Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6125 (Snažna volja otpora spram istine (Biblija)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6125, 4 Prosinac 1954

SNAŽNA VOLJA OTPORA SPRAM ISTINE (BIBLIJA)…

Bijeda ljudi na Zemlji je takva da oni nisu dostupni za Božju Istinu… Oni jedino mogu pronaći spasenje u Istini i odbijaju je prihvatiti… oni joj se suprotstavljaju sa jednom ekstremno snažnom voljom otpora budući su uhvaćeni u zablude i laži… Jedino Čista Istina bi bila sposobna prosvjetliti ih ali ljudi sebe zakriljuju od nje a ipak ne mogu biti prisiljeni odustati od njihovog otpora… Ovo je dokaz da Božji protivnik (Sotona) ima veliku moć nad čovječanstvom, i posebice tijekom perioda prije Kraja… to je dokaz da se nad nebom vrši nasilje, i tkogod ga želi ščepati za sebe treba koristiti silu (Matej 11:12; Luka 16:16). On treba zakoračiti silovito i postići ovo razdvajanje od sve zablude, sve neistine… on također treba biti spreman odbaciti njegovo znanje ako želi primiti Čistu Istinu. Iznad svega on mora žudjeti Istinu sa svim njegovim srcem i umom… Onda će on biti sposoban oduprijeti se Božjem protivniku, i onda će protivnikova moć biti slomljena…

Tko vama ljudima daje osiguranje da su drevni, prihvaćeni zapisi (u Bibliji) podudarni Istini? Zašto se držite tako čvrsto priljubljenima uz iskrivljene izvještaje ljudske nesavršenosti a ne uzimate u obzir Riječi govorene na Zemlji od strane Gospoda Osobno?… I Njegove Riječi mogu doista biti ispravno shvaćene ako nisu jedino kontemplirane od strane razuma nego također od strane srca… Premda Njegove Riječi mogu doista biti također krivo shvaćene one će uvijek dopustiti značenje koje je podudarno Istini… Ali ovo se ne odnosi na riječi koje su bile nadodane od strane ljudi čistom Evanđelju Isusa Krista… Budući je značenje ljudskih izgovorenih riječi postalo fiksirano (nepromjenjivo)… I ljudske izgovorene riječi rezultiraju i jesu rezultirale u ozbiljnim krivim shvaćanjima i pometnjama, ali one su bile izjednačene sa Riječima Gospodnjim a ipak one bi jedino bile jednake vrijednosti ako su one bile direktni izražaj Božanskog Duha… Međutim, takve se riječi potpuno slažu sa Riječju Gospoda… Vi možete sebe ozbiljno ozljediti ako sebe posvetite riječima koje se bave ljudskom prirodom na isuviše čovječan način…

Vi trebate znati kako je duh usporedbe (analogije) bio daleko više prevladavajući u vrijeme kada je Isus živio na Zemlji nego danas, ali ljudi su mogli razumjeti jedni druge budući je skoro svatko znao ključ za usporedbe, i time su također metaforička poređenja bila ponekad korištena koja su, međutim, u potonje vrijeme bila protumačena riječ po riječ od strane ljudi… Ali čim vi usporedite Riječ Gospoda Osobno sa svakim dvojbenim pitanjem vi ćete također razumjeti značenje figurativnih usporedbi… ali vi im također ne bi nikada trebali dati prednost nad Riječima Gospoda… On je vama ljudima donio čisto učenje, On vas je osigurao sa informacijom, i Njegova je Riječ i dalje zadržala njezinu čistoću, ona je jedino često krivo shvaćena… Ali ovo ne važi za riječi koje su bile nadodane Njegovom Čistom Evanđelju, budući ove nisu ostale nepromijenjene, i s vremena na vrijeme ljudska volja je nadomjestila izražaj Duha sa razumskom mišlju… I ovo je rezultiralo u skoro neperceptibilnim promjenama ali koje su bile sasvim dovoljne u stvaranju pomutnje… u uzrokovanju nastajanja obmanutih učenja, koja su doista velika opasnost za još za sada duhovno slijepo čovječanstvo… I ovo je, također, razlog zašto Bog Sebe otkriva opet i opet iznova ljudskim bićima, zašto On, kao vječna Istina, opetovano prenosi Istinu na Zemlju, zašto On dodjeljuje Njegovo Evanđelje u svoj čistoći onima koji, u njihovoj žudnji za Istinom, mole Njemu za nju i voljni su je predati dalje… Božji Duh je zasigurno uvijek saopćavao Čistu Istinu Njegovim slugama, ipak opet i iznova djelovanje Duha će biti zanijekano od strane prosječnih ljudi, budući ljudi imaju slobodnu volju koju Bog ne narušava čak ako se ona… podbadana od strane Njegova protivnika… dolazi u sukob sa (upliće sa) Čistom Istinom. Ali opet i iznova Božja volja pročišćava što su ljudi pokvarili… opet i iznova Sama vječna Istina će Sebe otkriti… opet i iznova će svjetlo Istine zasjati za one dobre volje koji otvore sebe da bi primili njezinu zraku Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth