Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4570 (Duhovna suradnja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4570, 21 Veljače 1949

DUHOVNA SURADNJA ….

U duhovnom smislu suradnja je potrebna, jedan (čovjek) je ovisan o pomoći drugoga, pošto duhovni rad rijetko nailazi na podršku sa svjetovne strane i stoga je širenje mukotrpnije i potrebna je podrška onih koji su istoga duha. Tako da je volja pojedinca presudna za to koliko Mi je on vrijedan radnik u Mome vinogradu. Rad za Mene i Moje Kraljevstvo mora se vršiti potpuno slobodne volje, nitko ne smije biti pod prisilom da čini nešto protiv svoje volje, no bogati blagoslov primiti će onaj koga srce goni, koji je iz Ljubavi prema Meni aktivan za Mene, jer taj će sam umnažati svoje duhovno bogatstvo, njemu će to blago s kojim radi pričinjavati zadovoljstvo, i njega će to bogatstvo poticati na to da ga i drugima učini dostupnim.

Stoga će on uvijek htjeti njegovati duhovnu razmjenu i već za to treba ljude koji imaju isto nastojanje, i ujedinjenje njih na duhovnoj osnovi je osigurano. Kad se čovjek koji stremi duhovno ne bi mogao izraziti, njegovo radno polje bilo bi ograničeno i to bi učinilo da se umori, no svugdje se nalaze oni ljudi koji teže k Meni i traže duhovno zajedništvo kako bi mogli razmjenjivati Moju Riječ, već u skladu sa svojom aktivnošću. Jedan bi trebao biti potpora drugome …. i svakome Ja dodjeljujem rad koji može vršiti, samo ako želi, no njegovu volju ne prisiljavam, budući da ga na to da za Mene bude aktivan treba određivati Ljubav prema Meni. Nosi li on tu Ljubav u sebi, onda ni ne treba biti potican iz vana, onda se on sam potiče na rad za Mene i Moje Kraljevstvo, i on će primati prebogati blagoslov i biti će marljivo aktivan za Mene ….

AMEN

Spread the Truth