Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6240 (Isus je uzeo svu patnju na sebe samoga… Zašto patnja?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6240, 17 Travanj 1955

ISUS JE UZEO SVU PATNJU NA SEBE SAMOGA… ZAŠTO PATNJA?…

(2 Korinćanima 12:7-10; 11:23-30; Kološanima 1:24)

Ja Sam uzeo patnju svih ljudi na Sebe Samoga… Time vi možete živjeti bezbrižan zemaljski život i stremiti spram uspona nepriječeni, vi doista možete živjeti vaš život na Zemlji kao da ste već bili u raju… samo ako ste živjeli sa vašim konačnim ciljem na pameti, ako ste svjesno stremili ka sjedinjenju sa Mnom (Ivan 17:21-23), koje bi zasigurno bilo moguće za vas, budući Sam Ja platio za izvorni grijeh tako da se možete zaputiti stazom uzlaza bez tereta. Međutim, vi ste i dalje izloženi utjecaju Mojeg protivnika, i od ovog utjecaja vi trebate sebe osloboditi… Jer vaše vrijeme na Zemlji vam je bilo dano tako da možete testirati vašu volju, Moj protivnik može i dalje vršiti utjecaj na vas tijekom ovog vremena i vi morate proći ovaj test volje pružajući mu otpor i svjesno stremeći spram Mene. Njegov utjecaj vas neće mimoići sasvim bez traga, vi ćete više ili manje reagirati na njega i prema tome, kao rezultat Mojeg protudjelovanja, postati predmetom nedaća i nevolja koje bi trebale učiniti da tražite srdačnu vezu sa Mnom tako da će opasnost da budete zarobljeni od strane njega biti eliminirana… Vaša duša i dalje pripada njemu u tijelu jer sve dok je ona fizički vezana i oklopljena i okružena ond strane nezrelih duhovnih supstanci… Ja Sam umro za vas na Križu tako da bi vi bili sposobni sebe razdvojiti od okova Mojeg protivnika, ipak duša mora postići ovo razdvajanje sama, tj. ona mora iskreno željeti sebe razdvojiti od Mojeg protivnika…

A kako bi sukladno utjecao na vašu volju vi trebate doživjeti nedaću i bijedu… ukoliko vaša volja ne pripada potpuno Meni i više sebi ne dozvoljava biti pod utjecajem Mojeg suparnika… U tom slučaju, međutim, vaš zemaljski život će biti više podnošljiv, onda vi već možete sa pravom tvrditi da ste iskupljeni od grijeha i smrti, od slabosti i ropstva… Ali onda ćete se vi uklopiti u misionarski rad iskupljenja za vaša bližnja ljudska bića sami od sebe, jer onda ćete vi poznavati značenje zemaljskog života i željeti pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima da također postanu oslobođeni od sile koja ih drži zarobljenima. I onda vaš zemaljski život neće biti bez ojađenosti tako da ne bi prisilio odluku volje vašeg bližnjeg ljudskog bića, jer sve dok je čovjekova duša i dalje nezrela on traži bezbrižan život sreće i jedino bi opet pokušao promijeniti njegov život u svrhu postizavanja sebičnih ciljeva koji ga, međutim, ne bi vodili do toga da postigne savršenstvo… Kroz Moju smrt na Križu Ja Sam želio ubrzati vaš ulazak u vječno blaženstvo… a ne kupiti vam raju-nalik život na Zemlji… Unatoč tome, vi možete učiniti vaš zemaljski život podnošljivim, sve dok vi jedino živite u srdačnom skladu sa Mnom… Onda vas ništa više ne može deprimirati i opteretiti, onda sve što vam se dogodi jeste jedino dokaz Moje Ljubavi za vas i onda ćete vi također znati svrhu toga i dobrovoljno se podrediti vašoj sudbini… Vi više nećete patiti nego ćete svjesno procijeniti sve i smatrati to kao dar milosti budući vam osigurava viši stupanj zrelosti, budući će jednog dana to povećati vaše blaženstvo, za što ćete vi jedino biti zahvalni. Zbog toga vi jedino nosite Križ poradi vaših bližnjih… za vas same, to je znak Moje Ljubavi koja vas je odredila da sudjelujete u Mojem činu Spasenja (Kološanima 1:24).

AMEN

Spread the Truth