Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6392 (Krštenje duhom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6392, 5 Studeni 1955

KRŠTENJE DUHOM…

Duh je ono što vas oživljava…. Stoga dajte da u vama bude na djelu; žudite za tim da se izražava, jer tom voljom svjedočite da Samog Mene priznajete, da Me želite čuti. Time dakle Ja Osobno mogu djelovati putem Mog Duha. I na taj način primate krštenje Duhom …. Moj Duh izlijeva se u i na vas, pošto tad neprestano možete primati darove, koji svoje izvorište imaju u duhovnom kraljevstvu, kod Mene Samog.

Svaki čovjek koji se otvori, koji svoje srce oblikuje u posudu za prijem Mog Duha, moći će u svoje srce primiti ‘životodajnu’ struju, a svoje srce otvara svako tko ima volju sa Mnom stupiti u vezu…. I ta volja se oblikuje u Ljubav, inače on ne bi žudio za ‘vječnom Ljubavlju’ …. A prelijevanje Moga Duha u čovjeku može biti različite jačine …. I stoga može proizvesti različito djelovanje …. zavisno o tome koliko je tama prije toga ispunjavala srce čovjeka ….

Gdje zraka svjetla Ljubavi Moga Duha dotakne još skroz mračno srce, tamo je djelovanje često tako očigledno, da čovjeka ‘svlada’ …. da je iznenada prosvjetljen i glasno slavi i veliča Mene Koji sam mu ukazao milost …. No bila je njegova volja da primi Moju zraku Ljubavi, on Mi se u poniznosti svoga srca usmjerio i time Mi otvorio svoje srce …. No i u srca drugih ljudi koji svoj pogled nepomično drže usmjeren ka Meni Moj Duh se može ulijevati …. Tamo Moj Duh itekako moćno djeluje u unutrašnjosti čovjeka, no ne uvijek vidljivo njegovim bližnjima ….

Takvi ljudi zrače puno Ljubavi, i svaka misao je okrenuta Meni, sa svakim dahom njihova srca Me ljube, i oni Me žele slušati u svako doba …. Skroz neupadljivo su primili ‘stupanj Duha’ u trenutku duboke unutarnje vezanosti sa Mnom, i takva je i njihova aktivnost na Zemlji …. neupadljiva, u Duhu Moje Ljubavi, radeći za Mene i Moje kraljevstvo, što ne bi mogli nikada i nikako da Moj Duh ne može neprestano utjecati, da im Ja ne mogu prosvjetljivati razmišljanje i usmjeravati ih na svakom putu, jer sami oni Duhu u sebi daju pravo da se izrazi ….

No nitko ne bi trebao vjerovati da samo upadljive pojave otkrivaju izlijevanje Duha …. nitko ne treba smatrati jedino neobične događaje kao mjerilo stupnja Duha. Ja djelujem puno više u skrivenom nego u javnosti, no s obzirom na veliku duhovnu nevolju u ‘vrijeme Kraja’, nastupam i time vidljivo udovoljavam dječjoj vjeri ljudi koji od Mene očekuju neobične znakove, jer su Moji učenici nekoć bili neobično obdareni …. I pošto oni vjeruju, događa im se po njihovoj vjeri …. Jer nevjernoga ne dovodim u stanje koje bi ga prisiljavalo na vjeru.

Samo Ja poznajem dušu, a vanjski čovjek često ‘ne odaje’ stanje duše (ono nije primjetno izvana), i gdje Ja otkrijem snažnu čežnju za svjetlom, u njoj ga i zapalim …. što ponekad tijelo može onesposobiti za uobičajenu djelatnost; no blažen onaj čovjek koji tad čini da to svjetlo i dalje sija, koji se mijenja u svjetlu duše i koji Mi ostaje vjeran do kraja …. Jer on puno drugih ljudi može privesti k Meni, on može djelovati za Mene i Moje kraljevstvo, što i jeste zadatak svakog čovjeka na kojega se izlije Moj Duh …. da se trudi pokrenuti srca svojih bližnjih, kako bi se ‘pripremili’ za posudu Moga Duha …. Jer tek kad u čovjeku mogu djelovati, njegov cilj je zajamčen …. Jer Moj Duh usmjerava sve vas, Moj Duh djeluje na vas, kako biste tražili vezu sa vašim Ocem-Duhom od vječnosti i tad uz Njega ostajete vječno.

AMEN

Spread the Truth