Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8060 (Obećanje: ‘Izlijevanje duha…’)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8060, 11 Prosinac 1961

OBEĆANJE: ‘IZLIJEVANJE DUHA…’

(Joel 2:28, 29)

Obećao Sam da ću izliti Mojeg Duha na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati… I svako od Mojih obećanja će se ostvariti budući je Moja Riječ Istina… Otud vi ljudi ne bi trebali smatrati to neobičnim da Ja Sebe izražavam kroz Duha, da vam Sebe očitujem… Jer vrijeme je Kraja i nužno je da vam pružim dokaz o Sebi, premda vi niste prisiljeni gledati na ove izražaje kroz Duha kao dokaz Mene Samoga… To je vaš vlastiti slobodni odabir; unatoč tome, vi ćete naći lakšim steći vjeru ako prihvatite što vam je otkriveno kroz izljevanje Mojeg Duha. Ja vam želim pomoći budući ste prepušteni sebi slabi, jer vama nedostaje snage koja potječe iz Ljubavi… A Ljubav se ohladila među ljudima… Jedino će Ljubav oživjeti vašu vjeru… I prema tome vi ćete biti podučeni od strane Mene direktno u svezi nužnosti života Ljubavi, budući savjet vaših bližnjih ljudskih bića da udovoljavate zapovijedima Ljubavi nije od strane vas uzet ozbiljno. Ali nema druge staze do vjere i time također do spasenja osim Ljubavi… koja sebe izražava u nesebičnoj Ljubavi spram bližnjeg. I kako bi vas obavijestio o tome što trebate napraviti… kako bi vas obavijestio o Mojoj volji, Ja vam Sebe otkrivam kroz Duha… Ja izlijevam Mojeg Duha na svako tijelo… Ja Osobno vam govorim, utoliko što Moj Otac-Duh adresira duhovnu iskru unutar vas, koja će vas naknadno uvesti u svu Istinu, koja će vam objasniti sve što se od vas očekuje vjerovati, tako da ćete onda potvrditi znanje koje, premda ne može biti dokazano, unatoč tome neće vama izgledati dvojbeno, budući vam ga Ja Osobno dostavljam kroz djelovanje Mojeg Duha unutar vas. I time se Moje obećanje obistinjuje.

Moja očigledna aktivnost je postala nužna u posljednjim danima budući su ljudi kompletno bez vjere. Ako oni prema tome ulože napor ispuniti Moju volju… ako ulože napor živjeti život Ljubavi sukladno Mojim Božanskim Zapovijedima, oni će uskoro biti sposobni vjerovati, budući će duh unutar njih oživjeti i podučit će ih iznutra, tako da će oni također biti uvjereni da je ono što im je otkriveno kroz djelovanje Duha istinito.

A budući je ovo obećanje uključeno u Sveto Pismo, ne bi trebalo biti nevjerojatno da Ja Sebe otkrivam… A ipak, Moja Riječ nije prepoznata kao ispunjenje spomenutog obećanja i odbačena je i napadana posebice od strane onih koji crpe iz Knjige nad Knjigama… Jer oni zauzimaju negativan pogled na Nova Otkrovenja budući njihov duh još nije oživio i oni su i dalje duhovno neprosvjetljeni. Unatoč tome, Moja Riječ neće proći, Moja obećanja se hoće obistiniti, i opet i iznova ću Ja otkriti Sebe onima koji žude čuti Moj glas i koji, kroz Ljubav, dovode Duha unutar njih u život, koji, kroz život Ljubavi u skladu sa Mojom voljom, također uspostavljaju srdačan kontakt sa Mnom, tako da Moj vječni Otac-Duh može sebe izraziti duhovnoj iskri… I oni će imati živuću vjeru, sve što im je dodijeljeno kroz Mojeg Duha će postati njihovo uvjerenje, jer oni znaju kako jedino primaju Istinu od Mene, da Ja osvjetljujem njihova srca i da su oni prožeti od strane Mojeg Duha Ljubavi koji raspršuje svu duhovnu tamu… I stoga ću vam Ja pomoći pronaći vaš izlaz iz duhovne noći, Ja ću pomoći svim ljudima shvatiti Moju volju i također ću vam dati snagu da je ispunite… I onda ćete biti sposobni vjerovati, ništa vas više neće plašiti, jer sa nepokolebljivom vjerom u Mene i Moju moć vi ćete sebe povjeriti Meni i Ja Sam vas pridobio u vremenu i vječnosti.

AMEN

Spread the Truth