Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7749 (Stalno hranjenje duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7749, 18 Studeni 1960

STALNO HRANJENJE DUŠE…

Vi smijete crpiti sa izvora, i vama nikada neće nedostajati vode života. Vi jedino trebate biti spremni potražiti izvor i sagnuti se, vi jedino trebate imati žudnju da okrijepite vašu dušu, i dostavite joj snagu na njenom hodočasničkom putu. I snaga će utjecati u vas, jer ona na Mojemu izvoru prima pravu hranu, ona više ne treba gladovati, ona će uvijek biti nahranjena od Mene Osobno, Koji sam joj otkrio ovaj izvor. To je Ljubav vašeg Oca, Koji za vas brine da sazrijete na Zemlji, da poduzmete put prema Meni, koji vodi naviše (uzbrdo), i prema tome također zahtjeva snagu. To je Ljubav vašeg Oca, koja vas vodi na izvor, koja vam uvijek iznova nudi hranu i piće, i potiče vas da se odmorite na izvoru, i osnažite se… Jer, Ljubav vašeg Oca je zabrinuta za vaše duše, koje mogu postići cilj jedino kada im dostavite snagu. A, Ja vam želim prenijeti ovu snagu, jer vam ona nedostaje. Ja dajem punih ruku, Ja neograničeno razdjeljujem hranu i piće, ali vas ne prisiljavam na prihvaćanje Mojih Ljubavnih darova, Ja vam ostavljam slobodno, da Mi dođete i opskrbite se od Mene… Ali, vi također trebate znati da sebi samima štetite, kada ne prihvaćate Moje Ljubavne darove…vi trebate znati da ne postoji nikakav nadomjestak za Moju Riječ, za Kruh s neba, koji je hrana vaše duše. Vi trebate znati da ćete vi jednom morati odgovarati, da li ste, i kako ste vi vrjednovali dar milosti koji vam je bio iznesen… A, Riječ Osobno će biti vaš tužitelj… Jer, Sama Riječ je došla k vama… Ja Osobno sam vam govorio, a vi ste zatvorili srce i uho na Moju Riječ. Ne smijete odbaciti Moju Riječ, jer ona je najveći dar milosti koji vam može biti ponuđen na Zemlji, ona je najočigledniji dokaz Moje Ljubavi koja vam želi pomoći, tako da postignete cilj na Zemlji. Zato vam Ja Osobno dolazim u Riječi, Ja vam otvaram izvor, iz kojeg voda života nezadrživo izvire i okrjepljuje svakog hodočasnika, koji se sagne da crpi iz njega… Svatko bi mogao izvući snagu iz Moje Riječi, svatko je oslovljen Mojom Riječju, on saznaje o Mojoj volji, i slijedi li ovu volju, onda on nije jedino slušatelj, nego vršitelj Moje Riječi, i osjetit će snagu koja mu sada pritječe od Mene Osobno… I njegova duša će biti spašena, jer, ako je ona samo jednom primila snagu iz Moje Riječi, ona će uvijek za njom čeznuti… ona će uvijek iznova dolaziti k Meni, i Mene htjeti biti nahranjena i napojena, ona će stupiti za Moj Stol, i održati Večeru (Pričest) sa Mnom… Jer sada Otac može stalno hraniti Svoje dijete, i njegova duša više neće morati trpjeti oskudicu. Otuda je vaš najvažniji zadatak u zemaljskom životu, da prihvatite Moju Riječ, da Mi date priliku da vas oslovim, da se vi spojite sa Mnom u molitvi, stoga dođete na „izvor“ snage, i tada puni žudnje sebe otvorite, da vas Ja mogu okrijepiti… I onda ćete vi moći crpiti iz izvora života, budući ja Sebe ne uskraćujem, Ja Sebe darujem svakome, tko samo žudi Moj Ljubavni dar.

AMEN

Spread the Truth