Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6000 (Uskrsnuće tijela…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6000, 13 Srpanj 1954

USKRSNUĆE TIJELA…

Želja za istinom garantira ispravno razmišljanje i ispravno razumijevanje… Vi, koji želite istinu, ćete primiti najčišću istinu, vi se ne trebate bojati (n)ikakve greške i stoga ćete uvijek biti blaženi ako želite proširiti istinu. Recite Mi što još ne razumijete… što stvara sumnje… i Ja ću vas naučiti i prosvjetliti…

Doktrina o uskrsnuću čovječjeg tijela… kako bi ju vi ljudi rado htjeli razumjeti… postaje neodrživa čim ste do određene mjere pronikli u duhovno znanje, čim ste se približili istini i pokušali protumačiti značenje Mojih Riječi u duhovnom smislu. Što sam Ja izrekao je vječna, nepromjenjiva istina… ali značenje koje vi u tome pokušavate pročitati/odgonetnuti uistinu nije u Mojoj Riječi… Ali svaka osoba će biti sposobna shvatiti duhovno značenje Mojih Riječi samo ako iskreno teži ka istini. Svatko tko se Meni Osobno moli za razumijevanje, tko pokušava proniknuti u istinu, će uskoro jasno i čisto shvatiti duhovno značenje Riječi, i on neće zaglaviti u literalnom smislu (ili ‘on se neće priljepiti uz doslovno značenje’)… ‘Uskrsnuće ljudskog tijela…’ Ove riječi vama ljudima znače isto kao i ‘život nakon smrti’…

Vama riječ ‘život’ ima isto značenje kao i ‘živjeti u čovječjem tijelu’ sve dok vaš duh još nije probuđen, sve dok vam je stvarno značenje ‘života’ i dalje nepoznato. Ljudi koji ne vjeruju u nastavak života vjeruju kako njihovo postojanje završava sa njihovom fizičkom smrću. Biti u njihovom fizičkom tijelu za njih znači ‘život’. Međutim, oni znaju da će kroz smrt izgubiti ovu kućicu/ljusku ali ne vjeruju u trojstvo tijela, duše i duha… Za njih postoji jedino tijelo, ‘meso’, i jednom kada je ovo umrlo izraz ‘život’ je za njih završen. Uskrsnuće čovječjeg tijela za njih predstavlja uskrsnuće trupla. Oni ovo asociraju jedino sa njihovim fizičkim tijelom, a to je teška doktrina… ‘uskrsnuće čovječjeg tijela’, u koju se od ljudi očekuje da vjeruju…

Usprkos tome, ona može biti blagoslov ako, zahvaljujući ovom učenju, ljudsko biće vjeruje u uskrsnuće… u život nakon smrti. Kao rezultat ovog vjerovanja on će također promijeniti svoju prirodu i ova promjena može rezultirati u buđenju, u iluminaciji po Mojem duhu… I onda će on također razumjeti Riječ ‘uskrnuće čovječjeg tijela…’ Onda će shvatiti njezino duhovno značenje… Uskrsnuće znači: probuditi se iz smrti u život… ustati iz stanja sna… stupiti iz tame na svjetlo… I time će, po prvi puta, sve što je bilo sakriveno (pod) tamom noći izaći na svjetlo… Pojavit će se i otkriti sebe… oživjet će da bi svjedočilo… U stanju smrti se ništa ne događa što bi moglo biti proglašeno. Međutim, što se dogodilo u životu, u stanju kada ste živjeli na Zemlji u čovječjem tijelu, sada postaje očigledno, otkriva sebe, ustaje da bi svjedočilo za ili protiv vas… A ne, da fizičko tijelo od mesa ponovno ustaje iz prašine kako bi vas još jednom presvuklo za novi život. Jer ovo tijelo od mesa je samo prolazna kućica/školjka/ljuska za besmrtnu dušu, koja ne može umrijeti ali može biti duhovno mrtva pri svom odlasku sa Zemlje. Pa ipak, ona još može oživjeti u duhovnom carstvu… time se još tamo ustati iz mrtvih… ako pronađe svoj put do Isusa Krista, Koji će joj onda dati ‘život’…

Čak je Isus postao čovječje tijelo kada je došao na Zemlju, i čak ovo čovječje tijelo je moralo pretrpjeti zemaljsku smrt. Isus je ustao iz mrtvih da bi vam potvrdio kako vaš život neće završiti sa smrću vašeg tijela, da vaša duša, također, može ustati u vječni život… ali da bi potvrdio istinu Svojih Riječi On je pustio da Njegovo tijelo također ustane iz mrtvih… a ipak, to nije bilo uskrsnuće tijela od mesa (flesh), jer Njegovo tijelo (body) je sebe produhovilo. Duša je na sebe obukla odijelo duha i povukla sve duhovne supstance iz zemaljskog tijela pošto je, tijekom/uslijed Njegovog života i smrti, već postala potpuno produhovljena… Stoga su fizičke supstance tijela, koje su u suštini također duhovne supstance, već ostvarile njihov konačni cilj na Zemlji i tako su se mogle pridružiti duši i… pošto je to bila Isusova volja.. također postati vidljive Njegovim učenicima kako bi se osnažila njihova vjera. A pošto savršeni duh nije ograničen na/vezan za zemlju, Isus je mogao uskrsnuti u duhovne sfere… kada se uspeo na nebo…

Vi ljudi ćete također imati tijelo (body) nakon vašeg uskrsnuća… duhovno odijelo, i ovo će biti u skladu sa vašim čovječjim tijelom (flesh), jer ‘ubrat ćete što ste posijali…’ Ako ste griješili u tijelu, odijelo vaše duše će to otkriti. Ako ste činili dobra djela iz ljubavi, bit ćete sjajni/radijantni i time također prepoznatljvi. Pa ipak vaša duša više nikad neće obući teško zemaljsko odijelo, koje je bilo njezino prebivalište tijekom kratkog zemaljskog vremena kako bi bila sposobna preživjeti u materijalnom svijetu… Svatko tko zna značenje i svrhu materijalnog stvaranja, tko zna o razvoju palih duhova kroz ovo stvaranje u svrhu uzdignuća do Mene, neće trebati takva objašnjenja, ali on treba biti u stanju pobiti doktrinu koja je apsurdna zahvaljujući pogrešnom tumačenju… 

Ali ako apsolutno želite govoriti o uskrsnuću ‘čovječjeg tijela’ (flesh), neka vam bude dovoljno objašnjenje da će Moja Riječ ponovno ustati kako bi svjedočila za ili protiv vas… Ja sam Riječ koja je postala tijelom (Ivan 1:14)… i Ja pristupam svakom ljudskom biću u Riječi… I kada dođe posljednji dan, kada će svatko od vas morati biti suđen, sama Moja Riječ će vas suditi… vas, koji ste primili Moju Riječ i razmatrali je (= prema njoj se odnosili) u skladu sa vašom voljom…  Tijelo (flesh) će ponovno ustati… pošto vam je bilo ponuđeno kao hrana, vi ste trebali ‘jesti Moje tijelo’, i piti ‘Moju krv’, vi ste trebali gorljivo prihvatiti Moju Riječ i dozvoliti joj da vas osnaži…

I morat ćete se(be) opravdati preda Mnom kako ste iskoristili Moj dar ljubavi. Ovo objašnjenje također korespondira sa istinom, i trebalo bi vas ohrabriti da koristite vaš život u čovječjem tijelu na ovoj Zemlji tako što ćete prihvatiti Njegovu hranu i piće, od Njega Koji je vječna Riječ što je zbog vas postala ‘čovječjim tijelom’…

Otkrit ćete kako mudrost sjaji iz svakog objašnjenja, čak ako vi ljudi još niste pronikli u duhovno znanje. I ako je vaš duh probuđen, vi ćete spremno prihvatiti svako od Mojih objašnjenja, jer ona će vas nahraniti/zadovoljiti, gdje će pogrešno tumačenje Moje Riječi samo uskomešati vašu volju na otpor u vama što (ili ‘a to’) i mora učiniti, pošto to pogrešno tumačenje izvire/dolazi od Mog protivnika čiji cilj je pobrkati čovjekove misli, odvratiti ga od istine i otkloniti svako vjerovanje u život nakon smrti. Pogrešno tumačenje poput ovog također dokazuje duhovno nizak stupanj ljudi, i također onih koji im donose Moju Riječ mada i sami još nisu pronikli u značenje Mojih Riječi… Slovo ubija… jedino duh daje život (2 Korinćani 3:6)… I svi vi bi trebali pitati za/potraživati ovaj duh, vi bi trebali moliti za prosvjetljeno razmišljanje i težiti za čistom istinom, i vaša molitva zasigurno neće proći neodgovorena.

AMEN

Spread the Truth