Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6357 (Zakon Reda je Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6357, 17 Rujan 1955

ZAKON REDA JE LJUBAV…

Ja oslovljavam svu Moju djecu budući im Ja želim otkriti Sebe, Ja ih želim uvjeriti u Moju Ljubav, mudrost i moć… Ja im govorim kao Otac tako da oni osjete Očevu Ljubav u Mojoj Riječi i da je time Ljubav za Mene isto tako zapaljena u njihovim srcima… i ostvaruje da Moja djeca ispune Moju volju… I Ja im obznanjujem Moju volju kroz Moju Riječ. Ja im saopćavam (prenosim) Moje Božansko učenje Ljubavi… Jedino jedna stvar je važna u životu, činjenica da bi ljudsko biće sebe trebalo oblikovati u Ljubav… Ja ne očekujem ništa drugo od Mojih živih tvorevina nego da žive život nesebične Ljubavi spram bližnjega. Ovo jedino je Moja volja, ali za njih ispunjenje Mojih zapovijedi Ljubavi također znači da će ljudsko biće posjedovati sve, postići sve i biti vječno blaženo. Jer sve proizlazi iz Ljubavi, Ljubav je zakon Mojeg vječnog reda; svatko tko živi bez Ljubavi napušta napušta Moj red i prema tome je kukavan, pak čak ako vi ljudi na Zemlji naizgled živite u dobro-uređenim okolnostima, čak ako se osjećate udobno na Zemlji i sposobni ste osigurati sve za tijelo što služi njegovoj dobro-biti… Vaša duša je unatoč tome u kukavnom stanju, i jedan dan vi ćete gorko i bolno doživjeti ovu jadnost kada je vaš zemaljski život dokončao… Onda će duša biti izobličena, slaba i u tami punoj agonije, jer kao biće koje je napustilo red ona ne može biti blaženo sretna sve dok nije sebe integrirala u Moj zakon vječnog reda, sve dok nije postala Ljubav. Ona može ovo zasigurno još postići u kraljevstvu onostranog pod bolnim okolnostima, ako uopće stremi za time… i nakon beskrajno dugog vremena… dok ona to može izuzetno lagano postići na Zemlji, budući joj je neprestano nuđena prilika prakticirati Ljubav, i budući joj svako nesebično djelo Ljubavi priskrbljuje rastuće više snage i podiže njezinu volju da bude s Ljubavlju aktivna. Onda će ljudsko biće ući iznova u Moj red i vječno blaženstvo će biti njegova sudbina… Sve ovo vam Ja otkrivam kroz Moju Riječ budući vas Ja ljubim, budući ste vi Moje žive tvorevine i kroz Ljubav ćete postati Moja djeca, koja Ja, kao Otac, mogu i hoću učinit doista sretnima… Jer Moja Ljubav uvijek pripada vama, čak ako se udaljite od Mene, čak ako ste napustili Moj vječni red… I Ja ću slijediti one od vas koji ste udaljeni od Mene, koji Me niste prihvatili u vaše srce, sa Mojom Ljubavlju i govoriti vam opet i iznova… Ako Me slušate to neće biti na vašu štetu; ako se okrenete od Mene ozlojađeno, onda ćete trebati produžiti stazom kao prije ali vas ona neće voditi do sretne sudbine sve dok živite bez Ljubavi… Dopustite sebi biti zahvaćenima od strane Moje Ljubavi, ne pružajte Mi otpor i ne branite sebe nego otvorite vaše srce i uši za Mene tako da se Ja Osobno mogu nastaniti u vama, i vi to doista nećete požaliti… Vi bi osjećali Moju Ljubav kao snagu, samo ako bi podredili vašu volju Mojoj i čuvali Moje Zapovijedi, koje uvijek jedino zahtjevaju Ljubav… jer bez Ljubavi nitko ne može postati blaženim.

AMEN

Spread the Truth