Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4758 (Re-inkarnacija… Svjetlosna bića – Misija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4758, 11 Listopad 1949

RE-INKARNACIJA… SVJETLOSNA BIĆA – MISIJA…

Ja nikad neću dopustiti da postanete žrtve greške ako želite (sa)znati istinu. I gdje vam nedostaje pravilno znanje, gdje imate pogrešnu ideju, Ja Osobno ću vas prosvjetliti, jer ne želim da razmišljate pogrešno. Iako vi na ovoj Zemlji živite kao ljudsko biće jedino kratko vrijeme, ono nije prekratko da vam omogući (ili ‘da vas osposobi za’) ostvarivanje blaženstva. Za vrijeme vašeg života na Zemlji vi ste u stanju u potpunosti promijeniti vašu prirodu. Vi ste u stanju sasvim odbaciti vašu sebičnu ljubav, koja je u vama bila snažno razvijena na početku vašeg zemaljskog života, i promijeniti ju u nesebičnu ljubav prema drugim ljudima, i na taj način ostvariti stupanj zrelosti koji će vam omogućiti ulazak u svjetlosne sfere i time biti blaženo sretni…

Pa ipak stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu varira u značajnoj mjeri, ovisno o stupnju do kojeg je stanje duše prijemčivo za zrake svjetla koje na nju direktno utječu, koje imaju svoje ishodište u Meni i time zahtjevaju Moje prisustvo. Ono stoga predstavlja sjedinjenje sa Mnom, a to se jedino može dogoditi sa bićem koje je sebe oblikovalo u ljubav. Prema tome stupanj ljubavi također odlučuje stupanj sreće… Ljudsko biće je zasigurno u stanju postići ovaj stupanj ljubavi dok je još na Zemlji i otići sa nje kao Moje istinsko dijete. Onda će njegova sudbina biti beskrajno blaženstvo.

Ali njemu je također moguće ne ostvariti ovo savršenstvo a ipak oblikovati svoju dušu na Zemlji kroz djela ljubavi tako da postane prijemčiva za svjetlo. U tom slučaju će on proći svoj test zemaljskog života tako što je svoju volju okrenuo prema Meni, i dokazao ju kroz ljubavne napore. Kraljevstvo svjetla će sada prihvatiti njegovu dušu, koja će se naknadno biti u stanju dalje razvijati. Međutim, ona nikad neće biti u stanju doseći stupanj koji na Zemlji može dosegnuti čovjek koji ozbiljno stremi ka savršenstvu. Jer njegova duša će biti zahvaćena sa Mnom i Moje zračenje svjetla neće naići na otpor, pošto je duša postala kristalizirana kroz ljubav i na taj način ju je Moja ljubav u stanju u potpunosti prožeti.

I sada ćete razumjeti da je za ovaj stupanj blaženstva potreban preduvjet od samo jednog zemaljskog života, ili bi u tome bilo manje zasluge, time bi nagrada također morala biti reducirana. Vi ćete razumjeti da se sjedinjenje sa Mnom mora dogoditi dobrovoljno i uz najveći mogući napor već na Zemlji, i da je ovo blaženstvo Moj dar u zamjenu za apsolutnu privrženost Meni, koju ću Ja također nagraditi sa Mojom nepodijeljenom ljubavlju. I zato slijedi da bi to bio nepravedan čin s Moje strane da sam dao istu nagradu dušama koje nisu iskoristile njihov zemaljski život na isti način…

Svako ljudsko biće ima iste mogućnosti za ostvarivanje zrelosti/savršenstva. Sva pomoćna sredstva su mu na raspolaganju, on je u stanju zatražiti blagoslove, to jest, iskoristiti ikoliku količinu blagoslova, a sa pravilnim korištenjem volje je svako ljudsko biće u stanju ostvariti cilj postajanja savršenim, pošto se od njega zahtjeva jedino da sebe oblikuje u ljubav, a ljubav može biti prakticirana od strane svake osobe ako ona to želi… Ja uistinu od vas ljudi ne očekujem ništa neostvarivo, pošto vam je naposlijetku dostupna pomoć Isusa Krista, koja toliko snaži ispravnu volju da se ona može pretvoriti u djelo. Vi ljudi bi svi mogli postati blaženo sretni samo ako to želite… Posljedično tome, ispravna volja mora biti sukladno nagrađena; duša mora biti nagrađena različito u duhovnom kraljevstvu od duše koja je bila nemarna u svojoj samo-kontroli za vrijeme svog zemaljskog života, koja svoje nastojanje ka savršenstvu nije uzela ozbiljno. Takva duša će, razumljivo, postići različit stupanj svjetla, iako se može nazvati blaženom, pošto je sebe izdignula iz mraka, iz stanja potpunog neznanja, pošto će postati primatelj svjetla, iako u manjem stupnju…

Duša je u duhovnom kraljevstvu sposobna uzdizati se do sve većeg blaženstva, jer neprestana zračenja svjetla što ih prima će povećati njezin stupanj svjetla. Ovo objašnjava zašto bi re-inkarnacija na Zemlji u svrhu potpune zrelosti bila nepotrebna baš kao i besmislena, pošto se duši mora oduzeti prethodno sijećanje i jedino bi slobodna volja opet bila odlučujuća, koja bi isto tako mogla i podbaciti. U tom slučaju bi već ostvaren stupanj svjetla bio u opasnosti; dok će u duhovnom kraljevstvu duša sačuvati što je već ostvarila i sa time je u stanju najuspješnije raditi. Povratak svjetlosnog bića na Zemlju u svrhu misije je čin najviše ljubavi i milosti, jer svaka oslobođena duša nalazi kako je život u tijelu/mesu nepodnošljiv jednom kada ima/postigne makar i slabašno znanje.

Biće koje napusti Zemlju tako nesavršeno/nezrelo da će sebe pronaći u potpunom mraku, će zaista ostati blizu Zemlje, ali je ono obično ne-svjesno da je izgubilo fizički život. Ono ima ogromnu žudnju za zemaljskim stvarima, pa ipak vratiti takvo biće na Zemlju uistinu ne bi bilo niti mudro niti blagonaklono/brižno, jer njegova volja nikad ne bi težila prema višem razvoju, pošto pohlepa za materijom mora biti prevladana. To je puno teže na Zemlji nego u duhovnom kraljevstvu, gdje je biće u stanju prepoznati slabu osnovanost materije, a odvajanje od nje već predstavlja početak njezinog uspona. Biće sa slabašnim stupnjem svjesnosti je izuzetno sretno u svojem duhovnom stanju i nikad neće ponovno težiti za ograničenjem zemaljskog života.

Ali posjedovati slabašni stupanj svjesnosti znači posjedovati malu količinu znanja koje korespondira sa istinom, i već ova imovina čini biće jako sretnim, pošto je ono u stanju raditi sa svojim duhovnim bogatstvom… tako je ono potstaknuto ljubavlju dijeliti svoju imovinu sa dušama koje su u potrebi…

Svako djelo ljubavi međutim povećava upliv svjetla, ono povećava znanje i intenzivira/povećava blaženstvo. Takvo biće se nikad neće odreći svojeg slobodnog duhovnog stanja kako bi se vratilo na Zemlju pošto shvaća da je u stanju uzdići se u duhovnom kraljevstvu i da je njegov rad potreban…

Kada se, poredbeno, svjetlosno biće utjelovi na Zemlji, to je čin najviše ljubavi i milosti, za kojeg je već potreban visok stupanj ljubavi, jer uključuje pomaganje zavedenim ljudima koji žive u potpunom raku i kojima je potrebna izuzetna pomoć tako da ne propadnu u bezdan. Takvo utjelovljenje može rezultirati u sinovstvu Božjem… najvišem stupnju savršenstva koje, međutim, može biti postignuto jedino u zemaljskom životu; jer duša mora krenuti istom stazom u tijelu svakojako iskušavana od strane mračnih sila. Ona kao rezultat svoje ranije zrelosti ne uživa nikakve povlastice, jedino je potpuno propadanje u bezdan nemoguće jer je zaštićena od strane duhovno sa-zrelih/vršenih duša koje će joj zaista pomoći ali neće forsirati njezinu volju. Kao ljudsko biće ona se mora naprezati i boriti i nema prethodnog sijećanja. Mora živjeti život ljubavi kako bi onda služila svojim bližnjim ljudskim bićima kao vodič. Zemaljska sudbina ove duše će biti puno teža pa ipak ona će ostvariti svoj cilj, pošto je njezin zemaljski napredak bio motiviran sa ljubavlju, a ljubav je snaga koja sve pobjeđuje, koja sve ostvaruje. I pošto ona predstavlja spajanje sa Vječnom Ljubavlju Osobno ona će također uvijek imati Moju podršku.

AMEN

Spread the Truth