Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6052 (Posljednji Sud… Čin Ljubavi i pravednosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6052, 14 Rujan 1954

POSLJEDNJI SUD… ČIN LJUBAVI I PRAVEDNOSTI…

Nije jedino Moja pravednost koja zahtjeva odštetu i prema tome nameće ljudskoj rasi Posljednji Sud… on/(to) je daleko više odlučen(o) od strane Moje Ljubavi koja predviđa njezin neizbježan silazak u bezdan i želi ga zaustaviti. Jer čak da je Zemlja ostala u njezinoj staroj formi, čak da Sam Ja odgodio Sud… to bi jedino nanijelo štetu ljudskim dušama koje pri tom ne bi izvukle koristi nego bi ušle u tamu koja bi bila neprodirna jedno beskonačno dugo vrijeme. Posljednji Sud na ovoj Zemlji je također čin Ljubavi od strane Mene… u Mojim očima ovaj je čin jedino spasenje za ljude ako ih ne želim ostaviti potpuno na milost i nemilost njihovoj sudbini, to jest, Mojem protivniku (Sotoni). To je, u istinskom značenju riječi, izbaviteljska misija koju ćete jednog dana vi sigurno razumjeti ali u vašem sadašnjem niskom duhovnom stanju ne cijenite (u smislu: niste u stanju vrednovati). Posljednji Sud i dezintegracija ove Zemlje su, u stvari, daleko više odlučeni od strane Moje Ljubavi nego Moje pravednosti… premda će ova također trebati doći na vidjelo kako bi se ponovno uspostavio red, budući je ovaj potpuno nepoštovan i mora voditi do najvećeg kaosa. Pojedinačna osoba može zasigurno opet obnoviti njegov vlastiti red; on može postati svjestan njegovog zadatka i njegove svrhe i stremiti živjeti sukladno… i Posljednji Sud ga neće afektirati toliko da bi se on njega trebao užasavati; za njega će, također, Posljednji Sud biti jedino demonstracija Ljubavi budući će on biti prenešen u drugi život… bilo na Zemlji ili u duhovnom kraljevstvu… život koji će ga usrećiti. I kako bi i dalje ovo ostvario sa pojedinačnim ljudima Ja opet i iznova obznanjujem što će Zemlja i njezini stanovnici morati očekivati… i dobro za njega koji ove naznake uzima ozbiljno i preraspoređuje njegov život; dobro za njega koji će učiniti napor da živi u Božanskom redu (tj. u Ljubavi spram Isusa Krista i bližnjih)… Jer on će također shvatiti Moju posljednju izbaviteljsku operaciju i smatrati ju za čin Ljubavi, budući će kao rezultat Njegovog života on također steći razumijevanje za sve događaje koji će se dogoditi usljed Moje volje i moći.

Jedino Ja znam rezultat jednog potpuno bezbožnog načina života, i to je zašto moram intervenirati, budući Moja Ljubav želi izbaviti svakoga ili im osigurati mogućnost da sebe oslobode od Sotonine kontrole, što se jedino može dogoditi ako ga Ja Osobno zavežem (Otkrovenje 20:2, 3)… privodeći kraju njegovu aktivnost… Činjenica da će nebrojeni ljudi izgubiti njihove živote kada će se dogoditi Posljednji Sud na Zemlji može vama ljudima itekako izgledati okrutna; ali to je jedino jedno prisiljeno prekidanje onog što će neizbježno voditi u smrt… tako da će duše bar imati mogućnost povratiti se jednog dana iznova u život… dok je Sotonin cilj držati vas zauvijek u njegovom vlasništvu. Moja je Ljubav, prema tome, razlog za kraj ove Zemlje i uništenje svih stvorenih bića na njoj, i Moja će pravednost onda postaviti duhovne supstance u izvanjske oblike koji korespondiraju njihovom ponašanju na Zemlji… Ja ću ponovno sve ispraviti… u skladu sa Mojim vječnim redom i dati ću svim duhovnim bićima izvanjsku formu koju zaslužuju. Jedino kada vi ljudi znate značenje i svrhu zemaljskog života i vaš zadatak ćete naći Moju vladavinu i aktivnost shvatljivima, jer tu je puno više toga u opasnosti da bude izgubljeno nego vaš fizički život, to se tiče cijele vječnosti, to se tiče života duše za koju je duhovna smrt najstrašnije stanje. I Ja ju želim zaštititi od ove smrti i prema tome moram koristiti sredstva koja čine da dvojbite Moju Ljubav a ipak su jedino utemeljena na Mojoj Ljubavi. Ja vas ne mogu prisiliti na drugi način života, Ja vas jedino mogu opominjati i upozoravati kroz Moju Riječ, koja na Zemlju dolazi kao direktno obraćanje, i tako su svi ljudi adresirani od strane Mene kroz usta sluge (Bertha Dudde) posvećenog Meni… Ja mogu jedino skretati vašu pažnju na posljedice pogrešnog načina života i sa Riječima Ljubavi vas pokušati potaknuti da se zaputite ispravnom stazom… Ako su, međutim, svi ovi prijekori uzaludni, Moja će kažnjavajuća Očinska ruka morati intervenirati kako bi vas zaštitila od najgoreg… Jer red mora biti iznova obnovljen na Zemlji, tako da će ona još jednom postati mjesto za obrazovanje duhovnih bića, tako da duše mogu potpuno sazrijeti sukladno njihovom odredištu.

AMEN

Spread the Truth