Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6036 (Nije samo djelo presudno, nego volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6036, 28 Rujna 1954

NIJE SAMO DJELO PRESUDNO, NEGO VOLJA ….

Nije odlučujuće samo djelo, nego volja u kojoj je ono utemeljeno. Dobra volja može izvesti djelo koje ima posljedicu koja nije blagotvorna …. ali isto tako i neko djelo koje u očima bližnjih važi kao dobro može biti utemeljeno u lošoj volji. Jedino volja je vrjednovana (k)od Boga. Pa i pored toga razum čovjeka mora razmisliti o svakom djelu, i čovjek dobre volje će onda prepoznati da li postupa krivo ili pravo …. ali isto tako, čovjek čija volja nije dobra neće činiti neko djelo koje on prepoznaje kao suprotno svojoj volji. A da bi čovjekovo razmišljanje bilo ispravno, on bi trebao moliti, što će doduše činiti samo onaj čovjek koji ima dobru volju, a on onda nikada niti neće počiniti djelo koje se odražava loše na njegove bližnje.

Vi doduše imate slobodnu volju, zato ni niste spriječavani pri vašem planiranju ili sprovođenju, no vi ste odgovorni za vaša djela, i o tome trebate razmišljati, a onda nećete djelovati lakoumno, postupat ćete savjesno i Božje zapovijedi uvijek ćete uzimati kao vodilju pa tako niti ne počinjavati grijeh. Jer te zapovijedi propisuju vam način vašeg zemaljskog života, i kad je tako svo vaše razmišljanje i postupanje određeno i upravljano Ljubavlju prema Bogu i bližnjemu, vaš zemaljski život može se odraziti samo kao blagoslov vašim bližnjima, jer Ljubav isključuje svaku zabludu, pošto ispravna Ljubav prosvjetljava i duh, te omogućuje ispravno razmišljanje.

Dakle vi se morate preispitivati da li djelo koje želite izvesti za motiv ima Ljubav i izvoditi ga tek onda kad je ta provjera ispala vama u korist, kad vas je dakle Ljubav prema Bogu i bližnjemu na to potakla. Onda će ono biti dobro, i ne morate se bojati odgovornosti …. no bez Ljubavi uvijek postoji opasnost da činite grijeh, jer bez Ljubavi ni volja nije dobra, i što onda izvodite imati će i odgovarajuće posljedice. Jer vaše bližnje možete doduše zavarati, no nikada Boga, Koji vidi u vaša srca. A pohvala ljudi ne treba vas poticati na djela koja pred Bogom ne mogu opstati …. samo Ljubav neko djelo čini vrijednim, i Ljubav će uvijek ispravno postupati …. Ljubav će htjeti pomoći, i svako djelo pomoći, Bogu je milo i od Njega će biti blagoslovljeno …. 

AMEN

Spread the Truth