Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6038 (Nova otkrovenja… Razlog… Biblija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6038, 30 Kolovoz 1954

NOVA OTKROVENJA… RAZLOG… BIBLIJA…

Jako je opasno kada Moja Riječ bude pogrešno protumačena, kada značenje Moje Riječi postane izobličeno i ovo pogrešno tumačenje je onda korišteno nanovo kao temelj. Jer onda će Moj protivnik imati lagan pristup time što će zbunjivati ljudske misli više nego ikada i udaljiti ih sve dalje od Istine. Nitko nikada neće biti sposoban citirati Riječ iz Svetih Pisama koja dokazuje da Otac neće nikada govoriti iznova Njegovoj djeci budući je On već objavio Njegovu volju u Svetim Pismima… Ne postoji Riječ koja bi mogla dati ljudima pravo nijekati nove Riječi Ljubavi od strane Boga… nema Riječi koja bi poduprla protivnike Mojih Novih Otkrovenja, jer Ja nikada ne bi izgovorio takvu Riječ, budući jedino Ja znam da će Moje žive tvorevine na Zemlji potrebovati Moju Riječ opet i iznova kako bi postigli svrhu postajanja Mojom djecom…

Ja ljudima zbilja govorim na različite načine, i prema tome ne treba svako ljudsko biće čuti Moju Riječ direktno; ipak da Ja nisam opet i iznova govorio ljudima jedino nekolicina bi, u stvari, postigli njihov cilj… Jer bez djelovanja Mojeg Duha ljudi bi bili nesposobni razmišljati ispravno, razdvojiti Istinu od pogreške i čak razumjeti ispravno Sveta Pisma… Time Ja također adresiram ljude kada ih podučavam da misle ispravno i ustanove ispravan cilj za njihove osjećaje, ali štogod osoba razmišlja koja je vođena od strane Mojeg Duha će on također biti sposoban izgovoriti, i ova komunikacija kroz ljudska usta je onda isto tako otkrovenje od Mene, jer onda je to Moja Riječ koja je bila saopćena ljudskom biću od strane Mojeg Duha. Jer Ja želim govoriti ljudima, i ako netko dobrovoljno postavi sebe na Moje raspolaganje tako što želi proglasiti Moju Riječ ljudima… onda će Moja Riječ biti izgovorena kroz usta ove osobe… Svaki istinski glasnik Moje Riječi Mi nudi priliku da Sebe iznova objavljujem…

I isto tako, Ja mogu izgovoriti Moju Riječ kada je netko voljan slušati Me… kada osoba pomno sluša unutar sebe i žudi biti adresirana od strane Mene… Da li bi ljubljeni Otac ostao nijem kada Ga Njegovo dijete žudi čuti?… Da li Moja Ljubav sebe ograničava? Zar nisam Ja Gospodar beskrajnih bogatstava koja Sam Ja neprestano voljan podariti? Da li vi ljudi želite Meni nametnuti ograničenja ili Mi nijekati govoriti kada i kome Ja to želim?

Ako vi vjerujete da Ja mogu biti prisutan sa vama, onda vi također trebate vjerovati da ću Ja Sebe otkriti kada Sam sa vama, a ipak vi se želite svađati da Ja govorim ljudima koji Me žele čuti… Ali Ja Sam vam obećao Moje prisustvo sa Riječima ‘Kadgod se dvoje ili troje od vas okupite u Moje ime Ja Sam tamo sa vama…’ (Matej 18:20) I o čemu ćete vi onda razgovarati? Hoćete li raspravljati svjetovne zgode?

Ne, vi ćete učiniti Mene predmetom vašeg razgovora, vi ćete govoriti pravedno, i vi ćete reći što Ja postavljam u vaša usta, jer Ja Osobno ću govoriti kroz vas tako da prepoznate Moje prisustvo… I time ću Ja Osobno biti gdjegod se ljudi ujedine da čuju Moju Riječ… gdjegod Mi je dozvoljeno govoriti, gdjegod Moj Duh može djelovati, i vi ljudi ćete uvijek primiti istu Riječ budući je vaša žudnja da Me čujete…

Ja znam koliko puno ljudi potrebuju Moju Riječ, i prema tome Ja neću nikada prestati dostavljati vam Moju Riječ, i Ja ću prosvjetliti ljude u svezi pogreške i pogrešnog tumačenja Pisama; Ja ću Osobno dodijeliti Moje čisto Evanđelje onima koji sebe otvore za Mene, i pri tom Mi žele služiti kao i njihovim bližnjim ljudskim bićima… jer Ja ću blagosloviti svaku dobru volju i svaku žudnju za Istinom, a Moj blagoslov se sastoji od toga da im Osobno govorim baš kao što Sam jednom govorio Mojim učenicima, i Ja ću dati svima onima koji su Me sposobni čuti zadatak da omasove (rašire) Moje čisto Evanđelje, jer Ja govorim kroz njih svakome tko Me želi čuti.

AMEN

Spread the Truth