Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6261 (Božansko vođenje kroz duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6261, 18 Svibanj 1955

BOŽANSKO VOĐENJE KROZ DUHA…

Ako svi vi ispunite uvjete koji dozvoljavaju Moje djelovanje Duha unutar vas, onda će vam također biti osigurano neprestano vođenje kroz Moj Duh i vi se više ne morate bojati da se zapućujete pogrešnom stazom… Onda ćete susresti jedino što Moj vječni Otac-Duh prepoznaje kako je od dobrobiti za zrelost vaše duše. Međutim, ispunjavanje ovih uvjeta pretpostavlja iskrenu volju da se živi unutar Božanskog reda, to jest, vi morate htjeti učiniti što je ispravno… U tom slučaju vi ćete uložiti napor kultivirati život Ljubavi, vi ćete vjerovati u najviše savršeno Biće Koje vas je stvorilo i vi ćete žudjeti ući u kontakt sa ovim Bićem… Vi ćete se moliti Njemu… I time ćete vi uspostaviti vezu sa Mnom, koja je uvjetovana prije svega tako da Ja mogu Sebe izraziti kroz Duh. Bez ispunjavanja ovog uvjeta nemoguće je za Mojeg Duha da radi u vama, budući bi ovo prouzročilo prisilno napredovanje. Ali jednom kada je kontakt sa Mnom bio uspostavljen tako da Ja mogu utjecati na vas kroz Moj Duh, vi možete također biti uvjereni da će vaš cijeli život na Zemlji biti podložam ovom utjecaju, da će se sve prema tome dogoditi i pristupati vam na način da će vas pomicati nagore… Jer Ja vas nikada neću voditi spram bezdana nego ću vas nesumnjivo povući naviše… Treba priznati, vi morate neprestano stremiti, vi ne bi trebali postati malodušni ili samozadovoljno izručiti sebe silama koje traže utjecati na vas, namjesto, vaša nakana mora besprestano biti i ostati naklonjena prema Meni, Ja uvijek moram ostati vaš cilj, onda ćete vi doseći vaš cilj, Mene Osobno… Kojem ste pripadali od početka, Moj Duh djeluje u svakoj osobi koja ima tek pozitivan stav spram Mene… koja Me priznaje i želi biti zahvaćena od strane Mene… Vi ljudi morate ozbiljno ispitati vaš stav spram Mene… da li Me odbacujete, da li ili ne vjerujete u postojanje Stvoritelja u odnosu na vas same i prema tome živite vaše živote sasvim razdvojeni od Njega… ili da li Me priznajete kao postojećeg i bojite se Moje sile i prema tome jedino osjećate osjećaj nelagode kada griješite protiv Mojih zapovijedi… ili da li Me Ljubite i prema tome nastojite živjeti u skladu sa Mojom voljom… Vi morate ozbiljno shvatiti da se djelovanje Mojeg Duha u vama jedino uvijek može zbiti kada se vi ujedinite sa Mnom u Ljubavi… Prema tome vi ne možete očekivati da postanete prosvjetljeni ili vođeni od strane Mojeg Duha ako ste promišljeno i dalje odvojeni od Mene premda vi vjerujete u Moje postojanje… Jedino vaša volja da budete blisko ujedinjeni sa Mnom će rezultirati u djelovanju Mojeg Duha u vama, i onda vaš život na Zemlji više neće biti bez vođenja, onda će vam sve prilaziti tako kako Moja Ljubav prepoznaje kao dobro za vas i vaše savršenstvo. Onda ćete vi slušati unutarnji glas Duha, to jest, vi ćete udovoljavati vašem unutarnjem nagonjenju i, tako rekuć, vi ćete jedino činiti što Moj Duh zahtjeva od vas učiniti.

AMEN

Spread the Truth