tome ništa nije postojalo što bi bilo nemoguće ostvariti za čovjeka Isusa… A ipak On je ostao čovječan sve dok Njegova misija nije bila ostvarena, sve dok nije umro žrtvenu smrt na Križu kako bi iskupio čovječanstvo…   

Period je započeo kada Sam Ja sišao na Zemlju koji sada dokončava… To je bio početak vremena tijekom kojeg je moglo biti postignuto kompletno iskupljenje baš poradi čina Spasenja Isusa Krista… Jer sada Ja Osobno jesam došao na Zemlju i posebno naglašeno govorio ljudima kako bi ih pridobio za Sebe… I oni koji su Me slušali i udovoljavali Mojoj Riječi su bili sposobni zaključiti njihov zemaljski život nakon njihove fizičke smrti, oni su bili sposobni ući u duhovno kraljevstvo u produhovljenom stanju, budući im je njihova stara krivnja bila oduzeta kroz Kristovo raspeće, što je prethodno ovome bilo nemoguće… Jer formu koju Sam Ja odabrao za Sebe za prebivalište je ništa doli prekrivala Božanstvo, Koje je u stvari govorilo kroz čovjeka Isusa. I Ja Osobno sam bio Božanstvo unutar forme, i bilo je doista moguće za Mene osloboditi ljude od okova koji su ih držali zarobljenima za jedno beskonačno dugo vrijeme… Ja Sam sišao na Zemlju, Ja Sam odabrao ljudsku formu za Sebe Samoga u kojoj Sam ostvario čin Spasenja kako bi vojevao otvoren rat protiv onoga (Sotone) koji vas je držao zavezanima i koji je trebao snažnog suparnika kako bi bio poražen. Zbog Moje veće od najveće ljubavi spram vas, palih duhova, Ja Sam prisvojio ljudsku formu, i time je to bio strahovito emotivan moment za sva bića u duhovnom kraljevstvu kada Sam sišao na Zemlju pri rođenju djeteta Isusa, i cijelo je Stvaranje zastalo u trenutku rođenja, budući je to bio čin jedne najuzvišenije Ljubavi i milosrđa da utjelovim Sebe u djetetu… posred duhovno mračnih ljudi… A ipak svjetlo je ostalo u Njegovu srcu, budući čovjek Isus ne bi ostavio Boga, budući je Njegova Ljubav bila toliko duboka da je On privezao Mene sve više uz Sebe i konačno Sebe totalno ujedinio sa Mnom… tako da je jedino Njegov izvanjski pokrov bio ljudski, ipak duša i duh su Mi se pripojili kompletno i prema tome Sam Ja Osobno živio na Zemlji i iskupio vas ljude kroz Moju smrt na Križu.

AMEN

Spread the Truth